Page 56 - Raport_Roczny

This is a SEO version of Raport_Roczny. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
54
PGNiG
Grupa PGNiG jest jednym z największych pod-
miotów w Polsce. Zatrudnienie w spółkach Grupy
PGNiG znajdują osoby z wysokimi kwalifkacjami,
ale także ludzie młodzi, dla których jesteśmy
pierwszym pracodawcą. Największym kapitałem
Grupy PGNiG są właśnie jej pracownicy, bo dzięki
ich zaangażowaniu możemy dostarczać gaz ziemny
naszym klientom, osiągać sukcesy na arenie
międzynarodowej oraz realizować szeroki program
inwestycyjny.
W 2010 roku w Grupie PGNiG zatrudnionych było
32 418 osób. Oznacza to wzrost w stosunku do
roku ubiegłego o 1 025 osób, kiedy to w Grupie
PGNiG pracowało 31 393 osób.
Rozbudowana oferta szkoleniowa daje pracowni-
kom szansę na rozwój oraz podnoszenie kwalif-
kacji zawodowych, frmie przynosi zaś wymierne
korzyści w postaci zwiększonej efektywności
pracy. Rozwój kadry przekłada się na wzrost war-
tości Grupy PGNiG, pozytywnie ocenianej przede
wszystkim przez inwestorów oraz klientów, a także
przyszłych pracowników.
Ocena pracy
Obecnie w PGNiG działa program zarządzania przez
cele (MBO) dla kadry menadżerskiej. W 2010 roku
program został rozszerzony o wszystkich pracow-
ników zajmujących stanowiska kierownicze. Stwa-
rzając podstawy do oceny i wynagradzania kadry
kierowniczej za realizację przyjętych w strategii
celów, system wzmacnia poczucie odpowiedzialno-
ści pracowników za wyniki Grupy PGNiG.
Ponadto z końcem marca 2010 roku ruszył projekt
budowy Systemu Oceny Pracy prowadzony przez
Zespół Projektowy złożony z pracowników Centrali,
Oddziałów, w tym przedstawicieli Strony Społecz-
nej. Projekt System Oceny Pracy był realizowany
w ramach inicjatywy „Wdrożenie nowego modelu
zarządzania GK PGNiG z Programu budowy warto-
ści Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009 – 2015”.
Celem projektu było opracowanie Systemu Oceny
Pracy powiązanego z systemem motywacyjnym
i rozwojem pracowników. Po wielu miesiącach
prac, dyskusji, szkoleń i rozmów System Oceny
Pracy stał się faktem i wszedł w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku. Wypracowany system pozwa-
la każdemu pracownikowi poznać jasno zdefnio-
wane oczekiwania, w stosunku do wykonywanej
pracy na zajmowanym stanowisku oraz uzyskać
informację zwrotną na temat jakości wykonywa-
nia powierzonych mu obowiązków. Umożliwia
każdemu pracownikowi dyskusję o potrzebach
i wyzwaniach na jego stanowisku pracy, a także
jest dla pracownika źródłem informacji zarówno
na temat osiągnięć, jak też kwestii dotyczących
własnego rozwoju. System ten, oparty na jasnych
i znanych kryteriach, zawierający informacje
o sposobie dokonywania oceny oraz jej wpływie na
pracownika, obejmuje wszystkie osoby zatrudnio-
ne w PGNiG – w Centrali i Oddziałach.
Pracownicy
Zatrudnienie na koniec 2010 roku według segmentów (w osobach)
2010
2009
2008
Centrala PGNiG
840
833
837
Poszukiwanie i wydobycie
11 592
10 800
10 725
Obrót i magazynowanie
3 809
3 836
3 793
Dystrybucja
13 881
13 851
13 746
Pozostała działalność
2 296
2 073
2 044
Razem
32 418
31 393
31 145
P r a c own i c y s ą n a j c e n n i e j s z ym z a s o b em G r u p y P G N i G
– d z i ę k i i c h d o ś w i a d c z e n i u p o z o s t a j emy l i d e r em
n a r y n k u , z a ś i c h z a a n g a ż owa n i e umo ż l i w i a c i ą g ł y
r o z wó j i p o d n o s z e n i e j a k o ś c i ś w i a d c z o n y c h u s ł u g
o r a z z d o b ywa n i e k omp e t e n c j i w n owy c h o b s z a r a c h
d z i a ł a l n o ś c i .
Rozwój
Inwestycje w zasoby ludzkie sprzyjają realiza-
cji planów przedsiębiorstwa, pozwalają także
urzeczywistniać indywidualne aspiracje poszcze-
gólnych pracowników. Ze względu na szerokie
spektrum działalności spółek zależnych, podmioty
Grupy PGNiG mają dużą swobodę w ustalaniu
zakresu i rodzaju szkoleń pracowniczych.
Kluczową rolę w budowaniu więzi między spółką
a pracownikami odgrywa system zarządzania
szkoleniami. Osoby zatrudnione w Grupie PGNiG
mają możliwość podwyższania swoich kwalifkacji
zawodowych, korzystając z oferty szkoleń, studiów
podyplomowych, uczestnicząc w branżowych
konferencjach krajowych, seminariach lub sym-
pozjach, odbywając praktyki zawodowe, a także
korzystając z nowej formy samokształcenia, jaką
jest e-learning.
W zależności od zakresu obowiązków pracownicy
mogą brać udział w szkoleniach dotyczących sze-
roko rozumianego nowoczesnego funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Spośród wielu należy wymienić:
zarządzanie projektami, analiza otoczenia prawne-
go, zarządzanie ryzykiem w biznesie, techniki ob-
sługi klienta oraz szkolenia związane z komunikacją
wewnętrzną i współpracą w grupie. Wybrane szko-
lenia są współfnansowane ze środków unijnych,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Misja
PGNiG
w liczbach
Kalendarz
wydarzeń
List Prezesa
Zarządu
Zarząd
List Przewodniczą­
cego Rady
Nadzorczej
Rada
Nadzorcza
PGNiG
na giełdzie
Strategia
Grupy PGNiG
do roku 2015
Poszukiwanie
i Wydobycie