Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W 2016 r. przychody Grupy Kapitałowej PGNiG wyniosły 33 196 mln zł i były o 3 268 mln zł (9%) niższe niż w roku poprzednim, w którym osiągnęły poziom 36 464 mln zł. Przy niższych o 10% kosztach operacyjnych wynoszących 29 836 mln zł, Grupa PGNiG wypracowała skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 3 360 mln zł (wzrost o 2% r/r). Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 5 974 mln zł i był nieznacznie, bo o 105 mln zł (2%), niższy w stosunku do roku poprzedniego. Wynik ten osiągnięto w warunkach niskich cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz gazu w regionie Europy Środkowej przy jednocześnie postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce.

W rezultacie prowadzonych działań sprzedażowych i wpływu niższych temperatur o 6% zwiększył się wolumen gazu sprzedanego przez Grupę PGNiG z 23 mld m3 w 2015 r. do poziomu 24,3 mld m3 w 2016 r.

Zmiany w EBITDA pomiędzy latami 2015–2016

mln zł

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. jest dostępne na stronie internetowej www.pgnig.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/okresowe.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta – wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku została uwzględniona w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy PGNiG 2016.

Wybrane dane finansowe Grupy PGNiG

za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

mln zł 2016 2015 Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 33 196 36 464 (3 268)
Koszty operacyjne razem, w tym (29 836) (33 174) 3 338
Amortyzacja (2 614) (2 790) 176
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 3 360 3 290 70
Zysk przed opodatkowaniem 3 210 3 014 197
Zysk netto 2 349 2 136 213
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 922 7 271 (1 349)
Przepływy pieniężne netto na działalności inwestycyjnej (3 842) (3 147) (695)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 269) (829) (1 440)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (189) 3 282 (3 471)
2016 2015
Aktywa razem 49 672 48 292 1 380
Aktywa trwałe (długoterminowe) 36 236 35 643 593
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym 13 436 12 649 787
Zapasy 2 510 2 229 281
Zobowiązania i kapitał własny razem 49 672 48 292 1 380
Kapitał własny razem 32 016 30 741 1 274
Zobowiązania długoterminowe razem 7 303 11 262 (3 959)
Zobowiązania krótkoterminowe razem 10 353 6 289 4 064
Zobowiązania razem 17 656 17 551 105
Skonsolidowany rachunek zysków i strat

za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

 mln zł 2016 2015
Przychody ze sprzedaży gazu 26 429 30 263
Przychody ze sprzedaży pozostałe 6 767 6 201
Przychody ze sprzedaży 33 196 36 464
Koszt sprzedanego gazu (18 320) (22 005)
Zużycie innych surowców i materiałów (2 427) (2 211)
Świadczenia pracownicze (2 573) (2 714)
Usługi przesyłowe (1 106) (1 156)
Pozostałe usługi (1 412) (1 235)
Podatki i opłaty (765) (628)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (332) (515)
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 868 953
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie (1 155) (873)
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) 5 974 6 080
Amortyzacja (2 614) (2 790)
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 3 360 3 290
Koszty finansowe netto (76) (225)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności (74) (51)
Zysk przed opodatkowaniem 3 210 3 014
Podatek dochodowy (861) (878)
Zysk netto 2 349 2 136
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 351 2 134
Udziałom niekontrolującym (2) 2
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) 5 867 5 900
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) 0,40 0,36
Rentowność

na dzień 31 grudnia 2016 r.

mln zł 2016 2015
EBIT
zysk operacyjny
3 360 3 290
EBITD
Azysk operacyjny + amortyzacja
5 974 6 080
ROE
zysk netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu
7,3% 6,9%
Rentowność sprzedaży netto
zysk netto odniesiony do przychodów ze sprzedaży
7,1% 5,9%
ROA
zysk netto w relacji do stanu aktywów na koniec okresu
4,7% 4,4%
Płynność

na dzień 31 grudnia 2016 r.

