Produkty Niestandardowe

1) Wycena indeksowana

Specjalnie dla potrzeb naszych Klientów Biznesowych, przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną pn.: „Wycena indeksowana”

Szczegóły Promocji

Skorzystanie przez Klienta z oferty daje możliwość prowadzenia rozliczeń przez określony czas (zgodnie z wyborem Klienta) w oparciu o indywidualną cenę Paliwa gazowego (niższą niż cena taryfową netto bez akcyzy), której wysokość będzie obliczana i aktualizowana w oparciu o algorytm dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniający zmieniające się w czasie ceny rynkowe zakupu Paliwa gazowego.

Cena indywidualna nie obejmuje stawek opłat, które stosuje się zgodnie z odpowiednimi Taryfami.

Ceny indywidualne w ramach oferty „Produkt Niestandardowy” kształtowane są jednolicie i na takich samych zasadach w ramach danej grupy taryfowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta, w tym dokonywanych przez niego wyborów odnośnie do czynników wpływających na indywidualną cenę Paliwa gazowego (terminów płatności, rodzaju indeksu aktualizacji ceny).

 

Do kogo skierowana jest Promocja

Oferta jest skierowania do dotychczasowych (obecnych) oraz nowych Klientów PGNiG OD niebędących konsumentami. Więcej informacji w Regulamienie Produktu dostępnym u Doradcy.

Okres sprzedażowy:

Rok kalendarzowy,
Rok gazowy.

Warunki skorzystania z Promocji

Warunkiem skorzystania z promocji jest brak na dzień przygotowania oferty* jakichkolwiek wymagalnych i nieuregulowanych zobowiązań pieniężnych Klienta w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Umowy kompleksowej. Ewentualne zaległości wynikające z Umowy kompleksowej mogą Państwo uregulować przed zgłoszeniem prośby o przygotowanie oferty przez Sprzedawcę.
Oferty „Produkt Niestandardowy” nie można łączyć z innymi promocjami oferowanymi przez Sprzedawcę, lub z których Odbiorca skorzystał dla tego samego okresu obowiązywania warunków promocyjnych. Oznacza to, że Odbiorca może przystąpić do nowej promocji (zawrzeć Aneks) w trakcie obowiązywania tego Odbiorcę innej promocji, niemniej promocyjne warunki rozliczeń mogą zacząć obowiązywać dopiero po wygaśnięciu lub rozwiązaniu aneksu zawartego w ramach innej (wcześniejszej) promocji.

* za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy PGNiG OD

Jak skorzystać z promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

2) Grupy zakupowe

Dodatkowo przygotowaliśmy również dla Państwa specjalną ofertę „Grupy Zakupowe”.

Jak skorzystać z Promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

3) Produkt miksowany

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę „Produkt miksowany”.

Jak skorzystać z promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradcą Biznesowym poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

4) Produkt transzowy

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę „Produkt transzowy”.

Jak skorzystać z promocji

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza. Doradcą Biznesowym poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą Produktów Niestandardowych, prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego Formularza.
Doradca Biznesowy poinformuje Państwa o szczegółach oferty.

 

Nie wprowadzono żadnych danych
Wprowadzono niepoprawny adres e-mail
Podane adresy e-mail nie są takie same
Nie wprowadzono żadnych danych
* Uzupełnienie powyższego pola stanowi zgodę na kontakt telefoniczny w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNIG OD) treści marketingowych dotyczących własnych towarów i usług PGNiG OD. Zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
** Uzupełnienie poniższych pól ma charakter fakultatywny. Zgodę na przetwarzanie wskazanych w nich danych można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wskazanie adresu e-mail stanowi zgodę na kontakt e-mailowy w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. (PGNIG OD) treści marketingowych dotyczących własnych towarów i usług PGNiG OD. Podanie preferowanego adresu wizyty oraz nr NIP ułatwi naszym konsultantom zorganizowanie spotkania w Biurze Obsługi Klienta i dopasowanie oferty. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i związanych z tym prawach.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248 (PGNiG OD). Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i związanych z tym prawach Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 – 248.
2) PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez 
e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych dotyczących PGNiG OD – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNIG OD, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679). Prawnie uzasadniony interes PGNiG OD polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych drogą telefoniczną lub e-mailową, w zależności od wyrażonych przez Panią/Pana zgód. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi marketingowe.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
6) Każda ze zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną. 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
8) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Dla celów dowodowych, PGNiG OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
12) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PGNiG OD dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej pgnig.pl.

 

5) Oferta "Aktualizacja zamówienia"

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę „Aktualizacja Zamówienia”.

Istotą powyższej oferty jest umożliwienie Państwu aktualizacji ilości Paliwa gazowego zamówionych na podstawie dotychczasowych kontraktów na czas oznaczony wprowadzających rozliczenia zgodnie z warunkami ofert specjalnych oferowanych przez PGNiG Obrót Detaliczny.

Oferta obowiązuje przez czas oznaczony od 24.09.2018 r. do 31.12.2018 r. Z Oferty mogą skorzystać Odbiorcy, którzy złożą do Sprzedawcy wniosek, na zasadach określonych w ofercie, w wyżej wymienionym terminie, najpóźniej na trzy miesiące przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego kontraktu.

Do kogo skierowana jest oferta

Oferta jest skierowania do dotychczasowych (obecnych) Klientów PGNiG Obrót Detaliczny niebędących konsumentami, którzy zawarli ze Sprzedawcą kontrakt na czas oznaczony wprowadzających rozliczenia zgodnie z warunkami ofert specjalnych oferowanych przez PGNiG Obrót Detaliczny i nie upłynął jeszcze termin obowiązywania tego kontraktu.

Warunki skorzystania z oferty

Warunkiem skorzystania z Oferty jest brak na dzień podpisania Porozumienia jakichkolwiek nieuregulowanych, wymagalnych zobowiązań pieniężnych Odbiorcy w stosunku do Sprzedawcy wynikających z kontraktu  objętego Porozumieniem. Do tego czasu Odbiorca może uregulować ewentualne zaległości w celu skorzystania z Oferty. Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Jak skorzystać z oferty

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Biznesowym, który poinformuje Państwa o szczegółach oferty.