Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej PGNiG SA

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem PGNiG, która byłaby konkurencyjna wobec działalności przedsiębiorstwa PGNiG,  nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec PGNiG spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec PGNiG, nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, nie pełnił funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji w trakcie trwania kadencji tych osób, nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, ani nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, 587, i 590-591 KSH.

Bartłomiej Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuły Master of Arts in Management and International Business - Bradford University oraz Master de Recherche - European University Institue. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Pan Bartłomiej Nowak specjalizuje się m.in. w prawie energetycznym, gospodarczym, prawie konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej. W latach 2007-2009 pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii oraz jako doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2010-2014 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Członka Rady Nadzorczej PTE WARTA S.A.

Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: Adiunkta, a później Profesora Nadzwyczajnego w Kolegium Prawa, oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Pan Bartłomiej Nowak jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Pan Bartłomiej Nowak oświadczył, że spełnia kryteria niezależności określone w § 36 Statutu Spółki.

Piotr Sprzączak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Sprzączak jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2011 roku, pracując w Departamencie Ropy i Gazu na rzecz Ministerstwa Gospodarki i następnie Ministerstwa Energii. Aktualnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Infrastruktury w Ministerstwie Energii.

Obszarem jego aktywności zawodowej są przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego do Polski. W ramach swoich obowiązków służbowych zajmuje się m.in. negocjacjami aktów prawnych UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego i przygotowaniem projektów aktów prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Koordynuje działania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, międzynarodowych organizacjach i porozumieniach energetycznych oraz wynikające ze współpracy międzynarodowej.

W latach 2011-2014 zajmował się również opracowaniem i aktualizacją Oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego, Planu działań zapobiegawczych oraz Planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej.

Sławomir Borowiec - Sekretarz Rady Nadzorczej

Sławomir Borowiec w 1992 roku ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Wiertniczo-Naftowy,  również w tym samym roku rozpoczął pracę w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. W 2001 roku ukończył Państwową Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Zarządzania i Finansów w zakresie Zarządzania i Marketingu, a w 2004 roku ukończył Rachunkowość o specjalności Rachunkowość Jednostek Gospodarczych na Politechnice Koszalińskiej. Sławomir Borowiec obecnie zatrudniony jestem na stanowisku Kierownika Ośrodka Kopalń Drezdenko. Posiada uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

W 2002 roku Sławomir Borowiec zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych, a w 2010 roku otrzymał Stopień Górniczy: Dyrektor Górniczy II Stopnia.

Andrzej Gonet - Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Gonet ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w 1975 roku. Następnie podjął pracę na macierzystym wydziale, gdzie w 1980 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, a w 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych i jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w AGH. Ukończył kilka studiów podyplomowych na AGH, UJ i PAN oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Był członkiem Rady Nadzorczej w ZUN Sp. z o. o. w Krośnie (2000-2002) i PNiG Sp z o. o.  w Krakowie ( 2011 – 2013).

Jest autorem i współautorem ponad 300 prac publikowanych, 260 prac naukowo-badawczych niepublikowanych, 29 zatwierdzonych i zgłoszonych patentów i 8 licencji. Posiada certyfikat biegłego Wojewody Małopolskiego z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, rzeczoznawcy SITPiG oraz krajowe i zagraniczne doświadczenie zawodowe. Wielokrotnie był konsultantem i recenzentem prac naukowych i projektów naukowo-badawczych. Jest członkiem Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej pełnił różne funkcje, spośród których należy wymienić kierownika Zakładu Wiertnictwa, zastępcy dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego, przez 2 kadencje prodziekana i dziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, którą to funkcję pełni 3 kadencję. Ponadto był współorganizatorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, gdzie pełnił funkcję prorektora i rektora.

Grzegorz Tchorek - Członek Rady Nadzorczej


Pan Grzegorz Tchorek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku obronił pracę doktorską, za którą otrzymał nagrodę Premiera Rady Ministrów w konkursie na najlepsze prace doktorskie. Po obronie doktoratu rozpoczął  pracę jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Narodowym Banku Polskim jako doradca (od 2009 r.).

Jako ekspert zajmuje się analizą doświadczeń państw strefy euro, oceną przemian instytucjonalnych w krajach Unii Europejskiej oraz  umiędzynarodowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw. W toku wykonywania czynności zawodowych kierował projektami analitycznymi oraz badawczymi. Jego dorobek naukowy obejmuje liczne projekty badawcze oraz publikacje w zakresie unii walutowej, innowacyjności oraz konkurencyjności.

Pan Grzegorz Tchorek ma bogate doświadczanie jako prelegent, czego potwierdzeniem są wystąpienia na konferencjach międzynarodowych oraz prowadzenie wykładów w wielu europejskich ośrodkach akademickich.

