Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Pracownicy

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia zarówno osoby z ogromnym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami, jak również jest pierwszym miejscem pracy dla wielu młodych ludzi. Tworzony w ten sposób kapitał jest dla nas najcenniejszym zasobem, bo to dzięki zaangażowaniu pracowników możemy świadczyć naszym klientom usługi najwyższej jakości, osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej oraz realizować szeroki program inwestycyjny.

W 2016 r. w Grupie PGNiG zatrudnionych było 25 271 osób. Oznacza to zmianę zatrudnienia w stosunku do roku ubiegłego o 148 osób, kiedy w Grupie PGNiG pracowało 25 419 osób.

Zatrudnienie Grupy PGNiG według segmentów

2016 2015 2014 2013 2012
Poszukiwanie i Wydobycie 7 720 8 903 10 221 10 754 10 990
Obrót i Magazynowanie 3 520 3 462 3 929 4 070 4 397
Dystrybucja 10 846 10 678 12 173 13 050 13 255
Wytwarzanie 1 870 1 071 1 068 1 066 1 069
Pozostała działalność 1 315 1 305 1 605 1 990 2 327
RAZEM 25 271 25 419 28 996 30 930 32 038

 

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie odnotowano istotny spadek zatrudnienia. W porównaniu z 2015 r. poziom zatrudnienia zmniejszył się o 1 183 pracowników (13%). Wynikało to przede wszystkim z następujących przyczyn:

 • w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w spółce EXALO Drilling SA przeprowadzono proces restrukturyzacji zatrudnienia, gdzie w ramach zwolnień grupowych zwolniono 800 pracowników (25%);
 • w wyniku trwającego procesu likwidacji GEOFIZYKI Kraków Sp. z o.o. w likwidacji zwolnionych zostało 219 osób (26%);
 • w efekcie optymalizacji zatrudnienia spółka PGNiG wdrożyła i zrealizowała Program Dobrowolnych Odejść. W ramach programu odeszło 164 pracowników, z czego znaczna część zatrudniona była w oddziałach wydobywczych.

W segmencie Wytwarzanie widoczny jest wzrost poziomu zatrudnienia o 799 osób (75%). Wynika to z faktu, iż Grupa PGNiG została powiększona o spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz Spółkę Energetyczną Jastrzębie S.A.

Stan zatrudnienia w segmencie Dystrybucja wzrósł o 168 osób (2%) w związku z realizacją w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. procesu reorganizacji struktury przedsiębiorstwa, w wyniku której zwiększona została liczba gazowni oraz placówek gazowniczych.

 

Struktura zatrudnienia w Grupie PGNiG (zatrudnienie w osobach na koniec 2016 r.)

Płeć pracowników
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
kobiety24%25%
mężczyźni76%75%
Wiek pracowników
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
do 24 lat2%2%
25-34 17%15%
35-34 28%28%
45-5535%36%
powyżej 5518%19%
Wykształcenie pracowników
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
podstawowe5%5%
średnie55%54%
wyższe40%40%
Staż pracy w Grupie PGNiG
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
<1 roku3%6%
1-38%6%
4-1025%23%
11-145%6%
15 i więcej59%59%
Rodzaj wykonywanej pracy
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
pracownicy fizyczni44%43%
pracownicy umysłowi56%57%

Fluktuacja – nowo zatrudnieni/odejścia (podział ze względu na wiek i płeć)

Wiek Wolumen zatrudnionych pracowników Wolumen zwolnionych pracowników
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
do 24 l. 40 239 12 193
25-34 228 579 145 707
35-44 160 551 194 611
45-55 58 304 133 558
powyżej 55 l. 13 103 169 638
RAZEM 499 1 776 653 2 707

Urlopy rodzicielskie

Wskaźnik powrotów do pracy w 2016 r. kształtował się na poziomie 92,8% w Grupie PGNiG.

Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie związanym z macierzyństwem należy rozumieć jako iloraz:

 • wolumenu pracowników, którzy utrzymali/kontynuowali pracę po powrocie z urlopu związanego z macierzyństwem w 2016 r.;
 • wolumenu pracowników, którzy wrócili do pracy z urlopu związanego z macierzyństwem w 2016 r.

Urlop związany z rodzicielstwem – są to wszystkie rodzaje urlopów przysługujące z tytułu urodzenia/przyjęcia dziecka, np.: urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy.

