Kalendarz

Terminy publikowania raportów okresowych w 2019 roku
Raporty kwartalne
I kwartał 2019 roku 17.05.2019  dodaj do kalendarza
II kwartał 2019 roku nie publikowany  
III kwartał 2019 roku 14.11.2019  dodaj do kalendarza
Raporty półroczne
I półrocze 2019 roku 22.08.2019  dodaj do kalendarza
Raporty roczne
Jednostkowy raport roczny za 2018 rok 14.03.2019   dodaj do kalendarza
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok 14.03.2019  dodaj do kalendarza

 

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte dotyczące akcji PGNiG SA

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby związane ze spółką PGNiG SA („Spółka” lub „Emitent”) i Grupą Kapitałową PGNiG (określane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25-26 Rozporządzenia MAR) obowiązują następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji spółki PGNiG SA w 2019 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych:

• 12 luty – 14 marca 2019 roku – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok
• 17 kwietnia – 17 maja 2019 roku – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2019 roku
• 23 lipca – 22 sierpnia 2019 roku – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I półrocze 2019 roku
• 23 października – 14 listopada 2019 roku - okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2019 roku

Definicja okresów zamkniętych
Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.