Wyniki wyszukiwania
Niestety, nic nie znaleziono
Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń


Otoczenie makroekonomiczne

Otoczenie makroekonomiczne

W 2016 r. globalny wzrost gospodarczy wyniósł 3,1% r/r według danych OECD oraz 1,7% r/r po uwzględnieniu czynnika inflacji. Natomiast dynamika realnego wzrostu PKB we wszystkich państwach UE utrzymała się na umiarkowanym poziomie 1,9% r/r, zgodnie z szacunkami podanymi przez Eurostat. W porównaniu z 2015 r. tempo aktywności gospodarczej nie uległo zmianie, pomimo wystąpienia istotnego prawdopodobieństwa zmniejszenia liczby członków UE wskutek wyniku referendalnego w Wielkiej Brytanii. Na pozytywny sentyment ekonomiczny wpłynęło kilka czynników, w tym m.in. polityka luzowania ilościowego prowadzona przez Europejski Bank Centralny, zwiększone nakłady inwestycyjne oraz systematyczne podwyżki cen surowców. W rezultacie na Starym Kontynencie zaobserwowano wzrost poziomu cen (1,2% r/r), a projekcje inflacyjne wskazują na utrzymanie się dodatniej tendencji. Dobre nastroje panują także na europejskim rynku pracy, gdzie ponownie spadła liczba osób pozostających bez zatrudnienia, a stopa bezrobocia (8,2%) jest najniższa od ponad 8 lat.

OECD
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Organisation for Economic Co-operation and Development, międzynarodowa organizacja gospodarcza.

Polska gospodarka w 2016 r. osiągnęła wzrost gospodarczy, mierzony produktem krajowym brutto, na poziomie 2,7% r/r, zgodnie z szacunkami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Względem 2015 r. odczyt ten jest niższy o 1,2 pkt proc. Na lekkie spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce wpływa przejściowy spadek wydatków inwestycyjnych (5,5% r/r**) zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Słabszy sentyment inwestycyjny wynika w głównej mierze z opóźnień w realizowaniu projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków pochodzących z UE. Z drugiej strony warto odnotować fakt stabilnej dynamiki popytu krajowego (2,4% r/r**) uzyskanej przez zwiększoną konsumpcję prywatną, bardzo dobrą sytuację na rynku pracy oraz wprowadzenie rządowych programów socjalnych. Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia na koniec 2016 r. wyniosła 8,3% r/r (spadek o +1,4 pkt proc. r/r), co jest jedną z najniższych wartości od ponad 25 lat. W grudniu 2016 r. opublikowano dane dotyczące ogólnego poziomu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, które potwierdziły powrót inflacji w ujęciu m/m po 2,5-rocznej przerwie, do czego przyczyniły się m.in. rosnące ceny surowców.

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne w latach 2012–2016

Produkt krajowy brutto (dane kwartalne)*
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Inflacja (dane kwartalne)*
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Stopa bezrobocia (dane kwartalne)*
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

* Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Kursy walut EUR/PLN, USD/PLN

Rynek walutowy w 2016 r. charakteryzował się dużą zmiennością. Już w styczniu kurs polskiej waluty uległ znacznemu osłabieniu w relacji do euro i dolara w wyniku wzrostu obaw o sytuację gospodarczą w Chinach. Deprecjacja złotówki nie trwała jednak długo i kurs powrócił do trendu spadkowego. Na początku kwietnia zanotowano najniższy ubiegłoroczny kurs walutowy w relacji do euro (4,2355) i dolara (3,7193). Wzrost oczekiwań co do podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wybił notowania z dotychczasowego kanału cenowego. Rynkowy sentyment osłabił się na skutek referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej

Brytanii z UE. Wbrew obawom inwestorów, trzeci kwartał przyniósł uspokojenie na rynku forex, a polska waluta ponownie umocniła się względem pozostałych. Wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA diametralnie zmieniła nastroje rynkowe. W rezultacie kurs dolara został wywindowany do najwyższego poziomu od 2002 r. (4,2493), natomiast kurs euro zanotował roczne maksima (4,5035). Spadkowy trend polskiej waluty potwierdziły podwyżki stóp procentowych w USA i zapowiedź stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej przez amerykańskiego regulatora (Fed).

System Rezerwy Federalnej
(ang. Federal Reserve System, Fed) – bank centralny Stanów Zjednoczonych.
Kursy walut
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH