Raporty bieżące

Data publikacji:
2013.12.31
14:51

PGNIG: Wygaśnięcie Umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków

2013.12.30
15:06

PGNIG: Rezygnacja Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej PGNiG SA

2013.12.30
15:06

PGNIG: Wybór Prezesa i Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą PGNiG SA

2013.12.30
11:12

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2013.12.24
10:03

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2013.12.23
09:32

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2013.12.20
17:17

PGNIG: Powołanie Prokurenta – uzupełnienie

2013.12.20
15:46

PGNIG: Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży ropy naftowej pomiędzy PGNiG SA a Grupą LOTOS SA

2013.12.20
13:22

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2013.12.20
11:56

PGNIG: Rezygnacja Pana Mirosława Szkałuby z funkcji Członka Zarządu PGNiG SA