Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Kluczowe projekty i wydatki inwestycyjne

PGNiG TERMIKA

W celu sprostania zaostrzonym wymaganiom emisyjnym PGNiG TERMIKA sukcesywnie modernizuje swoje jednostki wytwórcze. Nakłady inwestycyjne segmentu Wytwarzanie w 2016 r. wyniosły 273,7 mln zł, z czego ok. 41,5 mln zł stanowiły nakłady na ochronę środowiska.

Budowa bloku gazowo-parowego w EC Żerań (BGP Żerań)

Zrealizowano jeden z czterech etapów przebudowy układu wody chłodzącej. Wykonano także projekty dla inwestycji dostosowania i przełączenia istniejących urządzeń EC Żerań do nowej rozdzielni PSE i uzyskano pozwolenie na budowę dla tego zadania. Po ogłoszeniu powtórnego przetargu na dostawę i montaż BGP Żerań, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniu 16 lutego 2017 r. otwarto oferty na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w EC Żerań. Oferty złożyły konsorcja: GE Power Sp. z o.o. i General Electric International, Inc. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power System Europe Ltd i Polimex-Mostostal SA. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu i ocenie ofert.

Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

Budowa bloku gazowo-parowego nie zakończyła się w zakładanym terminie, wobec powyższego spółki PGNiG oraz TAURON Polska Energia S.A. podjęły decyzję o konieczności restrukturyzacji Projektu Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. W październiku 2016 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w ECSW, które dostosowuje obecne umowy handlowe ECSW do oczekiwanego terminu oddania bloku do eksploatacji oraz do istniejącego otoczenia rynkowego. Ponadto w 2016 r. zakończyła się inwentaryzacja obiektu. Inwestycja będzie kontynuowana z wykorzystaniem wyspecjalizowanej firmy wspierającej koordynację przedsięwzięcia w formule EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management – projektowanie, kompletacja dostaw, zarządzanie budową). Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania na wybór EPCM. W 2016 r. sponsorzy inwestycji (PGNiG i TAURON Polska Energia S.A.) udzielili kredytu w wysokości ok. 25 mln PLN celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność ECSW.

Inne ważne zadania inwestycyjne realizowane w 2016 r.

  • Przebudowa kotła K1 na kocioł biomasowy w EC Siekierki – uzyskano koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła w oparciu o spalanie biomasy w układzie hybrydowym.
  • Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań – przygotowano materiały przetargowe dla ograniczonego zakresu prac dla kotłowni gazowej w EC Żerań. W październiku ogłoszono powtórny przetarg. Trwa procedura przetargowa.
  • Budowa gazowej elektrociepłowni w Przemyślu (EC Przemyśl) – kontynuowano prace związane z projektem budowy gazowej elektrociepłowni o mocy 5 MWe/8 MWt w Przemyślu. Uzyskano pozwolenie na budowę gazowej elektrociepłowni i uzyskano warunki przyłączenia. Rozpoczęto prace projektowe gazociągu doprowadzającego paliwo z lokalnych kopalni gazu ziemnego należących do PGNiG. Uruchomienie elektrociepłowni planowane jest na trzeci kwartał 2018 r.

PEC

Łączne nakłady inwestycyjne w rzeczowy majątek trwały w 2016 r. wyniosły 10,2 mln zł. Najważniejsze zadania inwestycyjne dotyczyły m.in. budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych (4,3 mln zł) oraz ich modernizacji i przebudowy (3,0 mln zł).

SEJ

Łączne nakłady inwestycyjne w rzeczowy majątek trwały od momentu nabycia do końca 2016 r. wyniosły 59 mln zł, które zostały przeznaczone głównie na kontynuację budowy kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka.