Prognozy operacyjne i finansowe

Prognoza operacyjna obejmuje:

  1. prognozę wydobycia gazu ziemnego;
  2. prognozę wydobycia ropy naftowej wraz z kondensatem i gazoliną.

Zarząd PGNiG SA mając na uwadze usprawnienie komunikacji z interesariuszami, przekazuje prognozę finansową opartą na planach działalności gospodarczej spółek Grupy PGNiG i założeniach operacyjnych.

Zarząd PGNiG SA przekazał prognozy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2017 – 2019, zastępując prognozy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016 – 2018 opublikowane w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku i zaktualizowane raportem bieżącym nr 98/2016 z dnia 25 października 2016 roku.

Prognoza wydobycia gazu ziemnego w latach 2017-2019 w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3 (w miliardach m3)*

                               2017 Prognoza 2017 Wykonanie 2018 Prognoza 2018 Wykonanie 2019 Prognoza
Polska 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9
Zagranica, w tym: 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Norwegia

0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

Pakistan

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Razem 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6

* przekazana 29 listopada 2017 raportem bieżącym 93/2017

Wydobycie gazu ziemnego w Polsce powinno utrzymać się na stabilnym poziomie, a włączenie do eksploatacji nowych odwiertów pozwoli na jego zwiększenie od 2019 roku. Mniejsze spodziewane wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie na koniec 2017 wynika z niższych od przewidywanych wydajności z odwiertu Rehman-2 podłączonego do eksploatacji w 2017 roku oraz z weryfikacji harmonogramu włączeń nowych odwiertów do produkcji.

Prognoza wydobycia ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL w latach 2017-2019 roku (w tysiącach ton)*

                               2017 Prognoza 2017 Wykonanie 2018 Prognoza 2018 Wykonanie 2019 Prognoza
Polska                    778 787 820 818 784
Zagranica, w tym: 489 470 515 527 450

Norwegia

489 470 515 527 450
Razem 1 267 1 257 1 335 1 345 1 234

* przekazana 29 listopada 2017 raportem bieżącym 93/2017

Zmiana prognoz wydobycia ropy naftowej w Polsce w latach 2017-2018 wynika z przyspieszenia realizacji testów produkcyjnych w nowych odwiertach, które wpłynęły na zwiększone wydobycie ropy naftowej w 2017 roku i zmianę prognozowanego wydobycia w 2018 roku.

W Norwegii głównymi przyczynami zmiany prognozy wydobycia węglowodorów w latach 2017-2019 jest późniejsze od zakładanego uruchomienie produkcji ze złoża Gina Krog oraz czasowe wyłączenie z eksploatacji dwóch z piętnastu odwiertów na złożu Skarv. Wpływ tych wydarzeń został częściowo zrekompensowany wyższym poziomem produkcji z innych złóż oraz zwiększoną regularnością wydobycia z pozostałych odwiertów na złożu Skarv.

Powyższe dane nie obejmują wolumenów, które wynikałyby z planowanych akwizycji złóż ujętych w Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022, opublikowanej w raporcie nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

> Raport bieżący nr 93/2017 Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2017 – 2019

> Raport bieżący nr 98/2016 Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016 – 2018 - aktualizacja

> Raport bieżący nr 34/2016 Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016 – 2018

Prognoza finansowa obejmuje:

  1. skonsolidowane przychody Grupy PGNiG;
  2. skonsolidowany wynik EBITDA Grupy PGNiG;
  3. wskaźnik zadłużenia Grupy PGNiG.
GK PGNiG 2015 Prognoza [mld PLN]* Wykonanie 2015 [mld PLN] Wykonanie [%]
Przychody 37,1 36,5 98%
EBITDA 6,3 6,1 97%

* zaktualizowana 6 listopada 2015 raportem bieżącym 81/2015

 


> Raport bieżący nr 10/2016  Szacunkowe dane finansowe za IV kwartał 2015

> Raport bieżący nr 81/2015  Aktualizacja prognozy finansowej 2015

> Raport bieżący nr 9/2015  Prognoza finansowa 2015

 

GK PGNiG 2014 Prognoza [mld PLN] 2014 Wykonanie [mld PLN] Wykonanie [%]
Przychody 32,7 34,3 105%
EBITDA 5,9 6,3 108%


> Raport bieżący nr 24/2014  Prognoza finansowa 2014

 

Wskaźnik zadłużenia Prognoza Wykonanie
2015 < 2,0 x EBITDA 1,0 x EBITDA
2014 < 2,0 x EBITDA 0,9 x EBITDA

Prognoza finansowa wyniku EBITDA będzie monitorowana przez PGNiG na bazie danych zarządczych wraz z publikacją raportów okresowych. W tym samym cyklu będzie dokonywana ocena możliwości realizacji prognozy oraz ewentualne korekty prognozy. Kryterium oceny stanowić będzie poziom wykonania prognozy za zamknięty okres, z uwzględnieniem sezonowości wyników na przestrzeni roku oraz czynników ryzyka działalności Grupy.

Realizacja niniejszej prognozy jest zależna od szeregu czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki będą różnić się od wyników prognozowanych. Niektóre czynniki takie jak cena gazu na giełdzie czy cena baryłki ropy Brent pozostają poza kontrolą Spółki. W przypadku istotnych odchyleń od wartości objętych prognozą finansową PGNiG dokona korekty prognozy i przekaże te informacje do wiadomości publicznej. Odchylenia w zakresie założeń nie będą przekazywane do publicznej wiadomości, o ile nie powodują istotnej zmiany prognozy finansowej.