Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/VIII/2017 z dnia 04.10.2017 r.

Załączniki

 • Regulamin Komitetu Audytu pdf 213.57 kB[click!]

Funkcje Komitetu Audytu

§1

Funkcje Komitetu Audytu

 1. W ramach Rady Nadzorczej PGNiG S.A. (dalej: Rada Nadzorcza) działa Komitet Audytu jako stały komitet, służący pomocą Radzie Nadzorczej w zakresie jego zadań określonych w § 4 poniżej.
 2. Funkcje Komitetu Audytu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i wykazu uchwał w formie sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań.
 3. Komitet Audytu co 6 miesięcy składa Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności, które są udostępniane akcjonariuszom PGNiG S.A. (dalej Spółka) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu .

Skład Komitetu Audytu

§ 2

Skład Komitetu Audytu

 1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
 2. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący jest niezależna od Spółki tj. spełniając kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dn. 06.06.2017 r), w dalszej części zwana Ustawą.
 3. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
 4. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, przy zachowaniu zasady rotacji, by nie przykładać szczególnego znaczenia do obecności poszczególnych osób.

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu

§ 3

Zasady funkcjonowania Komitetu Audytu

 1. Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Komitet Audytu wybiera spośród swoich członków, podejmując uchwałę, Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz jego Zastępcę.
 3. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu.
 4. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu.
 6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu Audytu należy przekazać członkom Komitetu Audytu oraz pozostałym zaproszonym na posiedzenie osobom na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Komitetu Audytu. Z ważnych powodów termin ten może być skrócony do 2 dni.
 7. Przewodniczący Komitetu Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Audytu pozostałych członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu i pracowników Spółki oraz inne osoby, których udział w posiedzeniach Komitetu uznaje za ważny z punku widzenia realizacji zadań Komitetu.
 8. Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu Komitetu Audytu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali właściwie zaproszeni. Komitet Audytu może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 9. Uchwały Komitetu Audytu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Audytu.
 10. Z posiedzenia Komitetu Audytu sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu członków Rady Nadzorczej.
 11. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu są przechowywane w siedzibie Spółki.
 12. Przewodniczący Komitetu Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej opinie, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej.
 13. Przewodniczący Komitetu Audytu może występować z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zlecenie w trybie § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej opracowania ekspertyz i opinii na użytek Komitetu Audytu w celu właściwej realizacji jego zadań.
 14.  W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu Audytu lub niemożności pełnienia przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu.
 15. Obsługę Komitetu Audytu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

Zadania Komitetu Audytu

§ 4

Zadania Komitetu Audytu

 1. Do zadań Komitetu Audytu należą  w szczególności zadania wymienione w art. 130 Ustawy m.in.:
 1. monitorowanie:
 • procesu sprawozdawczości finansowej,
 • skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 • wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 1. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,  w kontekście przestrzegania limitów na wynagrodzenie za świadczenie na rzecz badanej Spółki dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych;
 2. informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce a także jaka była rola Komitetu Audytu  w procesie badania;
 3. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 4. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 5. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 6. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 7. przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e i f;

Rekomendacja dotycząca wyboru audytora zawiera wskazanie firmy audytorskiej,  oświadczenie, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich; stwierdzenie, że badana jednostka zainteresowania publicznego nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 1. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
 1. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1.

Postanowienia końcowe

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Ustawy, Statutu PGNiG S.A, Regulaminu Rady Nadzorczej, oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem zasad, co do których Zarząd Spółki złożył zgodnie z regulaminem giełdy oświadczenie o ich niestosowaniu.
 2. Niniejszy Regulamin Komitetu Audytu dostępny jest w siedzibie Spółki.