Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Magazynowanie

Segment wykorzystuje na swoje potrzeby pojemności czynne PMG Wierzchowice, PMG Husów, Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Mogilno, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica oraz KPMG Kosakowo. Część pojemności czynnej KPMG Mogilno, która została udostępniona na potrzeby Gaz-System Zarządzanie zdolnościami instalacji magazynowych prowadzone jest przez spółkę GSP.

GSP prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach:

  • działalności regulowanej obejmującej świadczenie usług magazynowania paliwa gazowego w instalacjach magazynowych stanowiących własność PGNiG, a także obsługę eksploatacyjną KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo;
  • działalności nieregulowanej obejmującej świadczenie usług w zakresie projektowania, budowy i rozbudowy PMG.
Gas Storage Poland (GSP)
Operator Systemu Magazynowania

KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo są magazynami utworzonymi w kawernach solnych o szczytowym charakterze pracy, wykorzystywane są do niwelowania krótkookresowych zmian zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny. PMG Wierzchowice, PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów oraz PMG Brzeźnica są magazynami o sezonowym charakterze pracy, wykorzystywane do kompensacji nierównomierności zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie letnim i zimowym, jak również realizacji zobowiązań wynikających z kontraktów importowych zawierających klauzulę „take or pay”, zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu oraz wywiązania się z zawartych z odbiorcami umów sprzedaży. GSP pełniąca funkcję operatora systemu magazynowania, dodatkowo świadczy usługi magazynowania, na podstawie umowy o świadczenie usług magazynowania (USUM).

take or pay
Klauzule „bierz lub płać” (ang. take or pay) – rodzaj kontraktu, w którym kontrahent zobowiązuje się do odebrania części lub całości zamówienia oraz rekompensaty pieniężnej na rzecz dostawcy w przypadku nieodebrania części zamówienia.

GSP świadczy usługi magazynowania z wykorzystaniem Instalacji Magazynowej (IM) i Grup Instalacji Magazynowych (GIM):

  • GIM Kawerna (obejmuje utworzone w kawernach solnych KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo);
  • GIM Sanok (obejmuje utworzone w częściowo wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica);
  • IM PMG Wierzchowice.

W okresie sprawozdawczym 2016 r. GSP oferowała następujące rodzaje usług magazynowania paliwa gazowego:

  • usługi pakietowe oraz usługi rozdzielone na warunkach ciągłych i przerywanych, usługi długo- i krótkoterminowe oraz dobowe w postaci mocy zatłaczania lub mocy odbioru na warunkach przerywanych trwające 1–24 godziny;
  • rozszerzenie udostępnionych usług/redukcję udostępnionych usług.

Łącznie, na dzień 31 grudnia 2016 r., GSP rozdysponował zdolności magazynowe w ilości 5 757 pakietów, z czego 2 192 pakiety w usługach magazynowania na warunkach ciągłych oraz 3 565 pakietów na warunkach przerywanych. Na koniec roku 97% zdolności magazynowych zarezerwowane zostało przez PGNiG, 2% przez klientów zewnętrznych, pozostały 1% nie został zakontraktowany. Na dzień 31 grudnia 2016 r. GSP dysponował instalacjami magazynowanymi o łącznym wolumenie pojemności wynoszącym 2 929 mln m3 (32 128 GWh). W ramach tych pojemności Grupa PGNiG udostępniła na zasadach „third part access” (TPA) oraz na potrzeby OGP Gaz- System SA łącznie 2 888,5 mln m3 (31 687 GWh) pojemności czynnych na zasadach umowy długoterminowej.

 

Third Part Access (TPA)
Zasada udostępniania przez właściciela/operatora infrastruktury sieciowej podmiotom zewnętrznym w celu realizacji dostaw do klientów tych podmiotów zewnętrznych.