Grupa PGNiG

Struktura Grupy PGNiG

Na koniec 2011 roku w skład Grupy PGNiG wchodziły PGNiG jako podmiot dominujący oraz 36 spółek o profilu produkcyjnym i usługowym, w tym:

 • 27 spółek zależnych;
 • 9 spółek pośrednio zależnych.

Zmiany w strukturze Grupy PGNiG

 • W lutym 2011 roku POGC Trading GmbH została wpisana do rejestru handlowego w Niemczech, a w sierpniu 2011 roku firma spółki została zmieniona na PGNiG Sales & Trading GmbH.
 • W kwietniu 2011 roku PGNiG nabyło spółkę Goldcup 5839 AB. Po dokonaniu zakupu firma spółki została zmieniona na PGNiG Finance AB. Spółka będzie zajmować się obsługą emisji euroobligacji PGNiG.
 • W czerwcu 2011 roku zarejestrowana została spółka PT Geofizyka Torun Indonesia LLC z siedzibą w Dżakarcie (Indonezja), w której Geofizyka Toruń Sp. z o.o. objęła 55% udziałów.
 • W czerwcu 2011 roku PGNiG zakupiło spółkę PGNiG SPV 1 Sp. z o.o., której celem była realizacja projektów w obszarze elektroenergetyki.
 • W czerwcu 2011 roku Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. zawiązała spółkę zależną na Ukrainie Poltava Services LLC, w której posiada 99% udziałów.
 • W czerwcu 2011 roku PGNiG Technologie Sp. z o.o. nabyła 5.000 udziałów Spółki BN Naftomontaż Sp. z o.o. od wspólników mniejszościowych, zwiększając tym samym swój udział do 100%.
 • W październiku 2011 roku Geofizyka Torun Kish Ltd została wykreślona z rejestru handlowego w Iranie.
 • W grudniu 2011 roku został zakończony proces konsolidacji spółek budowlano­montażowych w segmencie Pozostała Działalność Grupy PGNiG. PGNiG Technologie Sp. z o.o. została połączona ze spółkami: ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli, Zakład Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o., Budownictwo Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o. oraz BUG Gazobudowa Sp. z o.o.

Istotne zmiany w strukturze Grupy PGNiG w styczniu 2012 roku

 • W styczniu 2012 roku PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. podpisała z Vattenfall AB ostateczną umowę sprzedaży akcji, której przedmiotem jest nabycie 24 591 544 akcji w kapitale zakładowym Vattenfall Heat Poland SA. Akcje te stanowią 99,8% w kapitale zakładowym i uprawniają do 99,8% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Vattenfall Heat Poland SA. Firma spółki Vattenfall Heat Poland SA została zmieniona na PGNiG Termika SA.
GK PGNiG Poszukiwanie

Segment Poszukiwanie i Wydobycie

Geofizyka Kraków

Geofizyka Kraków Sp. z o.o. świadczy usługi geofizyczne w zakresie prac sejsmiki polowej
z użyciem źródeł wzbudzania wibratorowego i dynamitowego metodą 2D i 3D, przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych z pomiarów geofizycznych, wykonywania pomiarów, zabiegów i prac specjalnych w otworach wiertniczych, interpretacji, perforacji oraz usług sejsmometrii wiertniczej.

W 2011 roku Geofizyka Kraków osiągnęła 247,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego 53% stanowiła sprzedaż dla odbiorców spoza Grupy PGNiG. 87% przychodów stanowiła sprzedaż dla odbiorców w kraju. Zewnętrzni kontrahenci, dla których spółka realizowała prace z zakresu sejsmiki polowej, to w Polsce głównie RWE Dea AG SA, Oculis Energy i Orlen Upstream Sp. z o.o., a za granicą OMV Exploration & Production GmbH w Austrii. Ponadto spółka wykonywała usługi geofizyki wiertniczej na Słowacji.

