Poszukiwanie złóż

Zasadniczym celem poszukiwań jest odkrywanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej dla zabezpieczenia prowadzonej przez Oddział w Sanoku eksploatacji tych surowców.

Obszar działalności poszukiwawczej PGNiG Oddział w Sanoku obejmuje 5 rejonów; Karpaty, Przedgórze Karpat, Obszar lubelski, Niecka Brzeżna, Niecka Opolska, które różnią się zarówno budową geologiczną jak i perspektywicznymi formacjami stratygraficznymi, w których występują lub mogą występować złoża węglowodorów. Działalność ta jest prowadzona na obszarach pozyskanych koncesji poszukiwawczych i obejmuje etapy; analiz geologicznych, pozyskiwania koncesji, prac geofizycznych, prac wiertniczych, dokumentowania odkrytych zasobów.

Na obszarze Przedgórza Karpat perspektywicznymi dla występowania złóż są utwory miocenu (złoża gazu ziemnego, wysokometanowego), oraz utwory mezopaleozoicznego podłoża (kreda, jura, trias, karbon, dewon, kambr). Obszar Karpat (zwłaszcza głębokie struktury karpackie) jest perspektywiczny głównie dla występowania złóż ropy naftowej, w mniejszym stopniu dla złóż gazu ziemnego. Pod nasunięciem fliszu karpackiego występują perspektywiczne utwory miocenu, mezozoiku i paleozoiku, stanowiące przedłużenie tych utworów z obszaru Przedgórza Karpat.

W obszarze lubelskim perspektywicznymi dla występowania złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych (shell gas i tight gas) są utwory karbonu, dewonu, syluru, ordowiku i kambru. Istotne znaczenie dla dalszych poszukiwań w tym obszarze mają aktualnie prowadzone prace w celu oceny zasobów i możliwości wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Pozostałe obszary jak i planowane do pozyskania dla poszukiwań są przedmiotem analiz geologicznych o charakterze regionalnym i badań podstawowych (np. grawimetrycznych).

Specjaliści geolodzy zajmują się pracami badawczymi, projektowymi i nadzorem geologicznym prac poszukiwawczych, a szczególnie do zadań tych należy:

  • projektowanie, dokumentowanie i nadzór geologiczny prac poszukiwawczych,
  • analizy i prace badawcze o charakterze regionalnym jako przygotowanie etapu eksploracji naftowej,
  • pełnienie roli operatora (wspólnie z Centralą Spółki) prac poszukiwawczych oraz współpraca przy realizacji projektów z udziałem partnerów zagranicznych,
  • interpretacja i analiza (bieżąca) danych geologicznych i geofizycznych,
  • prowadzenie bazy danych geologicznych i geofizycznych i archiwum geologiczno-geofizycznego.

Geolodzy wykonują analizy danych geologicznych i geofizycznych w zakresie pojedynczych obiektów poszukiwawczych jak i analiz regionalnych basenów sedymentacyjnych z wykorzystaniem sejsmiki 2D i 3D, geofizyki otworowej, geochemii, petrofizyki, grawimetrii, modelowań geologiczno-geofizycznych.

Ważnym kierunkiem są zaawansowane szkolenia personelu i współpraca z ośrodkami naukowymi w celu rozwiązywania problemów na poziomie naukowym w prospekcji naftowej, oraz wdrażania najnowszych technologii badań, pomiarów i interpretacji geologiczno-geofizycznych.

PGNiG Oddział w Sanoku, dla prowadzenia działalności poszukiwawczej, wyposażony jest w nowoczesny sprzęt jak np. graficzne stacje robocze z zaawansowanym oprogramowaniem do projektowania i interpretacji geologiczno-geofizycznej firm: Landmark-Halliburton, Schlumberger, Gedco, Geosoft, ESRI i innych.