Raporty bieżące

Raport bieżący nr 95/2008

2008.11.26 17:26 Raport bieżący nr 95/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 26 listopada 2008 roku:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie: zgody na obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości w Lwówku Śląskim

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 171 poz. 1397 ze zmianami), postanawia:
wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lwówku Śląskim przy ulicy Kamiennej 2, woj. dolnośląskie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 435, AM 6, Obręb 0002-Lwówek 2, o pow. 0,1500 ha, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku biurowo-usługowo-technicznego o pow. 140,51 m2, masztu trunkingowego oraz innych budowli i urządzeń, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 16678, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej, tj. za cenę nie niższą niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie: zatwierdzenia ceny sprzedaży 100% udziałów spółki Polskie LNG Sp. z o.o.

W związku z uchwałą numer 1/X/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zatwierdzić cenę sprzedaży ustaloną na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę 100% udziałów spółki prowadzącej działalność pod firmą "Polskie LNG Sp. z o.o." z siedzibą w Świnoujściu, w wysokości 52.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony polskich złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

powrót do list raportów