769 mln boe zasobów gazu i ropy naftowej
1 GW mocy elektrycznej
3,2 mld m3 pojemności magazynów
4,8 GW mocy cieplnej
ponad 2 tys. odwiertów eksploatacyjnych
126 tys. km sieci dystrybucyjnej
23 mld m3 wolumenu sprzedaży gazu
6,9 mln klientów

Wyniki finansowe segmentu Poszukiwanie i Wydobycie

 Przychody segmentu ogółem
 Koszty segmentu ogółem
 EBIT (oś prawa)

Zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej

 Gaz ziemny
 Ropa naftowa
 Wartość współczynnika R/P (oś prawa)

Wyniki finansowe segmentu Obrót i Magazynowanie

 Przychody segmentu ogółem
 Koszty segmentu ogółem
 EBIT (oś prawa)

Sprzedaż gazu ziemnego Grupy PGNiG

Gaz zaazotowany (przeliczony na E)
 Sprzedaż PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny poza Grupę PGNiG
 Sprzedaż w Pakistanie
Gaz wysokometanowy E
 Sprzedaż PGNiG i PGNiG Obrót Detaliczny poza Grupę PGNiG
 Sprzedaż PST poza GK PGNiG

Wyniki finansowe segmentu Dystrybucja

 Przychody segmentu ogółem
 Koszty segmentu ogółem
 EBIT (oś prawa)

Wolumen dystrybuowanych gazów

 Gaz wysokometanowy
 Gaz propan-butan powietrze i propan-butan rozprężony
 Gaz zaazotowany
 Gaz koksowniczy

Wyniki finansowe segmentu Wytwarzanie

 Przychody segmentu ogółem
 Koszty segmentu ogółem
 EBIT (oś prawa)

Wolumen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej z produkcji

 Ciepło
 Energia Elektryczna (oś prawa)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
KRS 0000059492, NIP 525-000-80-28, kapitał zakładowy 5 900 000 000 zł – opłacony w całości
Centrala Spółki ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel.: +48 22 589 45 55, faks: +48 22 691 82 73