Polityka Prywatności w serwisie internetowym

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

DEFINICJE

Administrator: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, 01-224, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000059492, NIP: 5250008028, REGON: 012216736, z wpłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym: 5 778 314 857,00 zł.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis: każdy z następujących serwisów internetowych:

 • Serwis korporacyjny Grupy PGNiG prowadzony pod adresem pgnig.pl;
 • Serwis Muzeum Gazownictwa w Warszawie, prowadzony pod adresem muzeum.gazownictwa.pl;
 • Serwis prowadzony pod adresem zlozakariery.pl;
 • Serwis prowadzony pod adresem geotalent.pl;
 • Serwis programu inkubacji dla startupów z branży energetycznej prowadzony pod adresem innvento.pl;
 • Serwis dedykowany obsłudze klientów hurtowych Administratora prowadzony pod adresem nominacje.pgnig.pl;
 • Serwis przeznaczony do publikacji komunikatów REMIT prowadzony pod adresem komunikaty.pgnig.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisów Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o jego aktywności w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISACH

Korzystanie z Serwisu

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie Użytkownikom – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbałości o jakość usług świadczonych drogą elektroniczną oraz analizie statystycznej dotyczącej tych usług.

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

W przypadku skorzystania z formularzy, przeznaczonych do zapisu na wydarzenia organizowane przez Administratora (np. warsztaty czy szkolenia), dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty organizowane przez Administratora, a w przypadku zakwalifikowania, w celu organizacji warsztatów – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy lub realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Formularze zgłoszeniowe

W Serwisie Innvento Administrator udostępnia formularz służący dokonaniu zgłoszenia do programu Inkubator Innvento. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia oraz ewentualnego zawarcia ze zgłaszającym umowy współpracy. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane podawane w tym formularzy są przetwarzane:

 • w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz zawarcia i wykonania umowy w ramach programu Innvento – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Użytkownik stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); polegający na umożliwieniu Administratorowi marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polegający na umożliwieniu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mającymi związek z realizacją programu Inkubator Innvento.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Rejestracja w Serwisie Telnom

Rejestracja w Serwisie Telnom odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej z PGNiG. Osobom korzystającym z Serwisu przekazywana jest stosowna informacja dotycząca przetwarzania ich danych osobowych na etapie rejestracji.

Dane osobowe są w takim wypadku przetwarzane w celu sprawnego wykonywania umowy z klientem hurtowym, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegającym na zapewnieniu możliwości obsługi umowy drogą elektroniczną przez pracowników klienta.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe)

Reklama kontekstowa

Administrator wyświetla w Serwisie treści marketingowe w formie reklamy kontekstowej, tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika. Tego rodzaju marketing nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników,

Newsletter

W serwisie korporacyjnym oraz Serwisach Geotalent i Złoża Kariery, osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera.  Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Administratorowi obrony przysługujących mu praw.

Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a lub drogą telefoniczną. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies) – wyłącznie w przypadku Serwisu Telnom;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies) – wyłącznie w przypadku Serwisu Telnom;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia takiej identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora, a także – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się tutaj.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018r.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – SuccessFactors

obowiązujący od dnia 25.05.2018 roku

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Administrator - PGNiG SA z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000059492, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 778 314 857 zł (wpłaconym w całości), NIP 5250008028.

2) Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4) Osoba, której dane dotyczą - każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzona przez niego działalnością np. osoba udająca się do stref ograniczonego dostępu w lokalizacjach Administratora, osoba, z którą Administratora wiąże kontrakt umowny lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

5) Użytkownik - każda osoba, która dokonała rejestracji Konta w systemie SAP SuccessFactors Recruiting Management oraz korzysta z jego funkcjonalności,

6) Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych nieposiadająca zarejestrowanego Konta w Serwisie internetowym;

7) SuccessFactors - pod tym pojęciem rozumiemy system SAP SuccessFactors Recruiting Management.

8) Serwis internetowy – serwis internetowy znajdujący się w systemie SAP SuccessFactors Recruiting Management dedykowanym dla Spółki PGNiG

9) Usługi – usługi świadczone w danym czasie przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego na zasadzie „as is”, co oznacza, że Użytkownik może korzystać z Usług w postaci udostępnianej w danym momencie przez dostępne funkcjonalności Serwisu internetowego, dostępne w ramach Usług;

10) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

11) Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta;

12) Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

13) Ustawienia Prywatności – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

14) Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

15) Regulamin – niniejszy regulamin

 

2. Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług;

b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;

c. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.