Szkolenia i programy rozwojowe

Kluczową rolę w procesie rozwoju zasobów ludzkich odgrywa system zarządzania szkoleniami. Osoby zatrudnione w PGNiG mają możliwość podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych, przez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych, branżowych konferencjach, seminariach lub sympozjach, a także odbywając praktyki zawodowe. W czerwcu 2016 r. uruchomiony został System Identyfikacji Talentów Organizacji (SITO) inicjujący Akademię Liderów Przyszłości (ALP). Celem Programu SITO jest wyłonienie pracowników o dużym potencjale (talentów), którzy następnie mogą być objęci programem rozwojowym Akademia Liderów Przyszłości (ALP), przygotowującym ich do pełnienia dalszych funkcji w organizacji, w tym funkcji menedżerskich.

Liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika PGNiG w 2016 r. to 32 h.

Liczba godzin szkoleniowych
w podziale na płeć
.
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Mężczyźni70%
Kobiety30%
Liczba godzin szkoleniowych
w podziale na rodzaj
zajmowanego stanowiska
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Stanowiska menedżerskie19%
Stanowiska pozostałe81%

Ocena pracy

W oparciu o wdrożony System Oceny Pracy pracownicy PGNiG podlegają ocenie dwa razy w roku. Elementem oceny, na który położony został szczególny nacisk, są indywidualne cele wyznaczane pracownikom, powiązane z celami strategicznymi Grupy PGNiG. Proces umożliwia każdemu pracownikowi rozmowę o potrzebach i wyzwaniach jego stanowiska pracy, a także jest dla pracownika źródłem informacji zarówno na temat osiągnięć, jak i kwestii dotyczących własnego rozwoju.

Odsetek osób objętych procesem oceny pracy w PGNiG wyniósł w 2016 r. 100,0%.

Odsetek osób objętych procesem oceny jakościowej pracy w Grupie PGNiG wyniósł w 2016 r. 85,8%.

Praktyki studenckie i programy stażowe

PGNiG uczestniczy w szeregu inicjatyw i konkursów stażowych. Oferowane przez Spółkę staże są atrakcyjnym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego, nowych umiejętności, a także zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży. W 2016 r. PGNiG uczestniczyła w następujących programach stażowo-edukacyjnych:

GeoTalent

Jest to własny program edukacyjno-stażowy Spółki, którego działania skierowane są do studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem programu jest poszukiwanie i pozyskiwanie do pracy najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży oil & gas. W ramach programu GeoTalent prowadzone są działania o charakterze edukacyjno-rozwojowym, takie jak: warsztaty, konkursy dla studentów, Program Mentoringu, Program Ambasadorski, GeoTurniej, Program Praktyk Letnich. Od czerwca 2016 r. płatne praktyki w PGNiG odbyło łącznie 57 osób.

Energia dla Przyszłości

„Energia dla przyszłości” to program stażowy realizowany w kooperacji z dwiema innymi grupami kapitałowymi pod patronatem Ministerstwa Energii. Celem programu jest poszukiwanie najbardziej utalentowanych studentów i absolwentów kierunków studiów istotnych dla polskiej energetyki. Każdy z biorących w nim udział studentów będzie mógł zdobyć konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów. W programie uczestniczy 21 stażystów.

Akademia Energii

Od kilku lat PGNiG uczestniczy w projekcie edukacyjnym Fundacji im. Lesława A. Pagi – Akademia Energii, w roli fundatora płatnych praktyk dla studentów, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. W 2016 r. PGNiG podpisała umowy o praktykę absolwencką z 3 stypendystami Fundacji.

Programy stażowe z dofinansowaniem unijnym

W 2016 r. PGNiG po raz pierwszy zaangażowała się jako organizator płatnych staży dla uczestników programów stażowych realizowanych przez uczelnie z dofinansowaniem ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza-Edukacja-Rozwój”. Na staż zorganizowany w trzecim i czwartym kwartale 2016 r. przyjęto łącznie 6 osób.

Złoża Kariery

Celem programu Złoża Kariery jest umożliwienie studentom i absolwentom wszystkich kierunków studiów (z wyjątkiem kierunków branżowych, tj. objętych programem GeoTalent) zdobycia doświadczenia zawodowego. W ramach programu PGNiG oferuje możliwość odbycia praktyk oraz uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, wspierających proces budowy ścieżki kariery.

