Raporty bieżące

Data publikacji:
2006.12.28
17:00

PGNIG: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

2006.12.27
17:31

PGNIG: Objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w 6 spółkach obrotu gazem

2006.12.21
08:50

PGNIG: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2007

2006.12.16
10:01

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany taryfy dla paliw gazowych

2006.12.15
17:02

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG S.A. z dnia 15 grudnia 2006 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2006.12.15
17:02

PGNIG: Uchwała podjęta przez NWZ PGNiG w dniu 15 grudnia 2006 roku

2006.12.15
16:50

PGNIG: Uwłaszczenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25

2006.11.29
17:02

PGNIG: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 83/2006 dotyczącego wyboru biegłego rewidenta

2006.11.28
17:50

PGNIG: Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu PGNiG S.A.

2006.11.28
17:41

PGNIG: Wybór biegłego rewidenta