Powrót

Piotr Woźniak - Prezes Zarządu

Piotr Woźniak

Pan Piotr Woźniak jest absolwentem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-1991 był doradcą Ministra Rolnictwa i Ministra Przemysłu, a w latach 1992-1996 pełnił funkcję radcy handlowego w Ambasadzie RP w Kanadzie. Doradca Premiera ds. infrastruktury (1998-2000). W latach 1999-2002 piastował różne funkcje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA:  członek Rady Nadzorczej, a od czerwca 2000 roku na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Radny Warszawy w kadencji 2002-2006. W latach 2005-2007 na stanowisku Ministra Gospodarki.

Od grudnia 2011 do grudnia 2013 Wiceminister w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, członek Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2009 roku Przewodniczący, a od marca 2014 do końca 2015 Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), do września 2017 roku pozostawał jako członek Rady.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu na posiedzeniach oraz koordynuje pracę Członków Zarządu pomiędzy posiedzeniami Zarządu PGNiG SA we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej PGNiG oraz wykonuje wszelkie inne czynności, które na mocy wewnętrznych regulacji Spółki przyporządkowane są do kompetencji Prezesa Zarządu; sprawuje również nadzór i koordynuje funkcjonowanie Spółki w zakresie funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego, strategii personalnych, systemów wynagradzania i czasu pracy, polityki zatrudnienia i płac, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, realizacji zadań obronnych oraz ochrony obiektów Spółki, zarządzania Grupą Kapitałową PGNiG, w tym sprawowania nadzoru właścicielskiego w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, tworzenia podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG do realizacji nowych przedsięwzięć w ramach realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG, przygotowania i realizacji planów prywatyzacji spółek z udziałem PGNiG SA, przygotowania i nadzoru nad realizacją Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG, kreowania optymalnego kształtu Grupy Kapitałowej PGNiG, polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów w kraju i poza jego granicami, prowadzenia całości spraw koncesyjnych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także składowaniem odpadów w górotworze i bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, stosownie do odpowiednich postanowień prawa geologicznego i górniczego, wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze górnictwa naftowego, funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów wydobywczych, funkcjonowania i bezpieczeństwa podziemnych magazynów gazu, standaryzacji i nadzoru nad jednolitymi systemami jakości w Spółce, procesów akwizycyjnych w obszarze upstreamu zagranicznego, planowania, rozwoju i funkcjonowania systemów informatycznych Spółki, wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze rozwoju IT, zarządzania obszarem IT, kompleksowej obsługi prawnej zabezpieczającej prawne interesy PGNiG SA, jednolitego stosowania prawa powszechnego, w tym prawa wspólnotowego, wydawania zarządzeń i pism okólnych obowiązujących w Spółce, organizacyjno-technicznej obsługi władz Spółki, działalności Oddziału Geologii i Eksploatacji, Oddziałów PGNiG S.A. w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze, Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie oraz Oddziałów Zagranicznych, funkcjonowania zagranicznego przedstawicielstwa Spółki w Moskwie.

Oświadczenia Pana Piotra Woźniaka z dnia 5.10.2018 roku

Pan Piotr Woźniak - Prezes Zarządu PGNiG SA oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Piotr Woźniak - Prezes Zarządu PGNiG SA oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - 100% udziału PGNiG SA -Przewodniczący Rady Nadzorczej od 14.09.2016 roku, wskazany przez PGNiG SA.

Funkcję pełni nieodpłatnie.

System Gazociągów Tranzytowych "EUROPOL GAZ" SA – 51,18% pośredniego i bezpośredniego udziału PGNiG SA - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 16.12.2015 roku, wskazany przez PGNiG SA.

Całość wynagrodzenia Pana Piotra Woźniaka, z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej  EuRoPol Gaz,  jest przekazywana na organizacje pożytku publicznego.

PGNiG Upstream Norway AS - 100% udziału PGNiG SA - Przewodniczący Rady Dyrektorów od 15.12.2015 roku, wskazany przez Walne Zgromadzenie PGNiG UN.

Funkcję pełni nieodpłatnie.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia od 21.02.2017 roku.

Funkcję pełni nieodpłatnie.