Dywidenda

Polityka dywidendy

Decyzja o wypłacie dywidendy przez PGNiG podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie. Strategia na lata 2017 - 2022 przewiduje wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto  w postaci dywidendy. Zarząd PGNiG SA rekomendując wypłatę dywidendy przez Spółkę każdorazowo będzie brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową Grupy PGNiG i jej plany inwestycyjne. Rozpoznanie zysków netto spółek zależnych w wyniku finansowym PGNiG SA będzie uwzględniane po wypłacie przez te spółki dywidend, co może powodować przesunięcie o rok w skali wypłaty zakładanego poziomu dywidendy.

Wysokość dywidendy
 

Rok obrotowy Całkowita kwota dywidendy Wysokość dywidendy niepieniężnej* Dywidenda na jedną akcję Stopa dywidendy
2016 1 155 662 971,40 PLN 0,00 PLN 0,20 PLN 3,88 %
2015 1 062 000 000,00 PLN 0,00 PLN  0,18 PLN 3,03 %
2014 1 180 000 000,00 PLN  0,00 PLN  0,20 PLN 4,12 %
2013  885 000 000,00 PLN  0,00 PLN  0,15 PLN  2,57 %
2012 767 000 000,00 PLN 0,00 PLN 0,13 PLN 3,20 %
2011 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN -
2010 708 000 000,00 PLN 30 104 400,49 PLN 0,12 PLN 3,36 %
2009 472 000 000,00 PLN 339 993 970,83 PLN 0,08 PLN 2,11 %
2008 531 000 000,00 PLN 382 498 756,17 PLN 0,09 PLN 2,32 %
2007 1 121 000 000,00 PLN 949 994 114,70 PLN 0,19 PLN 3,98 %
2006 1 003 000 000,00 PLN 849 998 384,81 PLN 0,17 PLN 4,93 %
2005 885 000 000,00 PLN 681 481 218,87 PLN 0,15 PLN 4,23 %

stopa dywidendy - dywidenda na jedną akcję dzielona przez średnią roczną cenę akcji                                                          

* Skarb Państwa jest uprawniony do otrzymania dywidendy w formie niepieniężnej w postaci składników majątku przesyłowego. Jeżeli przekazana kwota majątku jest niższa od kwoty dywidendy ustalonej dla Skarbu Państwa, to pozostała kwota wypłacana jest w formie pieniężnej.

 

Wypłata dywidendy

Dywidenda wypłaca jest w dniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie PGNiG i następuje za pośrednictwem systemu depozytowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Następnie KDPW przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki maklerskie osób uprawnionych do dywidendy, które prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.
 

Rok obrotowy Dzień prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2016 19.07.2017 03.08.2017
2015 20.07.2016 02.08.2016
2014 15.07.2015 04.08.2015
2013 14.08.2014 04.09.2014
2012 20.07.2013 03.10.2013
2011 - -
2010 20.07.2011 06.10.2011
2009 27.07.2010 04.10.2010
2008 26.08.2009 02.10.2009
2007 25.07.2008 01.10.2008
2006 27.07.2007 01.10.2007
2005 27.07.2006 02.10.2006