W 2012 roku na rynku krajowym spółka będzie realizowała usługi sejsmiczne 2D i 3D dla Grupy PGNiG oraz dla Aurelian Oil & Gas PLC. Za granicą kontynuowany będzie kontrakt w Austrii dla OMV Exploration & Production GmbH. Po unormowaniu się sytuacji politycznej w Libii i Pakistanie spółka planuje również realizację usług na tych rynkach.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 247,3 224,3
Zysk/strata netto mln zł 8,9 1,9
Kapitał własny mln zł 102,5 97,7
Aktywa ogółem mln zł 236,5 221,1
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 1 604 1 517

Geofizyka Toruń

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług geofizycznych w zakresie badań sejsmicznych, począwszy od projektowania i akwizycji danych, poprzez ich cyfrowe przetwarzanie, do kompleksowej interpretacji geofizyczno-geologicznej włącznie. Ponadto spółka świadczy usługi z zakresu pomiarów geofizycznych i zabiegów w otworach oraz ich interpretacji. Spółka oferuje również płytkie badania geofizyczne w ramach ochrony środowiska, geologii i hydrogeologii, a także projektuje i wykonuje głębokie uziomy anodowe do ochrony katodowej.

W 2011 roku Geofizyka Toruń osiągnęła 371,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Przychody z usług wykonanych dla klientów spoza Grupy PGNiG stanowiły 70% całkowitej sprzedaży, z czego 70% uzyskano w kraju. W 2011 roku spółka kontynuowała prace dla Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o., ExxonMobile Usługi Sp. z o.o. i FX Energy Poland Sp. z o.o., głównie w zakresie akwizycji danych, a ponadto wykonywała przetwarzanie i interpretację danych sejsmicznych 2D i 3D. Na rynkach zagranicznych spółka wykonywała usługi niemal wyłącznie dla podmiotów zewnętrznych. Prace obejmowały przede wszystkim akwizycję danych sejsmicznych 2D i 3D i prowadzone były w Niemczech, Indiach i Egipcie.

W 2012 roku na rynku krajowym Geofizyka Toruń zamierza kontynuować prace w zakresie akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych sejsmicznych 2D i 3D, jak również geofizyki wiertniczej i sejsmiki otworowej głównie dla Grupy PGNiG, a poza Grupą PGNiG – dla FX Energy Poland Sp. z o.o., BNK Petroleum i DPV Service Sp. z o.o. Za granicą natomiast kontynuowane będą prace z zakresu akwizycji danych sejsmicznych w Egipcie, w Niemczech i w Indiach oraz na nowym dla spółki rynku – na Węgrzech. Ponadto planowane jest pozyskanie nowych odbiorców prac geologiczno-wiertniczych.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 371,1 302,0
Zysk/strata netto mln zł 21,3 22,0
Kapitał własny mln zł 187,9 177,3
Aktywa ogółem mln zł 253,5 235,0
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 1 881 1 630

PNiG Jasło

Z początkiem 2012 roku Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną. PNiG Jasło zajmuje się wykonywaniem otworów geologiczno-poszukiwawczych i eksploatacyjnych, przeprowadzaniem rekonstrukcji i likwidacji odwiertów oraz świadczeniem usług specjalistycznych serwisów wiertniczych w zakresie usług cementacyjnych, płuczkowych, zbrojenia odwiertów oraz aparatury kontrolno-pomiarowej na wiertniach.

W 2011 roku PNiG Jasło prowadziło prace głównie w kraju. Sprzedaż spółki wyniosła 301,6 mln zł, z czego przychody z usług wykonanych na rzecz Grupy PGNiG stanowiły 72%. Na rzecz podmiotów Grupy PGNiG spółka prowadziła prace w zakresie usług wiertniczych w odwiertach poszukiwawczo-rozpoznawczych i eksploatacyjnych oraz prace serwisów specjalistycznych. Dla odbiorców zewnętrznych w Polsce spółka wykonywała m.in. wiercenia otworów naftowych, wiercenie otworu geotermalnego oraz prace serwisów cementacyjnego i Datawell. Na rynkach zagranicznych spółka zakończyła wiercenie otworów w ramach rozbudowy podziemnego magazynu gazu w Czechach (w konsorcjum z PNiG Kraków) oraz prace rekonstrukcyjne w Rosji. Ponadto w kilku krajach Europy spółka świadczyła usługi serwisów specjalistycznych.

