Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Kurs akcji PGNiG SA

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wyniosła 2,98 zł. W 2016 r. akcje PGNiG wchodziły w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, RESPECT, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA oraz indeksu WIGdiv (do 16 grudnia 2016 r.).

Kurs akcji PGNiG oraz indeksów WIG20 i WIG-Paliwa

PLN

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

 

Notowania PGNiG poruszały się w ramach od -13% (kurs minimalny: 4,47 zł w dniu 14 stycznia 2016 r.) do +12% (kurs maksymalny: 5,76 zł w dniu 13 lipca 2016 r.) od ceny zamknięcia z 2015 r. (5,14 zł w dniu 31 grudnia 2016 r.). Z kolei indeks WIG20 był kwotowany w widełkach od -10% (kurs minimalny: 1674,57 pkt w dniu 20 stycznia 2016 r.) do +7,5% (kurs maksymalny: 1999,3 pkt w dniu 30 marca 2016 r.). W porównaniu z wartością notowań PGNiG oraz indeksu WIG20 za 2015 r. odnotowano istotnie mniejszą zmienność kursu. Do głównych przyczyn tej zmienności należy zaliczyć:

  • wahania poziomu cen ropy naftowej na świecie (historycznie niskie ceny w pierwszym kwartale, istotny wzrost cen w IV kwartale),
  • spadek poziomu cen na Towarowej Giełdzie Energii SA (średnia cena spotowa gazu na TGE w 2016 r. była o 24% niższa niż w 2015 r.),
  • postępujący proces liberalizacji rynku gazu w Polsce.

W I kwartale 2016 r. kurs akcji PGNiG osiągnął roczne minimum na poziomie 4,45 zł w dniu 14 stycznia 2016 r. Początek roku charakteryzował się rekordowo niskim poziomem cen ropy naftowej. Cena baryłki surowca na amerykańskiej giełdzie ICE (Intercontinental Exchange) oraz Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) spadła poniżej 30 USD – ostatni tak niski poziom cen surowca odnotowano około 12 lat temu. Przy równie niskim poziomie ceny gazu taka sytuacja rynkowa stanowiła sygnał do możliwego pogorszenia się wyników w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. Koniec I kwartału 2016 r. przyniósł jednak znaczną poprawę notowań walorów PGNiG – 31 marca 2016 r. w momencie zamknięcia sesji giełdowej na GPW w Warszawie wartość jednej akcji spółki wyniosła 5,32 zł. Mimo że w IV kwartale 2015 r. PGNiG wykazała nieco większą stratę netto w stosunku do konsensusu rynkowego, to analitycy pozytywnie ocenili jej mocny poziom bilansu oraz potencjał do wypłaty dywidendy.

Notowania akcji PGNiG w II kwartale 2016 r. charakteryzowały się dużą zmiennością – 16 czerwca 2016 r. odnotowano kwartalne minimum (4,83 zł), a zaledwie 2 tygodnie później – w dniu 30 czerwca 2016 r. – osiągnięto kwartalne maksimum na poziomie 5,60 zł. Pozytywnie przez analityków i inwestorów zostały ocenione wyniki spółki w I kwartale 2016 r., w szczególności w segmencie Obrót i Magazynowanie. Istotny wzrost cen walorów PGNiG w ostatnich dniach czerwca wsparła dodatkowo decyzja Urzędu Regulacji Energetyki o obniżeniu taryfy detalicznej dla PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. do końca 2016 r. (uczestnicy rynku spodziewali się, że obniżka taryfy będzie wyższa). Oznaczało to wysokie prawdopodobieństwo, że bardzo dobre wyniki w segmencie Obrót i Magazynowanie zostaną utrzymane także w drugim półroczu. Ponadto, w dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG podjęło decyzję o podziale zysku za rok obrotowy 2015. Wielkość dywidendy wyniosła 1,062 mld zł (0,18 zł za akcję).

W pierwszej części III kwartału 2016 r. miała miejsce kontynuacja trendu wzrostowego zakończona rocznym maksimum w dniu 13 lipca 2016 r. na poziomie 5,76 zł. Od tego momentu nastąpiło odwrócenie trendu – w konsekwencji we wrześniu 2016 r. kurs akcji PGNiG ponownie spadł poniżej granicy 5 zł. Pierwszy istotny spadek kursu akcji miał miejsce po publikacji szacunkowych wybranych danych operacyjnych za pierwsze półrocze 2016. Część analityków i inwestorów lekko negatywnie oceniła spadek sprzedaży ropy przez Grupę PGNiG oraz duży udział gazu z Gazpromu w koszyku zakupu gazu. Obniżenie ceny akcji PGNiG nastąpiło również po decyzji Zarządu o nabyciu akcji własnych.