Pan Grzegorz Tchorek oświadczył, że spełnia kryteria niezależności określone w § 36 Statutu Spółki.

Piotr Broda - Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Piotr Broda jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie w Minnesocie.

Doświadczenie zdobywał w czołowych instytucjach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w Bank Austria Creditanstalt S.A. Warszawa. Był tam m.in. Zastępcą Dyrektora Wydziału Skarbu (w latach 1995-1998), a następnie Dyrektorem Wydziału Skarbu i Przewodniczącym Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami (w latach 1998-2000). W listopadzie 2000 roku został Managerem Zespołu Inwestycji w Allianz S.A., a w 2002 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych PZU S.A. Pracę na rzecz Grupy PZU kontynuował jako Dyrektor Biura Instrumentów Dłużnych i Pochodnych oraz Wiceprezes Zarządu PZU Asset Management S.A. (w latach 2008-2011), a także jako Wiceprezes Zarządu PZU TFI S.A. (w latach 2009-2013). Przez ponad 4 lata (2013-2017) był Członkiem Zarządu TFI BGK S.A.

Pan Piotr Broda posiada wieloletnie doświadczenie jako Członek Rad Nadzorczych - funkcję tę pełnił w latach 2002-2004 w PZU Asset Management S.A. oraz PZU NFI Management S.A., a następnie w latach 2005-2006 w Lentex S.A. oraz w latach 2006-2007 w Jago S.A. Jest autorem publikacji o tematyce finansowej w ramach współpracy eksperckiej z Instytutem Sobieskiego.

Pan Piotr Broda oświadczył, że spełnia kryteria niezależności określone w § 36 Statutu Spółki

Mieczysław Kawecki - Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Mieczysław Kawecki to absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, magister inżynier o specjalności eksploatacja otworowa. Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu na kopalni ropy naftowej Wańkowa. W 1984 roku został kierownikiem nowo powstałej kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lublin. W 1986 roku przeszedł do pracy na kopalni ropy naftowej Wielopole, gdzie został kierownikiem kopalni. W latach 1991 do 2017 roku pracuje na stanowisku kierownika Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Strachocina. Od 2017 roku pracuje na stanowisku kierownika Działu Podziemnego Magazynowania Gazu w Oddziale PGNiG w Sanoku.

W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie podziemnego magazynowania gazu, a w 2003 roku ukończył kierunek ochrony środowiska w gospodarce na AGH w Krakowie. Posiada uprawnienia kierownika ruchu zakładu górniczego oraz I stopień Dyrektora  Górniczego.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego – SITPNiG Oddział w Sanoku. W latach 1990 – 1992 był członkiem Rady Pracowniczej w Sanockim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu oraz delegatem na Ogólne Zebranie Delegatów PGNiG Warszawa. Od 1994 roku do momentu przekształcenia w spółkę był członkiem Rady Pracowniczej PGNiG Warszawa w VI i VII kadencji.

Do 1998 r. członek grupy konsultacyjnej przy PGNiG. W latach 2003 do 2005 Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA w Oddziale w Sanoku i  członek Związkowej Komisji Koordynacyjnej. W latach 1999 do 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NAFTOWIEC” w Sanoku. Członek a następnie sekretarz Rady Nadzorczej PGNiG w latach 2005 do 2014.

 

Stanisław Sieradzki - Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Stanisław Sieradzki jest absolwentem geologii stratygraficzno-poszukiwawczej Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie inżynierii złożowej. Od roku 1986 nieprzerwanie pracuje PGNiG S.A., najpierw na stanowisku samodzielnego geologa, później specjalisty geologa w Dziale Geologii Ruchowej, następnie Kierownika Działu Rozpoznawania i Dokumentowania Złóż, a wszystko w Oddziale PGNiG S.A. w Sanoku. Z chwilą powstania Oddziału Geologii i Eksploatacji powołany na funkcję Kierownika Ośrodka Projektowego w Sanoku. Obecnie zajmuje stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Projektowego w Jaśle, biuro w Sanoku.

W swojej dotychczasowej pracy zajmował się głównie pracami poszukiwawczymi za ropą naftową i gazem ziemnym. W swojej pracy zawodowej uzyskał między innymi: uprawnienia Ministra Środowiska do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii I, w zakresie: poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności geologicznej oraz uprawnienia geologa górniczego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi nadane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Ponadto posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania.

W działalności społecznej zajmuje się od wielu lat popularyzowaniem i upowszechnianiem turystyki, zwłaszcza górskiej. Od kilku lat, społecznie pełni funkcję Komandora Ogólnopolskich Bieszczadzkich Rajdów Narciarskich.