Raporty bieżące

Raport bieżący nr 103/2008

2008.12.17 16:44 Raport bieżący nr 103/2008

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 29 stycznia 2009 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika aktywów trwałych w postaci know-how objętego opracowaniami, które zostało ustalone, a następnie utrwalone w dokumentacji wykonanej przez Ramboll Oil&Gas A/S, wraz z prawem własności egzemplarzy dokumentacji, w której know-how zostało utrwalone, bez przeprowadzenia przetargu publicznego, na rzecz OGP GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie
6. Sprawy różne,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe w oryginale należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Prezydialne), w godzinach 9.00 – 16.00, do dnia 21 stycznia 2009 roku, gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.

Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) z późn. zm. Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt. 1-3, 6, 8, 10, 12 lub ust. 2 jest nieważny.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.

powrót do list raportów