3. Usługodawca w Serwisach nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Użytkownikom niezalogowanym Regulamin. Usługi świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

4. Każdy Użytkownik i Użytkownik niezalogowany oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego.

5. Usługodawca dokłada należytej staranności celem świadczenia Usług. Opis Usług stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2 Wymogi techniczne

1. Do korzystania ze Serwisu internetowego, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji:

a) Internet Explorer lub

b) Mozilla Firefox lub

c) Google Chrome lub

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

4) otwieranie dokumentów HTML;

5) przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

 

§ 2 Rejestracja i logowanie

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i założenia konta.

2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu adresu poczty elektronicznej, hasła, imienia, nazwiska i kraju zamieszkania.

3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

4. Usługodawca, po uzupełnieniu powyższych danych tworzy Konto „Profil Kandydata”.

5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej.

6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

8. Rejestracja Konta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

9. Po zarejestrowaniu konta w Serwisie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu rejestracyjnym.

10. Z Konta Użytkownika może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to do celów własnych. Dostęp do Konta nie może być udostępniany osobom trzecim, jak również Usługi w ramach Konta nie mogą być świadczone na rzecz osób trzecich.

11. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Usługobiorcę niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika nie później niż 24 godziny od momentu zawarcia umowy. Jeżeli zawarcie umowy z Użytkownikiem nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim Dnia Roboczego.

 

§ 3 Prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,

b. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Użytkownik narusza Regulamin,

d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

5. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie udostępnienie.

6. Użytkownik udziela niewyłącznej licencji, nieograniczonej w przestrzeni na czas realizacji Usług, do utworów, których jest autorem a wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług na następujących polach eksploatacji:

wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

7. Użytkownik i/lub Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

a. podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

b. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

c. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

b. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

c. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych,

d. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

8. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych.

9. Niezależnie od postanowień powyższych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

§ 4 Odpowiedzialność

1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego o w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcy i Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorcę i Użytkownika,

d. utratę przez Usługobiorcę i Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę i Użytkownika,

e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

f. podania przez Usługobiorcę i Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

g. nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę i Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

§ 5 Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę z zastrzeżeniem, że zaktualizowany Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie internetowym.

2. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Usługobiorcę, może on usunąć Konto i wówczas postanowienia nowego Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.

3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Usługobiorcę lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu internetowego, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

4. Usługobiorcy i Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z § 9 Regulaminu.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik i Użytkownik mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Usługobiorcy lub Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

c. przedmiot reklamacji,

d. okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja Usług elektronicznych - SuccessFactors”) należy składać:

a. na adres Usługodawcy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Departament Informatyki,

b. za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza, lub

c. na adres poczty elektronicznej: reklamacje.sf@pgnig.pl

6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy lub Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcy lub Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

§ 7 Kontakt z Usługodawcą

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224.

2. Kontakt z PGNiG w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail rekrutacja@pgnig.pl lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

§ 8 Cele oraz Podstawy Prawne Przetwarzania Danych Przez Administratora

1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – obsługa konta w systemie SuccessFactors

W związku z udostępnieniem możliwości rejestracji konta w systemie SuccessFactors PGNiG zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO.

Dane osobowe podane podczas rejestracji konta będą przetwarzane:

a. w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na udostępnieniu konta oraz wyszukiwarki ofert pracy, na zasadach opisanych w regulaminie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG jakim jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

2. Aktualne procesy rekrutacyjne

Administrator danych przetwarza dane osobowe podane przez kandydatów do pracy (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, w tym art. 22[1] Kodeksu Pracy, a w przypadku rekrutacji na stanowiska oferowane na podstawie umowy cywilnoprawnej – jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania takiej umowy. Podanie danych w szerszym zakresie jest dobrowolne.

Jeśli w wysłanej aplikacji albo w trakcie procesu rekrutacyjnego kandydat ujawni także inne dane, niewymagane przez PGNiG, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Dane kandydata do pracy będą przetwarzane wyłącznie w ramach procesów rekrutacyjnych, na które kandydat samodzielnie zaaplikował.

Dane osobowe są przetwarzane:

a. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy); a w przypadku rekrutacji na stanowisko oferowane na podstawie umowy cywilnoprawnej – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

c. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG jakim jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Rekrutacja w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych

W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane w ramach wszelkich procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PGNiG aktualnie oraz w przyszłości, w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

§ 9 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – obsługa konta w systemie SuccessFactors

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługa konta w systemie SuccessFactors będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w systemie. W przypadku braku aktywności na koncie dane będą przetwarzane przez 3 lat od dnia ostatniego logowania w systemie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. W przypadku braku akceptacji klauzuli dotyczącej polityki prywatności dane zostaną zanonimizowane po upływie 3 miesięcy. Natomiast w przypadku usunięcia konta Użytkownika dane zostaną automatycznie zanonimizowane.