mln zł 2016 2015
Wskaźnik bieżącej płynności
aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, rezerw i przychodów przyszłych okresów)
1,5 2,5
Wskaźnik szybki płynności
aktywa obrotowe minus zapasy do zobowiązań krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, rezerw i przychodów przyszłych okresów)
1,2 2,0
Zadłużenie

na dzień 31 grudnia 2016 r.

mln zł 2016 2015
Wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem
suma zobowiązań w relacji do sumy pasywów
35,5% 36,3%
Wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem
suma zobowiązań do kapitału własnego
55,1% 57,1%

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

mln zł  2016. 2015 .
Zysk netto 2 349 2 136
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych 23 15
Rachunkowość zabezpieczeń 783 (431)
Aktualizacja wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 2
Podatek odroczony (149) 82
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku 659 (334)
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych (29) (35)
Podatek odroczony 5 2
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności (2)
Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu do wyniku (26) (33)
Pozostałe całkowite dochody netto 633 (367)
Łączne całkowite dochody 2 982 1 769
Łączne całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 2 984 1 767
Udziałom niekontrolującym (2) 2

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

 mln zł 2016 2015
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk netto 2 349 2 136
Amortyzacja 2 614 2 790
Podatek dochodowy bieżącego okresu 861 878
Wynik z działalności inwestycyjnej 884 578
Pozostałe korekty niepieniężne 368 430
Podatek dochodowy zapłacony (611) (833)
Zmiana stanu kapitału obrotowego (543) 1 292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 922 7 271
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie (713) (986)
dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości (2 255) (2 168)
niematerialne
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych (1 027) (59)
Pozostałe pozycje netto 153 66
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 842) (3 147)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej    
Wydatki z tytułu nabycia własnych akcji (645)
Wpływy z tytułu zadłużenia 451 1 948
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 89 84
Wydatki z tytułu zadłużenia (1 021) (1 578)
Wypłacone dywidendy (1 062) (1 180)
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych (78) (81)
Pozostałe pozycje netto (3) (22)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 269) (829)
Przepływy pieniężne netto (189) 3 295
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 6 021 2 726
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (4) (1)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 5 832 6 021

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

mln zł 2016 2015* 2014*
AKTYWA
Rzeczowe aktywa trwałe 33 149 32 967 33 528
Wartości niematerialne 1 079 1 138 1 113
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 100 42 58
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw 1 229 840 856
własności
Pozostałe aktywa 679 656 642
Aktywa trwałe 36 236 35 643 36 197
Zapasy 2 510 2 229 3 189
Należności 4 288 3 379 4 241
Pochodne instrumenty finansowe 623 709 567
Pozostałe aktywa 129 146 132
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 829 6 022 2 728
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 57 164 147
Aktywa obrotowe 13 436 12 649 11 004
AKTYWA RAZEM 49 672 48 292 47 201
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 518 7 640 7 640
Skumulowane pozostałe całkowite dochody (4) (637) (270)
Zyski zatrzymane 24 499 23 733 22 794
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 32 013 30 736 30 164
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących 3 5 5
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 32 016 30 741 30 169
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 1 346 5 799 5 069
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 702 565 604
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów 1 641 1 540 1 580
Pozostałe rezerwy 198 188 223
Dotacje 815 843 843
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 1 932 1 557 1 525
Pozostałe zobowiązania 669 770 815
Zobowiązania długoterminowe 7 303 11 262 10 659
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 5 006 583 769
Pochodne instrumenty finansowe 346 1 165 593
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków [A] 3 179 2 765 3 306
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 334 352 284
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów 20 33 28
Pozostałe rezerwy 560 661 692
Pozostałe zobowiązania 908 730 701
Zobowiązania krótkoterminowe 10 353 6 289 6 373
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 17 656 17 551 17 032
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 49 672 48 292 47 201

[A] W tym podatek dochodowy: 180 mln zł (2015: 53 mln zł).

