Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Rynek ropy naftowej

Tendencje na rynku ropy naftowej

Początek 2016 r. przyniósł kontynuację trendu spadkowego na rynku ropy naftowej. W styczniu ceny ropy Brent spadły do ok. 28 USD/bbl, co było najniższym poziomem od 13 lat. Po osiągnięciu minimum notowania ropy zaczęły sukcesywnie rosnąć, a silny trend wzrostowy utrzymał się do czerwca 2016 r., windując cenę do poziomu ok. 52 USD/bbl. Przez kolejne miesiące cena surowca poruszała się w trendzie bocznym. W listopadzie państwa Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz niektórzy producenci spoza kartelu porozumieli się w sprawie cięć produkcyjnych, które miały doprowadzić do ograniczenia utrzymującej się nadpodaży, ograniczyć wysokie stany magazynowe i zneutralizować skutki napływu ropy z Iranu. Na koniec roku cena za baryłkę ropy naftowej osiągnęła wartość ok. 57 USD.

Ropa Brent
Mieszanina ropy wydobywanej z pól naftowych Morza Północnego.
OPEC
(ang. Organization of the Petroleum Exporting Countries) - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową zrzeszająca kraje odpowiedzialne za ok. 40% światowego wydobycia ropy.
baryłka ropy (bbl)
1 baryłka to ok. 0,136 tony lub 159 litrów.
Cena ropy Brent

USD/bbl

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Średnie światowe zapotrzebowanie na ropę naftową w 2016 r. wzrosło w porównaniu z 2015 r. o 1,4 mln bbl/d i wyniosło 95,4 mln baryłek dziennie. Popyt na ropę w grupie największych światowych konsumentów spoza OECD wzrósł najsilniej w Indiach (o prawie 7%) oraz w Chinach (o 3,5%). Niższą konsumpcję ropy odnotowano jedynie w regionie Oceanii oraz w niektórych państwach Ameryki Łacińskiej. Wzrost zapotrzebowania na surowiec to efekt m.in. bardzo niskiej ceny bazowej ropy.

Podaż ropy w 2016 r. wzrosła r/r o 0,4 bbl/d i wyniosła 96,1 mln baryłek dziennie. W 2016 r. producenci nienależący do OPEC obniżyli wydobycie ropy naftowej, natomiast średnia dobowa produkcja ropy w krajach OPEC wzrosła i wyniosła 32,5 mln baryłek, o 0,8 mln baryłek więcej niż w 2015 r.

Popyt oraz podaż ropy na świecie
mld bbl Popyt Podaż
2015 2016 2015 2016
OECD 46,42 46,62 26,82 26,41
w tym USA 19,53 19,66 15,12 14,8
poza OECD 47,66 48,81 68,96 69,72
w tym Chiny 11,28 11,66 4,72 4,46
w tym kraje byłego ZSRR 14,1 14,3
w tym OPEC 38,3 39,29
Świat 94,08 94,53 95,78 96,14

Źródło: Thomson Reuters

Decydujący wpływ na rynek ropy w 2016 r. miały ustalenia grupy OPEC odnośnie do ograniczenia globalnej podaży surowca. Po licznych deklaracjach i przeciągających się negocjacjach członkowie zdecydowali się ograniczyć wydobycie o 1,8 mln baryłek dziennie w pierwszej połowie 2017 r. Ponadto, 10 grudnia 2016 r. osiągnięte zostało porozumienie z producentami ropy nienależącymi do OPEC. Rosja wraz z Meksykiem i 9 mniejszymi producentami ropy ustaliły zmniejszenie dziennego wydobycia o 558 tys. baryłek. Jest to pierwsze od 15 lat tego typu porozumienie państw spoza kartelu. W planie ograniczenia globalnej podaży biorą udział kraje odpowiadające łącznie za 60% światowej produkcji ropy.

Perspektywy rynku ropy naftowej i gazu ziemnego

Ograniczenie globalnej podaży ropy naftowej powinno w istotny sposób wpłynąć na kształtowanie się cen surowca w 2017 r. Solidarna realizacja założeń umowy powinna sprzyjać wzrostom ceny ropy naftowej. Jednocześnie należy pamiętać, że szereg znaczących producentów ropy (w tym USA, Chiny, Kanada, Brazylia, Libia i Nigeria) nie zobowiązało się do ograniczenia produkcji w 2017 r. W ich przypadku (w szczególności w USA) wzrost cen ropy może prowadzić do istotnego wzrostu produkcji, co z kolei może przynajmniej częściowo zniwelować opisany wcześniej efekt ograniczenia podaży. Warto również zaznaczyć, że poziom zapasów surowca jest bardzo wysoki. Niedobór podaży względem popytu musiałby się utrzymywać przez dłuższy czas, żeby zapasy uległy istotnemu zmniejszeniu.

W świetle powyższych informacji cena ropy w 2017 r. może być istotnie wyższa niż w 2016 r., ale jednocześnie powinna utrzymywać się w granicach 50–60 USD/bbl. Ankiety agencji informacyjnych przeprowadzone wśród kluczowych globalnych inwestorów prezentują podobne oczekiwania.

W 2016 r. poziom cen gazu w Europie był niski i jego utrzymanie w 2017 r. jest mało prawdopodobne. W drugim półroczu zaobserwowano wzrost kursu ropy, który przyczynił się do podwyżki cen indeksowanych kontraktów importowych gazu ziemnego w Europie. Prognozy wskazują, że tendencja ta może zostać utrzymana w nadchodzącym roku.

Podobne przesłanki windują cenę kontraktów importowych na rynku LNG. Z drugiej strony, oczekiwany wzrost mocy skraplających w Australii i USA może ograniczyć wzrost cen LNG oraz wpłynąć pośrednio na obniżkę ceny gazu ziemnego. Prognozy wskazują, że w najbliższych latach na rynku LNG będzie występowała nadwyżka podaży nad popytem, co może wywołać mocny trend spadkowy.

Powyższe czynniki wskazują, że cena gazu w 2017 r. może być wyższa niż w roku poprzednim. Prognozowane wzrosty może ograniczać konkurencja cenowa pomiędzy tradycyjnymi dostawcami (Rosja, Norwegia) a wchodzącymi na rynek europejski dostawcami LNG. W rezultacie ceny gazu na rynku zachodnioeuropejskim mogą kształtować się pomiędzy poziomem z 2016 r. (ok. 14 EUR/MWh) a obserwowanym na początku 2017 r. poziomem cen w kontraktach terminowych (ok. 18 EUR/MWh).