2. Rekrutacja w ramach aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji

W zakresie w jakim dane przetwarzane są w związku z prowadzeniem aktualnego procesu rekrutacyjnego przez PGNiG dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, na który kandydat samodzielnie aplikował i wyboru kandydata lub kandydatów przez PGNiG. Informacja o udziale w danej rekrutacji będzie dostępna dla Użytkownika jeszcze przez okres kolejnych 6 miesięcy.

3. Rekrutacja w ramach przyszłych procesów rekrutacji

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PGNiG, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata.

 

§ 10 Odbiorcy danych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, agencjom rekrutacyjnym.

PGNiG zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§ 11 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, można ją wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Więcej informacji o prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności PGNiG dostępnej tutaj http://pgnig.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 12 Pozyskanie treści Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://pgnig.pl/polityka-prywatnosci w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk.

 

§ 13 Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy

1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Departament Informatyki, lub mailowo na adres: reklamacje.sf@pgnig.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Usługobiorcy, w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Usługobiorcę lub Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

d. wykorzystywania przez Usługobiorcy lub Użytkownika o Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,

e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,

f. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

6. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Usługobiorcę lub Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcę lub Użytkownika, w tym usunięcia Konta Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§ 14 Termin wejścia w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 25.05.2018 roku.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

2. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

3. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Usługobiorcę i Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w § 6, ponadto

właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

4. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DEFINICJE

Administrator: PGNiG SA z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000059492, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 778 314 857 zł (wpłaconym w całości), NIP 5250008028.

Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z prowadzona przez niego działalnością np. osoba udająca się do stref ograniczonego dostępu w lokalizacjach Administratora, osoba, z którą Administratora wiąże kontrakt umowny lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

Użytkownik: każda osoba, która dokonała rejestracji w systemie SAP SuccessFactors Recruiting Management oraz korzysta z jego funkcjonalności.

SuccessFactors - pod tym pojęciem rozumiemy system SAP SuccessFactors Recruiting Management.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224.

Kontakt z PGNiG w sprawach dotyczących danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail rekrutacja@pgnig.pl lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – obsługa konta w systemie SuccessFactors

W związku z udostępnieniem możliwości rejestracji konta w systemie SuccessFactors PGNiG zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO.

Dane osobowe podane podczas rejestracji konta będą przetwarzane:

1) w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na udostępnieniu konta oraz wyszukiwarki ofert pracy, na zasadach opisanych w regulaminie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG jakim jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Aktualne procesy rekrutacyjne

Administrator danych przetwarza dane osobowe podane przez kandydatów do pracy (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, w tym art. 22[1] Kodeksu Pracy, a w przypadku rekrutacji na stanowiska oferowane na podstawie umowy cywilnoprawnej – jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania takiej umowy. Podanie danych w szerszym zakresie jest dobrowolne.

Jeśli w wysłanej aplikacji albo w trakcie procesu rekrutacyjnego kandydat ujawni także inne dane, niewymagane przez PGNiG, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Dane kandydata do pracy będą przetwarzane wyłącznie w ramach procesów rekrutacyjnych, na które kandydat samodzielnie zaaplikował.

Dane osobowe są przetwarzane:

1) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy); a w przypadku rekrutacji na stanowisko oferowane na podstawie umowy cywilnoprawnej – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG jakim jest ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rekrutacja w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych

W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane w ramach wszelkich procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PGNiG aktualnie oraz w przyszłości, w takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 lit. a RODO). Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – obsługa konta w systemie SuccessFactors

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługa konta w systemie SuccessFactors będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w systemie. W przypadku braku aktywności na koncie dane będą przetwarzane przez 3 lat od dnia ostatniego logowania w systemie. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG. W przypadku braku akceptacji klauzuli dotyczącej polityki prywatności dane zostaną zanonimizowane po upływie 3 miesięcy. Natomiast w przypadku usunięcia konta Użytkownika dane zostaną automatycznie zanonimizowane.

Rekrutacja w ramach aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji

W zakresie w jakim dane przetwarzane są w związku z prowadzeniem aktualnego procesu rekrutacyjnego przez PGNiG dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, na który kandydat samodzielnie aplikował i wyboru kandydata lub kandydatów przez PGNiG. Informacja o udziale w danej rekrutacji będzie dostępna dla Użytkownika jeszcze przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Rekrutacja w ramach przyszłych procesów rekrutacji

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PGNiG, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 3 lata.

 

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, agencjom rekrutacyjnym.

PGNiG zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, można ją wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Więcej informacji o prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności PGNiG dostępnej tutaj http://pgnig.pl/polityka-prywatnosci

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – SuccessFactors pdf 265.62 kB
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH pdf 219.3 kB