Raporty bieżące

Raport bieżący nr 56/2018

2018.10.29 14:54 Raport bieżący nr 56/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”) informuje, że w dniu 29 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu PGNiG przyjęte Uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG z dnia 22 października 2018 roku, o których Spółka informowała Raportem Bieżącym Nr 53/2018.
Z dniem 29 października 2018 roku poniższe zmiany w statucie zostały zarejestrowane:

1) W § 22 ust.2 po pkt 12 dodaje się pkt 13, o następującym brzmieniu:

Decyzja o wypłacie akcjonariuszom zaliczki, o której mowa w § 22 c ust. 1.

2) Po § 22 b dodaje się § 22 c, o następującym brzmieniu:

1. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust.2 pkt 10.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

3) W § 33 ust.2 po pkt 9 dodaje się pkt 10, o następującym brzmieniu:

wypłatę zaliczki, o której mowa w § 22 c ust. 1.

powrót do list raportów