Raporty bieżące

Raport bieżący nr 94/2008

2008.11.20 17:10 Raport bieżący nr 94/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG zwołanym na dzień 11 grudnia 2008 roku:Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ………………………….

w sprawie: użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na jednorazowe wypłaty (osłony) dla byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie i Geovity Sp. z o.o. w Warszawie.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr ..... z dnia ..............., uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia użyć środki z kapitału rezerwowego "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005–2007", w wysokości 1.310.000,00 zł z części kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji, na jednorazowe wypłaty (osłony) dla pracowników objętych Planem restrukturyzacji zatrudnienia w 2008 r., w tym:

1) środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł dla 15 byłych pracowników ZUN Naftomet Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie,
2) środki finansowe w wysokości 710.000,00 zł dla 13 byłych pracowników Geovity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z Uchwałą Nr 1 NWZ PGNiG S.A. z 21.07.2005 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki PGNiG S.A. pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji" oraz Uchwałą Nr 2 NWZ PGNiG S.A. z 13.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" do 31 grudnia 2008 r., a także Regulaminem Centralnego Funduszu Restrukturyzacji (CFR) środki z przedmiotowego Funduszu przewidziane są m.in. na wsparcie działań restrukturyzacyjnych poprzez zapewnienie osłon socjalnych dla byłych pracowników podmiotów objętych Programem restrukturyzacji zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Aktualnie stan środków zgromadzonych na Centralnym Funduszu Restrukturyzacji wynosi 6.720.000,00 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, do Komisji ds. CFR (powołanej Uchwałą Nr 519/2008 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 16 września 2008 r.) skierowany został Wniosek Zarządu Spółki ZUN Naftomet Sp. z o.o. w Krośnie, oraz Wniosek Geovity Sp. z o.o. w Warszawie, uzgodnione z zakładowymi organizacjami związkowymi tych Spółek, o przyznanie środków zgromadzonych na CFR na jednorazowe wypłaty (osłony) dla zwolnionych pracowników.
Komisja ds. CFR rozpatrzyła Wniosek Zarządu ZUN Naftomet Sp. z o.o. oraz Wniosek Geovity Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 7 października 2008 r. Po analizie materiałów przedłożonych przez zainteresowane Spółki, w tym oświadczeń jej pracowników, Komisja zaakceptowała ww. Wnioski i zobowiązała Departament Restrukturyzacji i Dialogu Społecznego do przygotowania stosownego Wniosku do Zarządu PGNiG S.A. w celu wszczęcia procedury zmierzającej do użycia środków z CFR.Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ………………………….

w sprawie: Programu Racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap) wraz z załącznikami.


Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr ..... z dnia ..............., uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przyjąć "Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2009-2011 (III etap)" wraz z załącznikami.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:
W Grupie Kapitałowej PGNiG realizowany jest proces restrukturyzacji zatrudnienia, który od 2000 r. odbywa się zgodnie z jednolitymi regulacjami o randze porównywalnej do układu zbiorowego pracy, pod nazwą "Program restrukturyzacji zatrudnienia".
Obecnie w Grupie Kapitałowej PGNiG od 2003 r. realizowany jest II etap "Programu restrukturyzacji zatrudnienia", który w 2005 r. został istotnie zmodyfikowany i dostosowany do nowych przepisów krajowych i dyrektyw unijnych oraz zmian, które zaszły w otoczeniu zewnętrznym i w wewnętrznej strukturze Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG. W tej wersji Program wszedł w życie w lipcu 2005 r. z mocą od 1 stycznia 2005 r. i obowiązywał do 31 grudnia 2007 r.
Z uwagi na to, że w IV kwartale 2007 r. nie został wynegocjowany "Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG III etap" na następne lata, 25 października 2007 r. został podpisany Aneks do Programu restrukturyzacji zatrudnienia II etap, przedłużający moc obowiązywania dotychczasowego Programu do 31 grudnia 2008 r. W roku 2008 podmioty GK PGNiG objęte Programem kontynuują działania restrukturyzacyjne, w zakresie stanu i struktury zatrudnienia, zgodnie z podpisanym Aneksem do Programu restrukturyzacji zatrudnienia II etap.
28 października 2008 r. praktycznie zakończony został proces negocjacji ze Stroną związkową zapisów "Programu racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG III etap".Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ………………………….

w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania kapitału rezerwowego Spółki pn. Centralny Fundusz Restrukturyzacji.

Działając na podstawie § 56 ust 3 pkt 9 Statutu Spółki oraz uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyrażoną w Uchwale Nr ..... z dnia ..............., uchwala się, co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A. postanawia przedłużyć okres obowiązywania kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" do 31 grudnia 2011 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:
Utworzony w 2005 r., podczas nowelizacji II etapu Programu, kapitał rezerwowy pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji", jest formą wspierania działań restrukturyzacyjnych w GK PGNiG poprzez zapewnienie indywidualnych osłon socjalnych – zasiłków dla byłych pracowników spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, procesie naprawczym bądź w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym. Spełnia on swoją rolę i jest wykorzystywany przez Spółki GK PGNiG.
Na Fundusz ten Uchwałą NWZ PGNiG S.A. z 21 lipca 2005 r. przeznaczono odpis w wysokości 12 mln zł. Uchwałą nr 22 ZWZ PGNiG S.A. z 27 czerwca 2006 r. Fundusz został uzupełniony kwotą 8 mln zł z podziału zysku PGNiG S.A.
W okresie lipiec 2005 r. – czerwiec 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. podjęło pięć uchwał w sprawie użycia środków z kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005-2007" na jednorazowe wypłaty (osłony), na łączną kwotę 13.280.000,00 zł. Stan środków finansowych pozostałych na Funduszu, na dzień sporządzenia niniejszego wniosku wynosi 6.720.000,00 zł.
W związku z pozostałymi na koncie Funduszu środkami i brakiem konieczności ich uzupełnienia, wnosi się o przedłużenie okresu obowiązywania kapitału rezerwowego pn. "Centralny Fundusz Restrukturyzacji na lata 2005 – 2007" do 31 grudnia 2011 r.
Fundusz ten będzie wykorzystywany na dotychczasowych zasadach, tj. głównie na rzecz byłych pracowników spółek zależnych PGNiG S.A., objętych "Programem racjonalizacji zatrudnienia oraz osłon finansowych dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG lata 2009-2011 (III etap)", które znajdują się trudnej sytuacji zdefiniowanej w Programie. Środki Funduszu przeznaczane są na tzw. "tytuły osłonowe" (odprawy i rekompensaty) na zasadach wynikających z Programu (III etap).

powrót do list raportów