Przez zdecydowaną większość IV kwartału 2016 r. utrzymywał się trend spadkowy, co w konsekwencji doprowadziło do powrotu kursu PGNiG do okolic rocznego minimum (4,57 zł na zamknięciu sesji w dniu 14 listopada 2016 r.). Koniec roku – na skutek decyzji Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową o ograniczeniu produkcji ropy naftowej – przyniósł ponowne odwrócenie trendu, a kurs akcji PGNiG w dniu 13 grudnia 2016 r. osiągnął wartość 5,6 zł. Było to przede wszystkim konsekwencją wzrostu cen ropy naftowej i gazu. Cena baryłki ropy na giełdzie ICE (Intercontinental Exchange) – w kluczowym tygodniu negocjacji, w których wzięli udział członkowie OPEC – wzrosła o ponad 13% (procentowy wzrost ceny miesięcznego kontraktu terminowego na ropę Brent od zamknięcia sesji giełdowej w dniu 28 listopada do zamknięcia sesji w dniu 2 grudnia 2016 r.).

Na zamknięciu ostatniej sesji w dniu 30 grudnia 2016 r. akcje PGNiG kosztowały 5,63 zł.

Taka cena akcji PGNiG oznacza wzrost o blisko 89% wobec ceny emisyjnej z 2005 r. oraz o 28% w porównaniu z ceną zamknięcia z pierwszego dnia notowań. Doliczając wypłacone w latach 2005–2016 dywidendy na poziomie 1,46 zł, inwestor, który kupił akcje PGNiG po cenie emisyjnej i trzymał je do końca 2016 r., mógłby liczyć na zysk na poziomie 138%.

Notowania indeksów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz PGNiG
Indeks / kurs akcji* Wartość
na dzień
30.12.2015
Wartość
na dzień
30.12.2016
Wartość
minimalna
w 2016
Wartość
maksymalna
w 2016
Udział PGNiG
w indeksach
na 30.12.2016
WIG 46 467 pkt 51 754 pkt 42 152 pkt 51 754 pkt 3,3%
WIG20 1 859 pkt 1948 pkt 1 675 pkt 2 000 pkt 5,2%
WIG30 2 076 pkt 2243 pkt 1 879 pkt 2 244 pkt 4,8%
WIG-Poland 47 412 pkt 52 584 pkt 43 016 pkt 52 584 pkt 3,4%
WIG-Paliwa 4 468 pkt 5 669 pkt 3 950 pkt 5 702 pkt 22,8%
RESPECT Index 2 269 pkt 2 516 pkt 2 066 pkt 2 519 pkt 9,0%
PGNiG 5,14 zł 5,63 zł 4,47 zł 5,76 zł

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

* Kurs akcji PGNiG oraz wartości indeksów podane według kursów zamknięcia. Kurs zamknięcia nie uwzględnia korekty z tytułu tzw. „odcięcia praw do dywidendy”.

 

Porównanie stopy zwrotu indeksów GPW oraz akcji PGNiG w 2016 r. oraz od dnia debiutu

Indeks / kurs akcji* Stopa zwrotu
w 2016
Stopa zwrotu od debiutu PGNiG1
do 30.12.2016
WIG 11,4% -20,7%
WIG20 4,8% 55,8%
WIG30 8,1% -11,7%2
WIG-Poland 10,9% 60,6%
WIG-Paliwa 26,9% 59,2%3
RESPECT Index 10,9% 151,6%4
PGNiG 9,5% 47,8%5

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

* Stopy zwrotu nie uwzględniają zwrotów z tytułu wypłaty dywidendy w latach 2005–2016.

1 Kurs zamknięcia z 23 września 2005 r.

2 Dane wyliczone w stosunku do wartości bazowej indeksu (data bazowa 23.09.2013).

3 Dane wyliczone w stosunku do wartości bazowej indeksu (data bazowa 30.12.2005).

4 Dane wyliczone w stosunku do wartości bazowej indeksu (data bazowa 30.12.2008).

5 W stosunku do ceny emisyjnej 2,98 zł stopa zwrotu w PGNiG od dnia debiutu wynosi 89%.

Wskaźniki giełdowe

Kluczowe dane* Jednostka
miary
2016 2015 2014 Zmiana %
2015/2016
Zysk netto przypisany akcjonariuszom
Jednostki Dominującej
w mln zł 2 351 2 134 2 823 10,2%
Zysk na jedną akcję* 0,40 0,36 0,48 11,1%
Kurs akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku 5,63 5,14 4,45 9,5%
Średni kurs akcji w roku 5,16 5,94 4,85 -13%
Liczba wyemitowanych akcji mln szt. 5 778 5 900 5 900
Kapitalizacja na koniec roku w mln zł 32 532 30 326 26 255 7,3%
Średni dzienny wolumen obrotu mln szt. 4,9 4.7 3,9 4,3%
Średnia dzienna wartość obrotu w mln zł 25,5 27,9 18,8 -8,6%
Wielkość dywidendy*** w mln zł 1 062 1 180 885 -10%
Wskaźniki giełdowe**
Wskaźnik P/E według uśrednionej ceny akcji 12,69 16,41 10,14 -22,7%
Wskaźnik P/E na koniec roku 13,85 14,21 9,3 -2,5%
Wskaźnik P/BV na koniec roku 1,02 0,99 0,87 3%
Wskaźnik EV/EBITDA 5,53 5,02 4,39 10,2%
Wskaźnik dywidendy na akcję*** PLN 0,18 0,2 0,13 -10%

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych

* Przypisany zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej w zł.

** Kurs akcji według kursów zamknięcia.

*** Dywidenda z zysku za rok poprzedni.

 


 

Akcje własne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 25 sierpnia 2016 r. upoważniło Zarząd do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Upoważnienie do realizacji skupu nie więcej niż 129 870 129 akcji zwykłych na okaziciela za łączną kwotę nie wyższą niż 700 mln zł zostało udzielone na okres do 31 grudnia 2016 r.

Łącznie w 2016 roku PGNiG nabyło 121 685 143 zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez PGNiG, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Z czego:

– w dniu 7 września 2016 r. PGNiG nabyło 92 764 327 akcji po jednolitej cenie wynoszącej 5,39 zł za jedną akcję,

– w dniu 14 listopada 2016 r. PGNiG nabyło 28 920 816 akcji po jednolitej cenie wynoszącej 5,00 zł za jedną akcję.

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie to obszar działań biznesowych coraz istotniejszy z punktu widzenia spółek publicznych. Wpływ na to ma dynamicznie rozwijający się rynek kapitałowy w Polsce, o czym świadczą: rosnący z roku na rok poziom aktywów polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, stabilna liczba notowanych spółek (487 na koniec 2016 r.) oraz rachunków inwestycyjnych zarejestrowanych w naszym kraju (1,4 mln). Statystyki potwierdzają, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to atrakcyjne miejsce inwestowania nie tylko dla podmiotów instytucjonalnych, ale również dla setek tysięcy inwestorów indywidualnych.

Umacnianie pozycji polskiego rynku kapitałowego możliwe jest także dzięki skutecznemu wdrażaniu nowych obowiązków prawnych i regulacyjnych. Od dnia 3 lipca 2016 r. uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce zobowiązani są do przestrzegania przepisów rozporządzenia MAR. W tym celu – we współpracy m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego – emitenci stanęli przed zadaniem wdrożenia nowych wytycznych oraz efektywnego stosowania zmieniających się obowiązków informacyjnych spółek giełdowych (raportowanie bieżące i okresowe). Grupa PGNiG wdrożyła wewnętrzny regulamin ułatwiający pracownikom spółki identyfikację zdarzeń, które mogą zostać uznane za poufne, a tym samym wymagające publicznego raportowania.

Rozporządzenie MAR
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

W 2015 r. oraz 2016 r. Grupa PGNiG podejmowała prace nad dalszym doskonaleniem strony internetowej spółki – w silnym stopniu dotyczyło to zakładek poświęconych tematyce relacji inwestorskich. Umieszczane są tam m.in.: raporty bieżące i okresowe, informacje dotyczące strategii Grupy, zaktualizowane prezentacje inwestorskie PGNiG, oddające w skondensowanej i przystępnej formie obraz Grupy PGNiG pod kątem giełdowym, jak również kontakt telefoniczny i mailowy do Działu Relacji Inwestorskich PGNiG.

Inwestorzy docenili najwyższą jakość serwisu relacji inwestorskich PGNiG – w 2016 r. spółka została laureatem IX edycji konkursu Złota Strona Emitenta w kategorii „Polskie spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40” (za 2015 r.). Analizując oceny uzyskane w poszczególnych kryteriach II etapu, strona PGNiG zebrała najwięcej ocen maksymalnych. Spółka została najwyżej oceniona w zakresie jasności komunikatu i zawartości informacyjnej, intuicyjności, ergonomii i zgodności z regułami nawigacji oraz estetyki. Grupa PGNiG w marcu 2017 r. została zakwalifikowana również do ścisłego grona finalistów X edycji konkursu (za 2016 r.).

W 2016 r. przedstawiciele Grupy PGNiG odbyli kilkadziesiąt spotkań z inwestorami i analitykami domów maklerskich. Spółka aktywnie komunikowała się także z inwestorami indywidualnymi – wśród istotnych działań na rzecz tej grupy inwestorów wymienić należy m.in. tworzenie dedykowanych materiałów dydaktycznych zwiększających wiedzę na temat spółki oraz rynku gazu (np. raport roczny online) czy udostępnianie zapisów z telekonferencji z analitykami z udziałem Zarządu PGNiG.