Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Akcjonariat

Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał zakładowy PGNiG wynosił ok. 5,78 mld zł. Składało się na niego 5 778 314 857 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Większościowym akcjonariuszem PGNiG pozostaje Skarb Państwa.

W związku ze zbyciem na zasadach ogólnych w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Ministra Skarbu Państwa jednej akcji PGNiG uprawnieni pracownicy zyskali prawo do nieodpłatnego nabycia ogółem nie więcej niż 750 000 000 akcji Spółki. Zawieranie umów nieodpłatnego zbycia akcji rozpoczęło się 6 kwietnia 2009 r., a prawo do nieodpłatnego nabycia akcji PGNiG przez uprawnionych pracowników wygasło 1 października 2010 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. blisko 60 tys. uprawnionych pracowników objęło 728 294 tys. akcji. Akcje nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników mogły być przedmiotem obrotu od 1 lipca 2010 r., natomiast akcje nieodpłatnie nabyte przez członków Zarządu Spółki – od 1 lipca 2011 r.

Ponadto z końcem marca 2016 r. Skarb Państwa zbył 25 063 197 akcji PGNiG do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Struktura akcjonariatu na koniec 2016 r.

Akcjonariusze Liczba akcji/głosów wynikających z akcji
na dzień 31.12.2015
Udział w kapitale zakładowym/liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2015 Zmiany w 2016 r. Liczba akcji/głosów wynikających z akcji
na dzień 31.12.2016
Udział w kapitale zakładowym/liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2016
Skarb Państwa 4 178 771 608 70,83% (25 065 451) 4 153 706 157 71,88%
Pozostali, w tym: 1 721 228 392 29,17% (96 619 692) 1 624 608 700 28,12%
– OFE 543 721 767 9,22% (11 331 352) 532 390 415 9,21%
Razem 5 900 000 000 100,00% (121 685 143) 5 778 314 857 100,00%

Inwestorzy instytucjonalni, do których należą głównie otwarte fundusze emerytalne (OFE), powszechne towarzystwa emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, posiadali ponad 1/5 akcji wyemitowanych przez PGNiG. Do polskich inwestorów należało blisko 10% akcji Spółki, natomiast do zagranicznych podmiotów – głównie z Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych – ponad 11% udziałów. W przypadku krajów europejskich największa liczba akcji PGNiG była własnością podmiotów z Wielkiej Brytanii (ponad 2%).

Porównanie struktury akcjonariatu na koniec 2015 r. i 2016 r.
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
Skarb Państwa70,871,9
Akcje własne02,1
OFE9,29,2
Pozostali bez akcji własnych i OFE2016,8
Struktura akcjonariatu w podziale na rodzaj inwestora
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


20152016
Skarb Państwa70,971,9
Pozostali4,43,2
Inwestorzy indywidualni44,1
Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni811,2
Polscy inwestorzy instytucjonalni12,99,7

Znaczny pakiet akcji PGNiG znajdował się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych, które na dzień 30 grudnia 2016 r. posiadały ponad 9% udziału w kapitale PGNiG, wycenione na prawie 3 mld zł. W porównaniu z 2015 r. liczba akcji posiadanych przez OFE ustabilizowała się na podobnym poziomie (spadek o niecałe 1%). Biorąc pod uwagę kurs zamknięcia na ostatniej sesji giełdowej w 2016 r., wartość akcji posiadanych przez OFE wzrosła o ponad 200 mln zł w porównaniu z 2015 r.

Udział OFE w akcjonariacie PGNiG na koniec 2016 r.

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


columncolumn
ING NN OFE2,16%
Aviva OFE1,96%
OFE PZU 1,44%
METLIFE OFE0,89%
AXA OFE0,67%
ALLIANZ POLSKA OFE0,34%
GENERALI OFE0,31%
BANKOWY OFE0,37%
NORDEA OFE0,41%
AEGON OFE0,36%
OFE POCZTYLION0,16%
PEKAO OFE0,13%

Najwięcej akcji PGNiG posiadały te fundusze, które zarządzają także największym portfelem przyszłych emerytur, tj. Nationale-Nederlanden, AVIVA oraz PZU Złota Jesień. Udział OFE w akcjonariacie PGNiG wzrósł znacznie od debiutu giełdowego w 2005 r. (wtedy 3,5% kapitału, wycenione na 711 mln zł). Fundusze emerytalne to zazwyczaj inwestorzy długoterminowi, o niewielkiej fluktuacji portfela akcji, zwłaszcza dużych spółek dywidendowych, jaką jest PGNiG. Ich udział stabilizuje akcjonariat Spółki, jednak zarazem ogranicza liczbę akcji pozostającą w wolnym obrocie (free float), co może przekładać się na wielkość obrotów na akcjach. W przypadku PGNiG obroty wyniosły średnio w 2016 r. 25,5 mln zł dziennie, co należy uznać za dobry wynik, biorąc pod uwagę niski poziom free float.

Struktura geograficzna akcjonariatu
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


columncolumn
Polska83,65%
Stany Zjednoczone5,45%
Reszta Europy2,15%
Wielka Brytania2,2%
Pozostali6,55%
Rekomendacje analityków wraz z ceną docelową w 2016 r.
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Liczba rekomendacji:
2016 13 kupuj 2015 9 kupuj
9 sprzedaj 29 sprzedaj
11 trzymaj 11 trzymaj

W porównaniu z 2016 r. zauważalna jest znacznie mniejsza liczba rekomendacji wydanych przez analityków domów maklerskich (spadek o ponad 33% r/r). Co jednak istotne, wzrosła liczba rekomendacji „kupuj” (z 9 w 2015 r. do 13 w 2016 r.) przy zdecydowanym spadku liczby rekomendacji „sprzedaj” (29 w 2015 r., a tylko 9 w 2016 r.).