Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju w Polsce

Zakup gazu ziemnego

W perspektywie długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów z Gazprom Eksport i Qatargas w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe Spółka będzie dokonywała zakupów gazu ziemnego w ramach umów krótkoterminowych na rynkach ościennych lub na rynku LNG, w zależności który z rynków będzie korzystniejszy cenowo.

Rozwój w segmencie CNG i LNG

Przygotowano nowe oferty cenowe dla klientów oparte o elastyczny mechanizm rynkowy oraz rozpoczęto pracę nad możliwością powiązania oferowanej ceny LNG/CNG z ceną paliw ropopochodnych. Ponadto realizowane są następujące inicjatywy:

  • Mała Regazyfikacja LNG dla przedsiębiorców: budowa stacji LNG dla klienta biznesowego (w modelu 1:1), przy wolumenie i profilu odbioru zapewniającym opłacalność ekonomiczną inwestycji;
  • Bunkrowanie LNG – aktywna działalność na rynku bunkrowania statków paliwem LNG, w tym złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Connecting Europe Facility;
  • Stacje CNG dla transportu komunalnego – podejście polegające na selektywnym podejściu do klienta, utrzymaniu obecnie funkcjonujących stacji, a także realizację nowych inwestycji pod warunkiem ich opłacalności ekonomicznej.
CNG
(ang. Compressed Natural Gas) - sprężony do ciśnienia 20-25 Mpa gaz ziemny.

Magazynowanie

W zakresie budowy KPMG Kosakowo kontynuowane będą prace związane z budową 5 komór Klastra B oraz ługowaniem kawern K-6, K-8 i K-9. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac związanych z budową 5 kawern klastra B planowane jest na 2021 r. Kontynuowane będą prace zmierzające do pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych do budowy KPMG Kosakowo do pojemności 655,7 mln m3.

Perspektywy rozwoju za granicą

PST planuje dalszy rozwój działalności opartej na sprzedaży gazu i energii elektrycznej do klientów końcowych oraz w handlu hurtowym. W obszarze sprzedaży detalicznej celem spółki jest znaczny rozwój portfolio klientów końcowych. Ponadto PST weszła we współpracę z partnerem handlowym Premio Energie GmbH, w ramach której Premio Energie będzie oferowała wyłącznie produkty PST na zasadach „ekskluzywnej sprzedaży”. W ramach działalności handlowej, oprócz obrotu pozagiełdowego oraz działalności na giełdach, PST zamierza rozwijać biznes oparty na współpracy z jednostkami miejskimi i gminnymi oraz spółkami handlowymi w ramach obrotu gazem i energią elektryczną, oferując standardowe i strukturyzowane produkty handlowe oraz pozostałe usługi związane z działalnością handlową (np. usługi bilansujące).

W ramach działalności handlowej planowana jest dalsza automatyzacja procesów, aby sprostać wymaganiom stawianym przez instytucje zajmujące się wdrażaniem założeń zawartych w Rozporządzeniu REMIT (Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) oraz EMIR (European Market Infrastructure Regulation). W ramach sprzedaży detalicznej kluczową kwestię stanowią systemy informatyczne oraz wewnętrzne procesy PST.

Realizując strategię zwiększenia aktywności PGNiG na rynkach zagranicznych, planuje się kontynuację sprzedaży gazu ziemnego w kierunku ukraińskim. PGNiG śledzi również z dużym zainteresowaniem prowadzone rozmowy międzyoperatorskie między OGP Gaz-Systemem SA i Ukrtransgaz w zakresie rozbudowy połączeń przesyłowych między Polską a Ukrainą.

Rozporządzenie REMIT
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) nałożone na uczestników hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego.