Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Ochrona środowiska

Wpływ likwidacji odwiertów i kopanek

Odwierty i otwory wiertnicze przeznaczone do likwidacji są likwidowane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych do niego. Zlikwidowane otwory są trwale oznaczone w terenie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego, jak również zgodnie z „Wytycznymi Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego dotyczącymi zabezpieczenia, likwidacji czasowej i likwidacji otworów wiertniczych i odwiertów” obowiązującymi w zakładzie górniczym.

Ochrona środowiska w działalności wiertniczej

Zagadnienia ochrony środowiska realizowane na potrzeby prowadzenia wierceń zarówno na strukturach konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych węglowodorów, realizowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i unijnego, jak również wypracowane wewnętrzne dokumenty opisujące dobre praktyki.

Rekultywacja i badania na majątku nieprodukcyjnym

1 września 2016 r. zostało przyjęte rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, które spowodowało konieczność nowego podejścia do planowanych do prowadzenia remediacji środowiska gruntowo-wodnego na majątku nieprodukcyjnym, gdzie przeszła działalność produkcji gazu miejskiego z węgla kamiennego spowodowała przekształcenia i lokalne zanieczyszczenie środowiska. W ramach planu prac remediacyjnych w pierwszej kolejności wymagane jest wykonanie aktualnych badań stanu środowiska oraz zaplanowanie tańszych i skuteczniejszych metod oczyszczania środowiska. Dotychczas przeprowadzone badania nie mogą już zostać wykorzystane do przygotowania wniosków o zatwierdzenie planów remediacji. Przygotowano dokumentacje przetargową dla dwóch pierwszych nieruchomości Barlinek i Szprotawa, gdzie planowane jest przeprowadzenia bioremediacji in situ. Postępowania przetargowe są w toku. Oczekuje się, że planowane metody biologiczne pozwolą na uzyskanie korzyści środowiskowych oraz znaczne zmniejszenie kosztów doprowadzenia nieruchomości do obowiązujących standardów i możliwość ich sprzedaży w przyszłości, bez ryzyk.

Ponadto prowadzono badania monitoringowe stanu środowiska gruntowo-wodnego zrekultywowanego składowiska odpadów w Zabrzu-Biskupicach i nieruchomości w Zabrzu.

Podziemne Magazyny Gazu

W zakresie ochrony środowiska w otoczeniu Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo kontynuowano prowadzenie monitoringu lądowego i morskiego celem oceny wpływu realizowanego przedsięwzięcia na środowisko w czasie budowy i eksploatacji, zgodnie z dwoma programami: „Programem monitoringu środowiska z maja 2009 r.” i „Programem kontrolnym – podstawowym i awaryjnym dla KPMG Kosakowo z kwietnia 2014 r.”.

Zakres monitoringów obejmuje: wody podziemne i powierzchniowe, gleby, szczelność magazynu, przemieszczenia pionowe powierzchni terenu, oddziaływania zrzucanej solanki na środowisko wód Zatoki Puckiej oraz ocenę stanu technicznego oraz prawidłową pracę instalacji zrzutowej solanki z ługowanych komór do wód Zatoki Puckiej. Z przeprowadzonych dotychczas badań i obserwacji wynika, że budowa i eksploatacja KPMG Kosakowo nie wpływa negatywnie na środowisko.

Monitoring prowadzony przez służby KPMG Mogilno, szczegółowe analizy pobranych próbek wód i gleb zostały wykonane przez  laboratorium akredytowane, wykonanie badań dla potrzeb monitoringu szczelności komory Z-8 i Z-11 przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, badania chromatograficzne gazu z 5 otworów kontrolnych przez Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG SA. Z przeprowadzonych dotychczas badań i obserwacji wynika, że budowa i eksploatacja KPMG Mogilno nie wpływa negatywnie na środowisko.

Emisja gazów, odpadów i produktów ubocznych

Emisja CO2 z instalacji EU ETS za rok 2016 dla PGNiG*
Nazwa instalacji Numer KPRU Przydział emisji
w [Mg]*
Emisja 2016 r. [Mg] Pozostało [Mg]
KPMG Mogilno PL- 898-08 5 917 15 477 (9 560)
PGNiG – Oddział w Odolanowie PL-562-05 5 957 10 075 (4 118)
PGNiG – Oddział w Odolanowie PL-950-08 15 092 18 489 (3 397)
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów PL-1070-13 42 351 56 207 (13 856)
PMG Wierzchowice PL-1072-13 0 6 552 (6 552)
KPMG Kosakowo PL-1076-13 0 3 630 (3 630)
PGNiG – Oddział w Zielonej Górze, Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno PL-563-05 26 340 29 629 (3 289)
Razem   95 657 140 059 (44 402)

 

* Dane wstępne.

ETS
Wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

PGNiG TERMIKA SA w 2016 r. wyemitowała:

  • 10 764 tony SO2;
  • 5 429 ton NOX;
  • 628 ton pyłu.

Wielkości te były niższe od emisji z lat poprzednich z uwagi na szeroki program inwestycyjny realizowany w zakresie budowy i modernizacji instalacji odsiarczania spalin, budowy instalacji redukcji emisji tlenków azotu i modernizacji systemów odpylania spalin. W 2016 r. pracował w EC Siekierki kocioł biomasowy (przebudowany z kotła węglowego), który przyczynił się do obniżenia emisji ww. zanieczyszczeń oraz obniżenia emisji CO2, która w 2016 r, wyniosła 5 478 745 ton. W 2016 r. PGNiG TERMIKA odprowadziła do wód powierzchniowych 155,9 mln m3 wód pochłodniczych i 1,6 mln m3 ścieków.

W 2016 r. wytworzono ponadto 536 tys. ton popiołów i żużli, w tym 53 tys. ton popiołów certyfikowanych, jako produkt uboczny. Wytworzono także 59 tys. ton gipsu również zakwalifikowanego jako produkt uboczny z instalacji odsiarczania spalin. Odpady i produkty uboczne w całości zostały przekazane do dalszego odzysku (produkcja cementu, materiałów budowlanych, górnictwo, drogownictwo oraz rekultywacja).

SO2
dwutlenek siarki                                       
CO2
dwutlenek węgla