Raporty bieżące

Raport bieżący nr 97/2017

2017.12.12 11:50 Raport bieżący nr 97/2017

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.

W dniu 12 grudnia 2017 roku PGNiG wyemitowała obligacje („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 6 maja 2014 roku („Program”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

- Emisja 500 obligacji o łącznej wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 27 grudnia 2017 roku, o rentowności 1,7629% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

- Emisja 1000 obligacji o łącznej wartości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) z datą wykupu w dniu 11 stycznia 2018 roku, o rentowności 1,8071% w skali roku, została objęta przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu;

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.

Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 12 grudnia 2017 roku 150.000.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

powrót do list raportów