W 2012 roku w kraju spółka będzie kontynuowała prace dla Grupy PGNiG oraz dla podmiotów zewnętrznych: Termo-Glob Sp. z o.o., Vabush Energy Sp. z o.o. i innych. Za granicą, po ustabilizowaniu się sytuacji politycznej w Libii, spółka zamierza kontynuować prace na tamtym rynku. Ponadto, dla firm spoza Grupy PGNiG na rynkach zagranicznych spółka będzie kontynuowała m.in. prace serwisu Datawell na Ukrainie, prace rekonstrukcyjno-wiertnicze na Litwie oraz usługi serwisu cementacyjnego w Rosji.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 301,6 241,6
Zysk/strata netto mln zł 2,0 8,1
Kapitał własny mln zł 141,2 142,7
Aktywa ogółem mln zł 279,9 245,8
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 917 925

GK PNiG Kraków

Grupa Kapitałowa PNiG Kraków obejmuje Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. oraz jej spółki zależne: Oil Tech International – F.Z.E. i Poltava Services LLC. Podstawowym przedmiotem działalności PNiG Kraków są wiercenia geologiczne, poszukiwawcze i eksploatacyjne, rekonstrukcje otworów wiertniczych oraz usługi serwisowe związane z wierceniem otworów, ich opróbowaniem i eksploatacją. Spółka świadczy również usługi w zakresie hotelarstwa, gastronomii, wynajmu i szkoleń. Spółka Oil Tech International – F.Z.E. wykonuje usługi w zakresie wynajmu załóg wiertniczych, materiałów, maszyn i urządzeń. Spółka Poltava Services LLC świadczy m.in. usługi wiertnicze oraz usługi wynajmu załóg wiertniczych.

W roku 2011 GK PNiG Kraków osiągnęła 421,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Głównym źródłem przychodów były usługi wykonane na rzecz klientów spoza Grupy PGNiG, z których uzyskano 69% przychodów, z czego 96% stanowił eksport. Za granicą GK PNiG Kraków kontynuowała prace wiertnicze w Kazachstanie, Ugandzie, Pakistanie, na Ukrainie i w Czechach. W 2011 roku spółka zakończyła kontrakt w Mozambiku, w ramach którego odwiercono 4 otwory. Ponadto na rzecz zewnętrznych kontrahentów grupa świadczyła usługi wynajmu załóg wiertniczych oraz sprzętu wiertniczego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na rynku krajowym spółka wykonywała głównie wiercenia poszukiwawczo-rozpoznawcze i eksploatacyjne dla PGNiG.

Strategicznym rynkiem dla GK PNiG Kraków jest region Afryki Wschodniej. W 2012 roku kontynuowany będzie kontrakt w Ugandzie. Grupa będzie kontynuowała również świadczenie usług wiertniczych w Kazachstanie, Pakistanie, na Ukrainie i w Czechach. Ponadto PNiG Kraków planuje rozszerzenie działalności wiertniczej na rynku polskim. W tym celu spółka dokonała zakupu nowoczesnego urządzenia Drillmec 2000 HP, wyposażonego w tzw. „walking system”, umożliwiający wykonywanie wielu głębokich odwiertów z jednej lokalizacji.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 421,1 362,0
Zysk/strata netto mln zł 17,0 16,8
Kapitał własny mln zł 174,6 174,3
Aktywa ogółem mln zł 497,7 392,5
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 1 226 1 182

PNiG NAFTA

Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. zajmuje się poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego głównie w zakresie projektowania, wykonania i dokumentowania wiertniczych otworów badawczych, rozpoznawczych, poszukiwawczych oraz eksploatacyjnych. Spółka zajmuje się również wierceniami otworów na potrzeby podziemnych magazynów węglowodorów, likwidacją otworów na wyeksploatowanych złożach, rekonstrukcją otworów będących w eksploatacji oraz prowadzi działalność pomocniczą świadczoną przez warsztat naprawczy sprzętu wiertniczego i bazę magazynową.

