W PGNiG SA obowiązują następujące wewnętrzne dokumenty normalizacyjne:

​​
 1. ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i   Wyznaczanie 
 2. ST-IGG-0501:2009  Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie wymagania w zakresie projektowania, budowie oraz przekazania do użytkowania, 
 3. ST-IGG-0502:2010 Instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania,
 4. ST-IGG-0503:2011 Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie oraz instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. Wymagania w zakresie obsługi,
 5. ST-IGG-1201:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym sieci gazowej, 
 6. ST-IGG-1202:2010 Metoda próżniowa. Odpowietrzanie i napełnianie gazem ziemnym instalacji gazowej. Kontrolna próba szczelności,
 7. ST-IGG-1501:2011 Filtry do stosowania na sieciach gazowych,
 8. ST-IGG-0205:2011 Ocena jakości gazów ziemnych. Część 1: Chromatografy gazowe procesowe do analizy składu gazu ziemnego,
 9. ST-IGG-1001:2011 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania  ogólne,
 10. ST-IGG-1002:2011 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
 11. ST-IGG-1003:2011 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe. Wymagania i badania,
 12. ST-IGG-1004:2011 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania,
 13. ST-IGG-1101:2011 Połączenie PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń
 14. ZN-G-5008:1999 Gazownictwo- Nawanianie paliw gazowych-Metody oznaczania zawartości tetrahydrotiofenu (THT),
 15. ZN-G-3160:1999  Gazociągi- Rury poliamidowe –Wymagania i badania,
 16. ZN-G-3900:2001 Gazociągi Próby specjalne –Wykonanie,
 17. ZN-G-3910:2001 Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym -Projektowanie, wykonanie i odbiór,
 18. ZN-G-5001:2001 Gazownictwo- Nawanianie paliw gazowych-Wymagania ogólne dotyczące nawaniania gazu ziemnego,
 19. ZN-G-5002:2001 Gazownictwo- Nawanianie paliw gazowych-Wymagania dotyczące postępowania ze środkami nawaniającymi oraz ich przechowywania i transportu,
 20. ZN-G-5003:2001 Gazownictwo-Nawanianie paliw gazowych-Instalacje do nawaniania gazu ziemnego,
 21. ZN-G-5004:2001 Gazownictwo- Nawanianie paliw gazowych Kontrola nawaniania gazu ziemnego metodami odory metrycznymi,
 22. ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogólne-Terminologia i symbole graficzne,
 23. ZN-G-4002:2001 Pomiary paliw gazowych - Zasady rozliczeń i technika pomiarowa,
 24. ZN-G-4003:2001 Pomiary paliw gazowych - Stacje pomiarowe -Wymagania i kontrola,
 25. ZN-G-4004:2001 Pomiary paliw gazowych - Metody obliczania współczynników ściśliwości gazów ziemnych,
 26. ZN-G-4005:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe-Wymagania, badania i instalowanie,
 27. ZN-G-4005/A1:2002 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe-Wymagania, badania i instalowanie,
 28. ZN-G-4006:2001 Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Wymagania, badania i instalowanie,
 29. ZN-G-4007:2001 Pomiary paliw gazowych - Urządzenia elektroniczne-Wymagania i badania,
 30. ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe- Budowa zestawów montażowych,
 31. ZN-G-4009:2001 Pomiary paliw gazowych - Zwężkowe gazomierze kryzowe - Budowa zestawów montażowych,
 32. ZN-G-4010:2001 Pomiary paliw gazowych – Gazomierze  rotorowe- Wymagania, badania i instalowanie,
 33. ZN-G-4010:2001/A1:2012 Pomiary paliw gazowych – Gazomierze  rotorowe- Wymagania, badania i instalowanie.

UWAGA  
Wraz z wymienionymi w p. 1-8 Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa (ST-IGG) obowiązują w PGNiG SA zalecenia wewnętrzne, które są dostępne w Zespole ds. Normalizacji. 

Dystrybucją Standardów Technicznych IGG oraz Norm Zakładowych PGNiG SA zajmuje się Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Istnieje możliwość skorzystania z ww dokumentów na miejscu w Zespole ds. Normalizacji, Departament Infrastruktury - Centrala Spółki

Ze zbioru dokumentów normalizacyjnych PGNiG SA zostały wycofane następujące Normy Zakładowe:

 1. ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrożenia wybuchem,
 2. ZN-G-4120:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe. Wymagania Ogólne, 
 3. ZN-G-4121:2004 System dostawy gazu - Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji. Wymagania, 
 4. ZN-G-4122:2004 System dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach,
 5. ZN-G-3242:2003 Sieci gazowe - Filtry. Wymagania i badania,
 6. ZN-G-3001:2001 Gazociągi - Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne,
 7. ZN-G-3002:2001 Gazociągi - Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania ogólne,
 8. ZN-G-3003:2001 Gazociagi - Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania, 
 9. ZN-G-3004:2001 Gazociągi - Tablice orientacyjne. Wymagania ogólne.