Raporty bieżące

Raport bieżący nr 57/2018

2018.10.29 17:25 Raport bieżący nr 57/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że dzisiaj Zarząd podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404 482 039,99 zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2018 r.

Zgodnie z Art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22c Statutu Spółki, zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie przekracza połowy zysku finansowego za I półrocze 2018 r. wykazanego w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym za okres zakończony 30 czerwca 2018 r., powiększonego o kapitały rezerwowe i pomniejszonego o niepokryte straty.

Zaliczką objętych będzie 5.778.314.857 akcji Spółki. Oznacza to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję.

Dodatkowo, Zarząd PGNiG wyznaczył:
a) dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki na 26 listopada 2018 r.
b) dzień wypłaty zaliczki na 3 grudnia 2018 r.

W dniu 29 października 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki.

powrót do list raportów