W 2011 roku spółka świadczyła usługi głównie na terenie kraju, zarówno dla Grupy PGNiG, jak i dla odbiorców zewnętrznych. Przychody ze sprzedaży w 2011 roku wyniosły 301,7 mln zł, z czego 53% uzyskano z realizacji usług dla Grupy PGNiG. Prace wiertnicze w kraju obejmowały głównie wiercenia poszukiwawcze i rekonstrukcje odwiertów na rzecz PGNiG, prace wiertnicze dla FX Energy Poland Sp. z o.o. oraz wiercenia otworów dla firm poszukujących niekonwencjonalnych złóż gazu: Energia Zachód Sp. z o.o., Saponis Investments Sp. z o.o., Talisman Energy Polska Sp. z o.o. i Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. W ramach kontraktów zagranicznych realizowano wiercenia otworów w Egipcie oraz w Danii.

W 2012 roku PNiG NAFTA zamierza kontynuować wiercenia w kraju dla PGNiG oraz dla inwestorów spoza Grupy PGNiG, posiadających koncesje na poszukiwanie węglowodorów w Polsce: FX Energy Sp. z o.o., Talisman Energy Polska Sp. z o.o. i Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. Za granicą spółka planuje kontynuację prac wiertniczych w Egipcie.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 301,7 296,4
Zysk/strata netto mln zł 15,6 14,0
Kapitał własny mln zł 201,1 192,5
Aktywa ogółem mln zł 358,9 321,1
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 860 799

PN Diament

Podstawowym przedmiotem działalności spółki Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie specjalistycznych serwisów wiertniczych obejmujących wiercenia otworów, remonty i likwidację odwiertów, opróbowania odwiertów i pomiary wgłębne, zabiegi intensyfikacyjne i inne z użyciem coiled tubingu i urządzenia azotowego, zbrojenia otworów i opróbowania próbnikami złoża oraz prace w zakresie serwisu płuczek wiertniczych. Spółka prowadzi również działalność związaną z budownictwem ogólnym i drogowym.

W 2011 roku PN Diament osiągnęła 206,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego sprzedaż dla Grupy PGNiG stanowiła 53%. Dla odbiorców zewnętrznych prowadzono głównie wiercenia otworów badawczych, w ramach których wykonano m.in. 12 odwiertów na obszarze koncesyjnym złóż miedzi dla KGHM Polska Miedź SA oraz szereg prac serwisowych. Ponadto spółka świadczyła usługi związane z budownictwem ogólnym: konstrukcje ziemne i drogowe oraz usługi związane z budową i rekultywacją składowisk odpadów. Usługi te spółka świadczyła głównie na rzecz kontrahentów spoza Grupy PGNiG.

W 2012 roku PN Diament planuje wykonanie na rzecz Grupy PGNiG szeregu wierceń, rekonstrukcji i likwidacji odwiertów oraz prac serwisowych, jak również kontynuację prac budowlanych przy budowie ekspedytu ropy naftowej Barnówko. W ramach prac dla zewnętrznych kontrahentów spółka planuje wiercenia 11 otworów dla KGHM Polska Miedź SA oraz przygotowanie placów wiertni dla DrillTec GUT GmbH Grossbohr und Umwelttechnik.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 206,4 154,4
Zysk/strata netto mln zł 9,9 7,3
Kapitał własny mln zł 103,3 99,8
Aktywa ogółem mln zł 151,8 135,3
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 707 674
Poszukiwanie i Wydobycie

ZRG Krosno

Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą serwisową górnictwa otworowego. Zakres prowadzonej działalności obejmuje głównie usługi w odwiertach, a w szczególności rekonstrukcje odwiertów ropnych i gazowych, płytkie wiercenia, rdzeniowanie, likwidacje odwiertów, infrastruktury i dołów urobkowych oraz innych skutków działalności górnictwa otworowego. Spółka świadczy również szeroki zakres prac w zakresie specjalistycznych serwisów intensyfikacji wydobycia, pomiarowych i laboratoryjnych.

