Energetyka

Jednym z priorytetów strategicznych Grupy PGNiG do roku 2015 jest ewolucja w kierunku nowoczesnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego, oferującego klientom gaz, energię elektryczną oraz ciepło. Strategia PGNiG zakłada osiągnięcie poziomu 1300 MWe mocy wytwórczych do roku 2015.

Akwizycja aktywów spółki Vattenfall Heat Poland (VHP), których łączna moc zainstalowana wynosi 980 MWe, wraz z realizowanym już wspólnie z Grupą Tauron projektem w Stalowej Woli (połowa z 400 MWe), pozwoli niemal w pełni zrealizować zaplanowane zamierzenia. Uzyskany dzięki akwizycji VHP dostęp do warszawskiego rynku ciepła i energii elektrycznej stwarza szansę realizacji nowych projektów polegających na stopniowym zastępowaniu starych bloków węglowych jednostkami wykorzystującymi gaz. Inwestycje w energetyce przyczynią się do zwiększenia popytu na gaz, a także doskonale wpiszą się w misję PGNiG, którą jest rozwój oraz wzrost wartości firmy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Najważniejsze wydarzenia 2011 roku

  • 11 marca 2011 – PGNiG i Tauron Polska Energia SA podpisały pakiet umów dotyczących realizacji budowy bloku gazowo­-parowego w Stalowej Woli, który szczegółowo określa sposób realizacji projektu oraz prawa i obowiązki stron w ramach wypracowanego przez partnerów modelu biznesowego;
  • 23 sierpnia 2011 roku – PGNiG (poprzez spółkę zależną) podpisało ze spółką Vattenfall AB przedwstępną umowę sprzedaży akcji, której przedmiotem jest nabycie 99,8% akcji spółki Vattenfall Heat Poland SA;
  • 7 grudnia 2011 roku – doręczono zgodę UOKiK na przejęcie przez PGNiG spółki Vattenfall Heat Poland SA;
  • IV kwartał 2011 roku – rozpoczęto ostatnią fazę wyboru Głównego Wykonawcy bloku gazowo­-parowego w EC Stalowa Wola SA.
Energetyka

Nabycie Vattenfall Heat Poland SA i jego następstwa dla Grupy PGNiG

Przejęcie VHP daje PGNiG dostęp do dużego rynku ciepła i tym samym ułatwi płynne wejście w sektor kogeneracji gazowej. Ze wstępnych analiz wynika, iż planowane inwestycje w bloki klasy 400 MWe na terenie Warszawy mogą być zrealizowane w technologii gazowej. Realizacja projektów wytwórczych na bazie gazu ziemnego będzie miała istotny wymiar w postaci budowy rynku gazu i zwiększania popytu na ten surowiec, jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej poprzez rozbudowę portfolio produktowego o sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Dodatkowo pozostawienie części majątku wytwórczego opartego na technologii węglowej pozwoli na uzyskanie energy-mix, pozwalającego plasować energię elektryczną na rynku w bardziej konkurencyjnych cenach.

Działalność VHP koncentruje się na terenie Warszawy, a więc w obszarze kluczowym i komplementarnym dla działalności PGNiG.

Akwizycja VHP stwarza dla PGNiG szerokie potencjalne możliwości optymalizacji działalności obydwu przedsiębiorstw co najmniej w następujących obszarach:

  • optymalizacji procesowej Grupy PGNiG,
  • wykorzystania wykwalifikowanej kadry inżynierskiej do prowadzenia innych projektów energetycznych realizowanych przez PGNiG,
  • przejęcie VHP istotnie wzmocniło pozycję i wizerunek PGNiG, jako poważnego gracza na rynku multienergetycznym w Polsce oraz pozwoliło na uzyskanie pozycji znaczącego gracza na rynku wytwarzania energii.

W dniu 7 grudnia 2011 roku została doręczona decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca zgody na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę celową PGNiG SPV1 Sp. z o.o. 24 591 544 akcji spółki Vattenfall Heat Poland SA z siedzibą w Warszawie, które stanowią ponad 99,8% w kapitale zakładowym i uprawniają do ponad 99,8% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu VHP.

WW styczniu 2012 roku nastąpiło zamknięcie transakcji nabycia 99,8% akcji spółki Vattenfall Heat Poland SA, a firma spółki została zmieniona na PGNiG Termika SA.

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli

W marcu 2011 roku PGNiG oraz Tauron Polska Energia SA przystąpiły do realizacji budowy największej w Polsce elektrociepłowni opalanej gazem. Inwestycja, której wartość szacuje się na około 1,9 mld zł, zostanie zakończona pod koniec 2014 roku. Dzięki budowie bloku gazowo­-parowego w Stalowej Woli PGNiG pozyska nowego, dużego odbiorcę gazu oraz rozwinie działalność w sektorze elektroenergetycznym. Inwestycja zakłada budowę bloku gazowo­-parowego wytwarzającego 400 MW energii elektrycznej w wysoko­sprawnej kogeneracji oraz 240 MW ciepła w postaci wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej dla pobliskich zakładów przemysłowych. Zgodnie z podpisaną umową sprzedaży energii elektrycznej oraz umową na dostawę paliwa gazowego Partnerzy projektu będą odbierać energię elektryczną w ilości proporcjonalnej do udziałów posiadanych w Elektrociepłowni Stalowa Wola SA (strony mają po połowie w kapitale tej spółki). Roczne dostawy gazu do bloku w Stalowej Woli wyniosą około 540 mln m³. Ze względu na limity emisji gazów cieplarnianych oraz obowiązek zakupu uprawnień emisyjnych CO2, wprowadzonych przez unijną politykę energetyczno­-klimatyczną, budowa elektrowni gazowych okazuje się być nie tylko przyjazna środowisku, ale również bardziej opłacalna finansowo od tradycyjnych inwestycji opartych na innych surowcach.

W dniu 23 marca 2011 została podpisana umowa z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla EC Stalowa Wola SA, zaś w dniu 25 lipca 2011 roku Starosta Stalowowolski wydał pozwolenie na budowę bloku gazowo­-parowego w Stalowej Woli.

Równolegle od drugiej połowy 2009 roku trwały rozmowy z bankami EBOiR oraz EBI mające na celu pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację projektu. Ustalono, że udział finansowania zewnętrznego wyniesie 75% łącznych nakładów inwestycyjnych.

W IV kwartale 2011 działania Spółki ECSW koncentrowały się głównie na prowadzeniu postępowania mającego na celu wybór Generalnego Wykonawcy budowy bloku gazowo­-parowego o mocy 400 MWe z członem ciepłowniczym w Elektrociepłowni Stalowa Wola SA. Podpisanie umowy z wykonawcą bloku gazowo­-parowego pozwoli zakończyć również proces pozyskania finansowania dla projektu.