Segment Obrót i Magazynowanie

Grupa PGNiG

Operator Systemu Magazynowania

Spółka Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. (OSM) została powołana 16 listopada 2010 roku w celu spełnienia wymogów Dyrektywy 2009/73/WE w zakresie prawnego rozdzielenia działalności magazynowania paliw gazowych od innych rodzajów działalności realizowanych przez przedsiębiorstwo gazownicze zintegrowane pionowo, a w maju 2012 roku OSM został na wniosek PGNiG wyznaczony przez Prezesa URE na Operatora Systemu Magazynowania paliw gazowych oraz otrzymał koncesję na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych na okres od 1 czerwca 2012 roku do 31 maja 2022 roku.

W celu zapewnienia przestrzegania zasady równoprawnego traktowania zleceniodawców usług magazynowania, usługi magazynowania świadczone są w oparciu o „Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania” oraz „Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego”.

W lipcu 2013 roku nastąpiło połączenie spółki OSM ze spółką INVESTGAS. Reorganizacja działalności magazynowej ma na celu koncentrację majątku magazynowego oraz kompetencji technicznych i zarządczych w OSM co wpłynie na poprawę efektywności segmentu magazynowania.

Operator Systemu Magazynowania 2013 rok Jednostka
Przychody ze sprzedaży 754 mln zł
Zysk/strata netto 16 mln zł
Kapitał własny 75 mln zł
Aktywa ogółem 133 mln zł
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 116 osoby

GK PGNiG Sales & Trading

Grupa Kapitałowa PGNiG Sales & Trading obejmuje PGNiG Sales & Trading GmbH oraz jej spółkę zależną XOOL GmbH. PGNiG Sales & Trading powołana została w celu prowadzenia działalności handlowej na międzynarodowych rynkach gazu ziemnego i energii elektrycznej.

PGNiG Sales & Trading Gmbh sprzedawała gaz ziemny odbiorcom końcowym, głównie na rynku niemieckim. Odbiorcami gazu na terenie Niemiec byli odbiorcy domowi, małe i średnie przedsiębiorstwa, odbiorcy instytucjonalni, odbiorcy przemysłowi oraz spółki obrotu. W Polsce spółka sprzedawała gaz odbiorcom przemysłowym, a dostawy realizowane były na zasadach DAF (delivery at frontier).

PGNiG Sales & Trading Gmbh prowadziła również handel energią elektryczną na rynku niemieckim, w ramach transakcji giełdowych (EPEX Spot, EEX Power Derivatives) oraz na rynku pozagiełdowym (OTC). Spółka sprzedawała również energię elektryczną odbiorcom końcowym na rynku niemieckim. Odbiorcami energii elektrycznej były małe i średnie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe.

GK PGNiG Sales & Trading 2013 rok Jednostka
Przychody ze sprzedaży 3 693 mln zł
Zysk/strata netto -3 mln zł
Kapitał własny 36 mln zł
Aktywa ogółem 524 mln zł
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 50 osoby