W PGNiG istnieje również możliwość odbycia stażu poza wyżej wymienionymi programami. Łączna liczba uczestników praktyk i staży w 2016 r. wyniosła 382 osoby, w tym 360 uczniów i studentów oraz 22 naukowców.

Rekrutacje

PGNiG realizuje politykę rekrutacyjną ukierunkowaną na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów, których wiedza oraz kompetencje w połączeniu z doświadczeniem i profesjonalizmem obecnych pracowników zapewnią ciągłość oraz najwyższy poziom realizowanych procesów biznesowych. W naborze nowych pracowników obowiązuje zasada rekrutacji wewnętrznej. Oznacza to, że w procesach rekrutacyjnych w pierwszej kolejności brani są pod uwagę pracownicy Grupy PGNiG, co pozwala w pełni wykorzystać potencjał własnych pracowników.

Współpraca ze związkami zawodowymi

W PGNiG funkcjonuje wiele organizacji związkowych. Stała współpraca ze stroną społeczną jest niezmiernie istotna, stąd PGNiG w sposób szczególny dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.

W 2016 r. współpraca ze związkami zawodowymi prowadzona była regularnie, na podstawie zawartych porozumień oraz przepisów prawa pracy. W omawianym okresie Pracodawca odbył ze stroną związkową 24 spotkania, na których omawiane były zarówno sprawy pracownicze, jak i poszczególne segmenty działalności Grupy PGNIG, w tym aktualizacja Strategii Grupy PGNIG na lata 2014–2022. W zakresie zmiany warunków płacy Pracodawca, zgodnie z art. 44 ust. 2 ZUZP, przeprowadził w 2016 r. negocjacje płacowe, które nie doprowadziły do zawarcia porozumienia w tym zakresie ze stroną związkową. W związku z powyższym Pracodawca podjął samodzielną decyzję dotyczącą regulacji płacowych w 2016 r. Wprowadzone przez Pracodawcę regulacje płacowe spowodowały wzrost wynagrodzeń w 2016 r. o 4,8%, jednocześnie wypłacano Pracownikom świadczenia w formie bonów przedpłaconych. W PGNiG w 2016 r. nie było zwolnień grupowych oraz sporów zbiorowych. Obowiązujący w Spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PGNiG z dnia 8 lipca 2009 r. nie został rozwiązany ani zawieszony.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2016 r. w obszarze BHP:

 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji ww. wniosków;
 • przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla Oddziału Geologii i Eksploatacji przy współudziale lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami;
 • rozwijanie kompetencji pracowników PGNiG w zakresie BHP poprzez przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP, ppoż. i udzielania pierwszej pomocy;
 • wprowadzenie do stosowania Procedury refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla Pracowników zatrudnionych w PGNiG na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe;
 • wprowadzenie do stosowania Zarządzenia w sprawie zasad wydawania i rozliczania posiłków oraz napojów dla pracowników PGNiG;
 • dział oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń ewakuacyjnych przeprowadzanych na terenie siedziby Centrali Spółki.

Prowadzenie sprawozdawczości wypadkowej pozwala na weryfikację przyczyn urazów i schorzeń powstałych przy wykonaniu pracy, jak również na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu wypadków przy pracy. Przyczynia się to do podejmowania działań prowadzących do zwiększenia świadomości pracowników i kultury bezpieczeństwa pracy. Poniżej statystyka wypadków za lata 2015 i 2016 z PGNiG i spółek Grupy PGNiG: GEOFIZYKA Kraków, GEOFIZYKA Toruń Sp. z o.o., EXALO Drilling, PGNiG TERMIKA, PGNiG Serwis, GEOVITA SA, Gas Storage Poland, PGNiG Technologie Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., PSG, Polski Gaz TUW.

Zobacz również: www.pgnig.pl/polityka-qhse
Rok Ogólna ilość wypadków Liczba osób poszkodowanych w wypadkach Wypadki zbiorowe Wypadki ciężkie Wypadki śmiertelne Choroby zawodowe Liczba dni straconych/nieobecności
2015 225 229 6 1 1 2 11 763
2016 210 214 3 1 0 4 11 278