W 2011 roku ZRG Krosno osiągnęła 71,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego 74% stanowiła sprzedaż dla Grupy PGNiG. Odbiorcami usług spółki były przede wszystkim krajowe oddziały PGNiG, dla których ZRG Krosno wykonywała prace w odwiertach: rekonstrukcje, obróbki, zabiegi intensyfikacyjne i pomiary parametrów złożowych. Prace dla kontrahentów spoza Grupy PGNiG realizowane były głównie na terenie kraju. Spółka wykonała m.in. wiercenie otworu węglowego o głębokości 1 400 m dla NWR Karbonia Sp. z o.o. Ponadto spółka wykonywała intensyfikacje wydobycia i pomiary parametrów złożowych na rzecz RWE DEA AG SA i „Park Wodny Bania” Sp. z o.o. w kraju oraz dla RWE Gas Storage s.r.o. w Czechach i NAFTA a.s. w Słowacji.

W 2012 roku spółka będzie kontynuowała prace rekonstrukcyjne, intensyfikacyjne i pomiary parametrów złożowych dla odbiorców krajowych. Spółka będzie również kontynuowała wiercenia otworów węglowych dla firmy NWR Karbonia Sp. z o.o. w kraju, jak również prace intensyfikacyjne przy zastosowaniu urządzenia coiled tubing w kolejnych odwiertach w Czechach. W Czechach spółka będzie realizowała kontrakt na likwidację 27 odwiertów.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 71,5 91,4
Zysk/strata netto mln zł 1,4 0,1
Kapitał własny mln zł 42,6 41,1
Aktywa ogółem mln zł 58,7 58,7
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 395 431

PGNiG Norway

PGNiG Norway AS została powołana do realizacji projektu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego celem jest zwiększenie wydobywalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego poza granicami Polski. Podstawowym zadaniem spółki PGNiG Norway jest poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka posiada prekwalifikację norweskich władz do pełnienia roli operatora.

PGNiG Norway wspólnie z partnerami prowadzi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym projekt zagospodarowania złóż Skarv, Snadd i Idun. Udziały w złożach wynoszą: PGNiG Norway – 12%, British Petroleum Norge AS – 24% (operator), Statoil Petroleum AS – 36% oraz E.ON Ruhrgas Norge AS – 28%.

Projekt Skarv jest jednym z największych projektów inwestycyjnych prowadzonych w Norwegii.

Eksploatacja złoża Skarv odbywać się będzie przy użyciu pływającej jednostki wydobywczej, magazynowania i załadunku (FPSO) z wieżą wyciągową. Ta zbudowana w Korei Południowej platforma jest największą na świecie jednostką FPSO, operującą w trudnych warunkach pogodowych. Po wykonaniu w stoczni prac wykończeniowych oraz testów instalacji jednostkę FPSO zakotwiczono na pełnym morzu, bezpośrednio nad złożem Skarv, i dokonano instalacji wszystkich podmorskich struktur na złożach Skarv i Idun (płyty fundamentowe, gazociągi itp.). Z uwagi na opóźnienie instalacji przewodów produkcyjnych wynikające z trudnych warunków pogodowych rozpoczęcie wydobycia zostało przesunięte na czwarty kwartał 2012 roku. Wydobyta ropa naftowa sprzedawana będzie bezpośrednio z platformy i transportowana przez kontrahenta za pośrednictwem operującego wahadłowo zespołu tankowców. Gaz natomiast przesyłany będzie poprzez gazociąg Gassled Area B System do lądowego terminalu w Kårsto, skąd gazociągiem Gassled Area D System – do Niemiec.

