Zdecydowany głos biznesu w debacie na temat zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne z pewnością stanowią zjawisko światowe, a tym samym wymagają zintegrowanych działań sektorowych na skalę międzynarodową. Od 1990 r. Intergovernmental Panel on Climate Change analizował wyniki badań naukowych związanych ze zmianami klimatycznymi. W opublikowanym w 2007 r. czwartym raporcie panel ekspertów stwierdził, że współczesna nauka ma ponad 90% pewności, że za ocieplenie klimatyczne odpowiadają przede wszystkim gazy cieplarniane emitowane w wyniku działalności człowieka.

Temat zmian klimatycznych obecny jest nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także znajduje swoje odzwierciedlenie w poszczególnych krajach, również w Polsce. W ostatnim roku uwaga środowiska międzynarodowego skierowana na kwestie klimatyczne zwiększyła zrozumienie dla tego problemu w naszym kraju. Niewątpliwie do takiego stanu rzeczy przyczynił się fakt, iż Poznań był gospodarzem XIV Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), koncentrującej się na negocjacjach dotyczących przyszłej współpracy w zakresie przeciwdziałania światowym zmianom klimatu. Spotkanie stało się płaszczyzną do wypracowania kolejnych kroków, które przybliżyły delegatów do ustalenia kształtu porozumienia klimatycznego mającego obowiązywać po wygaśnięciu protokołu z Kioto w 2012 r., a które ma zostać podpisane na szczycie w Kopenhadze w 2009 r.

W odpowiedzi na aktualne globalne problemy klimatyczne oraz gospodarcze poszczególne państwa starają się pogodzić dekoniunkturę gospodarczą z koniecznością istotnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Szybka odpowiedź rządów na całym świecie na zaistniały kryzys finansowy pokazuje, że podejmowanie wspólnych decyzji i reagowanie na globalne wyzwania jest możliwe. Jednak w przeciwieństwie do kryzysu finansowego zmiany klimatyczne stanowią długoterminowe, nasilające się zjawisko, które wymaga wspólnych i konsekwentnych działań. Mimo że świat biznesu jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji, wycofywanie się z walki ze zmianami klimatycznymi może wiązać się z długotrwałymi konsekwencjami. Środowisko biznesowe aktywnie uczestniczy w debacie na ten temat. W czasie konferencji firma PwC wspólnie z FOB miała przyjemność uczestniczyć w jednodniowym wydarzeniu gospodarczym organizowanym wspólnie przez World Business Council Sustainable Development i International Chamber of Commerce. Spotkanie przyciągnęło ponad 200 delegatów, którzy dyskutowali z przedstawicielami światowych przedsiębiorstw i organizacji, w szczególności na temat roli i reakcji biznesu na zmiany klimatyczne.

Dyskusje miały na celu zapoznanie się z regionalnymi, krajowymi i sektorowymi perspektywami postrzegania sytuacji oraz zdefiniowaniem odpowiedzialności sektora prywatnego za wkład w opracowanie ram polityki klimatycznej. Program obejmował debatę nad zagadnieniami sprawności energetycznej, opracowania i rozpowszechniania technologii, rynku handlu uprawnieniami emisjami CO2 oraz podejścia sektorowego do 4 podstawowych tematów: ograniczanie ryzyka, adaptacja, transfer technologii i finansowanie.

Przedsiębiorcy zgodzili się, że zmiany klimatu stanowią zasadniczy problem gospodarczy, a także podkreślili, że należy zwiększyć rolę biznesu w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zgodzono się ponadto, że sektor prywatny powinien dawać przykład przechodząc na gospodarkę niskoemisyjną. Grupa przedstawicieli świata biznesu licznie reprezentowana w Poznaniu była jednomyślna - podkreślała, że oczekuje konkretnych informacji dotyczących przyszłych regulacji prawnych oraz wzywa państwa do współpracy przy realizacji średnio- i długoterminowych celów. Ponadto wyrażała potrzebę przyjęcia zintegrowanego podejścia do kwestii zmian klimatu, z uwzględnieniem wyzwań, takich jak rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie ubóstwu w krajach rozwijających się, ochrona siedlisk i bioróżnorodności, bezpieczeństwo energetyczne i dostęp do energii.

Konferencja w Poznaniu bez wątpienia przyczyniła się do zwiększenia świadomości i zrozumienia zróżnicowanych aspektów zmian klimatycznych w polskich kręgach biznesowych. Przedsiębiorstwa coraz częściej spotykają się z koniecznością zmierzenia się ze zmianami klimatycznymi i regulacjami dotyczącymi emisji dwutlenku węgla, konieczna jest więc wszechstronna analiza ryzyka i szans oraz określenie właściwych reakcji na te wyzwania. Z uwagi na charakter polskiego przemysłu i rosnące naciski na ograniczanie emisji, polskie przedsiębiorstwa muszą podejść do problematyki zmian klimatu strategicznie, z uwzględnieniem niepewności związanych z przyszłymi przepisami i uwarunkowaniami rynkowymi.

 

Irena Pichola
Lider Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu
Członkini Zarządu FOB