Raporty bieżące

Raport bieżący nr 50/2018

2018.10.16 22:05 Raport bieżący nr 50/2018

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 35/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., informuje, że w dniu 28 września 2018 r. zawarto, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, dwie wiążące umowy długoterminowe („Umowy”) na dostawy gazu skroplonego („LNG”) z firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC.

Każda z Umów zakłada zakup przez PGNiG po około 1 mln ton LNG (tj. około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez Spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Dostawy od Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC będą realizowane za pośrednictwem powstających instalacji produkcyjnych w Luizjanie, tj. odpowiednio: Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2022 r. oraz Plaquemines LNG w Plaquemines Parish o planowanym terminie zakończenia budowy nie wcześniej niż w 2023 r.

W ocenie Zarządu PGNiG, warunki zawartych Umów są satysfakcjonujące w kontekście realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie rozwoju handlu LNG na rynkach światowych. Formuła cenowa Umów oparta jest o cenę LNG notowaną na amerykańskim indeksie Henry Hub wraz z kosztami skroplenia.

Publikacja informacji dot. zawarcia Umów na dostawy LNG ze spółkami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC. została opóźniona w dniu 24 września 2018 roku do dzisiaj zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

powrót do list raportów