Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Strategia Grupy PGNiG 2017-2022

Misja

Misja

Jesteśmy zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu

 • Zaufany: nasi klienci polegają na wysokiej jakości i wiarygodności świadczonych usług
 • Dostawca energii: kompleksowo zaspakajamy potrzeby energetyczne klientów (gaz + prąd + ciepło + inne/usługi)
 • Dom i biznes: dbamy i cenimy wszystkich naszych klientów – gospodarstwa domowe, firmy i instytucje

Wizja

Odpowiedzialnie i efektywnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania energetyczne

 • Odpowiedzialnie: działamy przejrzyście w oparciu o zasady odpowiedzialności społecznej
 • Efektywnie: jesteśmy zoptymalizowani procesowo i kosztowo
 • Innowacyjne rozwiązania: jesteśmy liderem innowacyjności w branży energetycznej

Cel nadrzędny

Wzrost wartości Grupy Kapitałowej PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej

 • Wzrost wartości: naszą nadrzędną aspiracją jest kreowanie wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy i klientów
 • Stabilność finansowa: dążymy do zapewnienia długoterminowej stabilności finansowej i wiarygodności kredytowej

W dniu 13 marca 2017 r. Rada Nadzorcza PGNiG przyjęła nową „Strategię Grupy PGNiG na lata 2017–2022 z perspektywą do 2026 r.”. Opracowanie nowej Strategii było podyktowane szeregiem zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym Grupy PGNiG.

Wśród uwarunkowań zewnętrznych najistotniejsze to zmiany w otoczeniu makroekonomicznym (m.in. spadek cen ropy i gazu ziemnego) oraz pozostałe zmiany rynkowe, w tym istotne przyspieszenie rozwoju konkurencji na rynku gazu ziemnego w Polsce, potrzeba dywersyfikacji kierunków dostaw gazu z importu po roku 2022 (tj. wygaśnięciu kontraktu jamalskiego), jak też zmiana uwarunkowań regulacyjnych (stopniowe znoszenie taryf, brak przewidywalności wsparcia energetyki po roku 2018). W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych aktualizacji uległy kluczowe założenia makroekonomiczne będące podstawą opracowania prognoz strategicznych, w tym dotyczące cen gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej. Opracowano również nowe cele strategiczne i wynikające z nich ambicje strategiczne Grupy do roku 2022.

Z punktu widzenia uwarunkowań wewnętrznych istotną zmianą towarzyszącą przyjęciu nowej Strategii jest zastosowanie nowego podejścia do zarządzania strategicznego w Grupie PGNiG. Jego istotą jest wdrożenie metodyki zrównoważonego zarządzania strategicznego, tzw. Balanced Scorecard („BSC”). Wykorzystanie tej metodyki pozwala na zrównoważenie celów finansowych, operacyjnych i rozwojowych Spółki w oparciu o 4 kluczowe perspektywy: finanse, klienci, procesy oraz zasoby i rozwój.

Efektem zastosowanego podejścia jest również zmiana sposobu definiowania podstawowych założeń strategicznych, który polega na wyznaczeniu celów i aspiracji na poziomie całej Grupy PGNiG, a następnie ich skaskadowaniu na kluczowe obszary działalności Grupy.

Założenia nowej Strategii na poziomie Grupy Kapitałowej PGNiG

Nowa Strategia definiuje nowy cel nadrzędny dla Grupy PGNiG jakim jest „Wzrost wartości Grupy PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej”. Jego realizacja będzie polegała na zrównoważonym rozwoju Grupy PGNiG poprzez inwestowanie w obszary działalności cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu, ale obarczone odpowiednio wyższym ryzykiem (ok. 45% łącznych planowanych nakładów przeznaczonych zostanie na obszar upstream), przy jednoczesnym inwestowaniu w obszary regulowane cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (ok. 42% łącznych nakładów alokowanych będzie w obszar dystrybucji gazu oraz elektroenergetyki i ciepłownictwa).

Priorytetowe obszary strategicznego inwestowania i rozwoju

Dodatkowo w Strategii zarezerwowano ok. 4 mld PLN na inne projekty rozwojowe, przede wszystkim w obszarach: dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zakłada, iż na realizację polityki inwestycyjnej zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld PLN w latach 2017–2022.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) na lata 2017–2022

W latach 2017-2022 przeznaczymy na inwestycje łącznie ponad 34 mld PLN

 • Blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów.
 • Prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej.
 • Około 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa. Dodatkowo, około 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa
 • Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 na poziomie około 5,7 mld PLN.

Program inwestycyjny umożliwi wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 33,7 mld PLN w latach 2017–2022, co umożliwi perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do poziomu średniorocznego ok. 9,2 mld PLN w latach 2023–2026.

Jednocześnie, poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA powinien pozostać w całym okresie objętym nową Strategią na poziomie poniżej 2,0, przy utrzymaniu dotychczasowej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Wyniki EBITDA na lata 2017–2022

W latach 2017-2022 osiągniemy skumulowany wynik EBITDA około 33,7 mld PLN

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


2017-2022 średniorocznie5,6
2023-2026 średniorocznie9,2
 • Ambitny program inwestycyjny umożliwi długoterminowy wzrost wyniku EBITDA Grupy, szczególnie w latach 2023-2026 (ok. 9,2 mld PLN średniorocznie).
 • Utrzymanie bezpiecznego poziomu zadłużenia (stosunek dług netto/EBITDA nie wyższy niż 2,0).
 • Plan utrzymania dotychczasowej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Aspiracje w kluczowych obszarach działalności

Nowa Strategia określa 7 strategicznych obszarów działalności Grupy oraz definiuje dla nich cele i aspiracje strategiczne na lata 2017–2022, które obejmują:

boe

(ang. barrel of oil equivalent) – ekwiwalent baryłki ropy naftowej (1 baryłka to ok. 0,136 tony).

Poszukiwanie i Wydobycie

 • Zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów o 35%
  (do 1 208 mln boe w 2022 )
 • Zwiększenie łącznego poziomu wydobycia węglowodorów o 41%
  (do 55 mln boe w 2022)

Obrót hurtowy

 • Zdywersyfikowany portfel dostaw gazu ziemnego po roku 2022
 • Zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o 7% (do 178 TWh w 2022)
 • Skumulowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego na rynku hurtowym w kraju
  i za granicą na poziomie 1000 TWh
 • Skumulowany wolumen sprzedaży detalicznej gazu ziemnego i energii elektrycznej na poziomie 410 TWh

Obrót detaliczny

 • Maksymalizacja marży w obrocie detalicznym
 • Utrzymanie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na poziomie 67–69 TWh/rok

Magazynowanie

 • Zabezpieczenie pojemności magazynowych dostosowanych do popytu
 • Wzrost efektywności obszaru magazynowania

Dystrybucja

 • Ponad 300 tys. nowych przyłączy w latach 2017–2022
 • Zwiększenie dynamiki rocznego przyrostu liczby przyłączy o 17%
 • Zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu ziemnego o 16%

Energetyka i ciepłownictwo

 • Zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii o 20% (do 18 TWh w 2022)

Centrum korporacyjne

 • Efektywna realizacja projektów R&D&I
 • Wzmocnienie wizerunku Grupy PGNiG
 • Poprawa efektywności operacyjnej Grupy PGNiG
Aspiracje w kluczowych obszarach działalności