Polityka QHSE

Polityka QHSE zdefiniowana i przyjęta przez Zarząd Spółki stanowi zobowiązanie Zarządu PGNIG SA do spełniania wymagań jakościowych dla naszych wyrobów i usług, budowania pozytywnych relacji z klientem, działalności zgodnej z wymaganiami prawnymi, ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. To również zobowiązanie do działań proaktywnych zapobiegających urazom i schorzeniom zawodowym pracowników oraz zanieczyszczeniom i szkodom w środowisku.

 

Skan polityki

Nasza filozofia

Celem PGNiG SA jest zapewnienie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz ochrony środowiska w odniesieniu do spełnienia wymagań i oczekiwań naszych interesariuszy.

Spełnienie oczekiwań klientów, a tym samym rosnące zaangażowanie w aspekty dotyczące jakości stały się jednym ze sposobów zarządzania w naszej organizacji.

Jesteśmy firmą świadomą i odpowiedzialną za kwestie ochrony środowiska.
Przestrzegamy wymagań prawnych i kierujemy się  zasadą  zrównoważonego rozwoju przy planowaniu i prowadzeniu procesów, aby zminimalizować  negatywny wpływ na środowisko.

Kwestie bezpieczeństwa pracy stanowią wysoki priorytet w naszych działaniach, a podstawowym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, tak by zdrowie pracowników było zawsze chronione. .

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – QHSE w PGNiG SA wg norm ISO 9001: 2015, 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, obejmujący swym zakresem wszystkie jednostki organizacyjne Spółki.