*dane przekształcone.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej  Kapitał własny udziałowców niekontrolujących Kapitał własny razem
 mln zł Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, w tym: Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu: Zyski zatrzymane Ogółem
kapitał akcyjny kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej akcje własne różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych stosowania rachunkowości zabezpieczeń aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych udziału w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności
Stan na 1 stycznia 2015 5 900 1 740 (66) (216) 12 22 794 30 164 5 30 169
Zysk netto 2 134 2 134 2 2 136
Pozostałe całkowite dochody netto 15 (349) (33) (367) (367)
Całkowite dochody razem 15 (349) (33) 2 134 1 767 2 1 769
Dywidenda (1 180) (1 180) (1 180)
Zmiany w Grupie (15) (15) (2) (17)
Stan na 31 grudnia 2015 5 900 1 740 (51) (565) (21) 23 733 30 736 5 30 741
Zysk netto 2 351 2 351 (2) 2 349
Pozostałe całkowite dochody netto 23 634 2 (24) (2) 633 633
Całkowite dochody razem 23 634 2 (24) (2) 2 351 2 984 (2) 2 982
Dywidenda (1 062) (1 062) (1 062)
Nabycie akcji własnych (645) (645) (645)
Umorzenie akcji własnych (122) 645 (523)
Stan na 31 grudnia 2016 5 778 1 740 (28) 69 2 (45) (2) 24 499 32 013 3 32 016

Segmenty operacyjne za okres zakończony 31 grudnia 2016 r.

mln zł Poszukiwanie i wydobycie Obrót i magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty Suma Uzgodnienie do danych skonsolidowanych Razem
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 2 776 27 740 1 078 1 472 130 33 196
Sprzedaż między segmentami 1 515 440 3 837 723 110 6 625  
Przychody razem 4 291 28 180 4 915 2 195 240 39 821 (6 625) 33 196
EBITDA 1 285 1 410 2 559 759 (61) 5 952 22 5 974
Amortyzacja (1 066) (252) (924) (360) (14) (2 616) 2 (2 614)
Zysk operacyjny 219 1 158 1 635 399 (75) 3 336 24 3 360
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie (1 089) (28) (4) (16) (18) (1 155) (1 155)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności (53) (21) (74) (74)
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowego majątku trwałego i WN (1 314) (121) (1 123) (391) (9) (2 958) (10) (2 968)
Rzeczowe aktywa trwałe 12 881 4 227 12 765 3 378 110 33 361 (212) 33 149
Zatrudnienie* 7 720 3 520 10 846 1 870 1 315 25 271  

*Bez zatrudnienia w spółkach wycenianych metodą praw własności.

Segmenty operacyjne za okres zakończony 31 grudnia 2015 r.

mln zł Poszukiwanie i wydobycie Obrót i magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty Suma Uzgodnienie do danych skonsolidowanych Razem
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 3 148 31 274 654 1 215 173 36 464  
Sprzedaż między segmentami 1 707 468 3 931 672 152 6 930  
Przychody razem 4 855 31 742 4 585 1 887 325 43 394 (6 930) 36 464
EBITDA 2 426 623 2 339 679 12 6 079 1 6 080
Amortyzacja (1 331) (242) (889) (312) (18) (2 792) 2 (2 790)
Zysk operacyjny 1 095 381 1 450 367 (6) 3 287 3 3 290
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie (839) (3) (2) (30) 1 (873) (873)
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności (51) (51) (51)
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowego majątku trwałego i WN (1 460) (171) (1 180) (353) (7) (3 171) 17 (3 154)
Rzeczowe aktywa trwałe 13 378 4 290 12 573 2 840 133 33 214 (247) 32 967
Zatrudnienie* 8 903 3 462 10 678 1 071 1 305 25 419  

*Bez zatrudnienia w spółkach wycenianych metodą praw własności.