W październiku 2011 roku PGNiG Norway podpisało z firmą Shell International Trading and Shipping Company Ltd. („Shell”) umowę sprzedaży ropy naftowej, zgodnie z którą PGNiG Norway sprzeda spółce Shell swoją część wydobycia ropy naftowej ze złoża Skarv. Umowa zawarta została na czas nieokreślony i wchodzi w życie w miesiącu, w którym rozpocznie się wydobycie ze złoża. Minimalny okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy.

W 2011 roku wykonany został odwiert rozpoznawczy na odkrytym w 2010 roku złożu Snadd North. Natomiast ze względu na negatywny wynik odwiertu poszukiwawczego na koncesji PL419 oraz małą przepuszczalność skał, w których zgromadzony jest gaz odkryty na koncesji PL326 (złoże Gro), odstąpiono od dalszych prac na tych koncesjach.

W 2012 roku spółka będzie kontynuowała prace rozpoznawcze na złożu Snadd North. Spółka planuje również pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych poprzez udział w corocznych rundach koncesyjnych lub akwizycję od innych podmiotów.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 0,0 0,0
Zysk/strata netto mln zł −131,6 −76,8
Kapitał własny mln zł 291,0 314,2
Aktywa ogółem mln zł 4 661,4 3 424,1
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 23 22

POGC Libya

Podstawowym przedmiotem działalności Polish Oil and Gas Company Libya B.V. jest poszukiwanie i eksploatacja złóż węglowodorów w Libii. Spółka prowadzi prace poszukiwawcze na koncesji numer 113 zlokalizowanej w basenie naftowym Murzuq na podstawie umowy EPSA (Exploration and Production Sharing Agreement) z dnia 25 lutego 2008 roku zawartej z rządem Libii.

W 2011 roku spółka uzyskała zgodę National Oil Corporation na realizację dwóch odwiertów poszukiwawczych na terenie koncesji, w tym jedną zgodę warunkową. Ponadto złożone zostały dwa kolejne projekty wierceń do akceptacji przez National Oil Corporation. Do lutego 2011 roku spółka wykonała akwizycję 3 000 km profili 2D oraz 1 087 km² profili 3D i szereg analiz geologicznych. Rozpoczęto przygotowania do wiercenia.

W związku z wybuchem wojny domowej w lutym 2011 roku wycofano z Libii wszystkich, poza miejscowymi, pracowników POGC Libya. W marcu 2011 roku spółka złożyła do National Oil Corporation informację o zaistnieniu siły wyższej, co spowodowało zawieszenie realizacji umowy EPSA do chwili ustąpienia sytuacji, będącej podstawą złożenia tego oświadczenia. W październiku 2011 roku wojna domowa w Libii zakończyła się i spółka wznowiła pracę biura dla pracowników lokalnych.

W 2011 roku spółka, we współpracy z PGNiG, zakończyła w Polsce interpretację geologiczną danych sejsmicznych 2D oraz przygotowała projekt akwizycji na pozostałą do zrealizowania drugą fazę zdjęcia 3D.

W 2012 roku POGC Libya planuje powrót do Libii pozostałych pracowników, a po ustabilizowaniu się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w rejonie koncesji spółka planuje przywrócenie realizacji umowy EPSA. Po wznowieniu umowy spółka rozpocznie wiercenie otworów poszukiwawczych i akwizycję danych 3D drugiej fazy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników wierceń planowane jest rozpoczęcie prac rozpoznawczych. W związku ze spodziewanym otwarciem Libii na inwestorów zagranicznych spółka będzie ubiegała się o nowe koncesje poszukiwawcze i wydobywcze.

  Jednostka 2011 2010
Przychody ze sprzedaży mln zł 0,0 0,0
Zysk/strata netto mln zł −20,7 −55,3
Kapitał własny mln zł 47,6 54,8
Aktywa ogółem mln zł 52,9 64,8
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia osoby 36 37
Poszukiwanie i Wydobycie