Dywidenda

Polityka dywidendy

Decyzja o wypłacie dywidendy przez PGNiG podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie. Strategia na lata 2017 - 2022 przewiduje wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto  w postaci dywidendy. Zarząd PGNiG SA rekomendując wypłatę dywidendy przez Spółkę każdorazowo będzie brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową Grupy PGNiG i jej plany inwestycyjne. Rozpoznanie zysków netto spółek zależnych w wyniku finansowym PGNiG SA będzie uwzględniane po wypłacie przez te spółki dywidend, co może powodować przesunięcie o rok w skali wypłaty zakładanego poziomu dywidendy.

Wysokość dywidendy
 

Rok obrotowy Całkowita kwota dywidendy Wysokość dywidendy niepieniężnej* Dywidenda na jedną akcję Stopa dywidendy
2018** 404 482 039,99 PLN** 0,00 PLN 0,07 PLN** 1,14 %**
2017 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN -
2016 1 155 662 971,40 PLN 0,00 PLN 0,20 PLN 3,88 %
2015 1 062 000 000,00 PLN 0,00 PLN  0,18 PLN 3,03 %
2014 1 180 000 000,00 PLN  0,00 PLN  0,20 PLN 4,12 %
2013  885 000 000,00 PLN  0,00 PLN  0,15 PLN  2,57 %
2012 767 000 000,00 PLN 0,00 PLN 0,13 PLN 3,20 %
2011 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN -
2010 708 000 000,00 PLN 30 104 400,49 PLN 0,12 PLN 3,36 %
2009 472 000 000,00 PLN 339 993 970,83 PLN 0,08 PLN 2,11 %
2008 531 000 000,00 PLN 382 498 756,17 PLN 0,09 PLN 2,32 %
2007 1 121 000 000,00 PLN 949 994 114,70 PLN 0,19 PLN 3,98 %
2006 1 003 000 000,00 PLN 849 998 384,81 PLN 0,17 PLN 4,93 %
2005 885 000 000,00 PLN 681 481 218,87 PLN 0,15 PLN 4,23 %

stopa dywidendy - dywidenda na jedną akcję dzielona przez średnią roczną cenę akcji                                                          

* Skarb Państwa jest uprawniony do otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej w postaci składników majątku przesyłowego. Jeżeli przekazana kwota majątku jest niższa od kwoty dywidendy ustalonej dla Skarbu Państwa, to pozostała kwota wypłacana jest w formie pieniężnej.

** Zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018.

 

Wypłata dywidendy

Dywidenda wypłaca jest w dniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie PGNiG i następuje za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Następnie KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki maklerskie osób uprawnionych do dywidendy, które prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.


** Zaliczka na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018.

Rok obrotowy Dzień prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2018** 26.11.2018** 03.12.2018**
2017 - -
2016 19.07.2017 03.08.2017
2015 20.07.2016 02.08.2016
2014 15.07.2015 04.08.2015
2013 14.08.2014 04.09.2014
2012 20.07.2013 03.10.2013
2011 - -
2010 20.07.2011 06.10.2011
2009 27.07.2010 04.10.2010
2008 26.08.2009 02.10.2009
2007 25.07.2008 01.10.2008
2006 27.07.2007 01.10.2007
2005 27.07.2006 02.10.2006