Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółki, służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

Załączniki

 • Regulamin Walnego Zgromadzenia PGNiG SA pdf 246.89 kB[click!]

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.         Walne Zgromadzenie stanowiące organ spółki Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. (zwanej dalej „Spółką") działa na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2.         Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

3.         Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.         Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest również przedstawiciel akcjonariusza – osoby prawnej lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej.

§ 2

Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych lub innych ustawach oraz Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji.

II. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

§ 3

 

1.         W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki
na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu). Osoby te zobowiązane są zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

 

2.         W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć również osoby, o których mowa w ust. 1 zd. 1 powyżej, które przedstawią inne dokumenty, które zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi uznawane są za równoważne imiennemu zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

 

3.         W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele lub pełnomocnicy akcjonariusza. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uregulowane są w § 4 ust. 5 poniżej.

4.         Ponadto w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

 

4.1.      Z prawem zabierania głosu:

 

(a)        członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także kandydaci do Rady Nadzorczej (jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej); w przypadku kandydatów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ograniczyć ich prawo głosu do spraw bezpośrednio związanych z kandydowaniem do Rady Nadzorczej;

(b)       byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 395 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w przypadku i zakresie tam wskazanym;

(c)        odwołany członek zarządu, o którym mowa w art. 370 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych – w przypadku i zakresie tam wskazanym;

(d)        goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci,
w tym biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii lub wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad – z tym zastrzeżeniem, że ich prawo głosu może być ograniczone przez Walne Zgromadzenie tylko do tych punktów porządku obrad, w związku z którymi zostali zaproszeni;

(e)        notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia;

            4.2.      Bez prawa zabierania głosu:

     (a)        tłumacze;

(b)        dziennikarze;

(c)        pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia;

z tym zastrzeżeniem, że w razie uzasadnionego interesem Spółki sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy wobec obecności osób, o których mowa w pkt. 4.2. (b), Przewodniczący powinien nakazać im opuszczenie sali obrad.

§ 4

1.         Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad, złożonym w obecności osoby wyznaczonej do rejestracji przybywających akcjonariuszy i odbierają karty lub urządzenia do głosowania, które przygotowuje uprzednio Zarząd bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

2.         Uczestnictwo przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu danego akcjonariusza poprzez przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Domniemuje się, że dokument pisemny potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny
z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwość Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności)
lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.         Przedstawiciele akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają, na ręce osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania akcjonariusza w formie przewidzianej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.         Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo
jego przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej.

5.         W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesłanym na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy przesłać:

 • skan pełnomocnictwa;
 • skan dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę oraz pozwalającego zidentyfikować ustanowionego pełnomocnika;
 • skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca lub pełnomocnik jest zarejestrowany –
  w przypadku, w którym mocodawcą lub pełnomocnikiem jest osoba prawna
  lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego;
 • adres e-mail, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się
  z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

W przypadku, gdyby dokumenty, o których mowa powyżej, sporządzone były w języku obcym, stosuje się § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika
z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

6.         W przypadku, gdy pełnomocnikami są członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy Spółki lub członkowie organów lub pracownicy spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik ma również obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

7.         Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

8.         Na żądanie osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

III. Organizacja Walnego Zgromadzenia

§ 5

1.         Organizację oraz obsługę techniczną i porządkową Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

2.         Zarząd może powierzyć podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie rejestracji akcjonariuszy i liczenia głosów.

3.         Zarząd wyznacza lub powoduje wyznaczenie przez podmiot specjalizujący się w obsłudze walnych zgromadzeń jednej lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie. Osoby wyznaczone do rejestracji akcjonariuszy powinny być łatwe do zidentyfikowania przez akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.

§ 6

1.         Walne Zgromadzenie prowadzone jest w języku polskim. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, które nie posługują się językiem polskim, powinny zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.

2.         Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub pełnomocnika akcjonariusza
do reprezentowania akcjonariusza, a także wszelkie pisemne oświadczenia przedkładane Przewodniczącemu lub notariuszowi sporządzającemu protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzone w języku obcym, powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.

IV. Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 7

1.         Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

2.         W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. l, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

3.         Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub jego wyznaczenia zgodnie z art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych albo art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

4.         Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5.         Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie otwiera zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz wpisuje na listę kandydatów osoby, które wyraziły zgody na kandydowanie. Lista kandydatów może być zamknięta przez otwierającego Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia.

6.         Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie
na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna w kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym zostaje osoba, która pierwsza uzyska bezwzględną większość głosów.

§ 8

1.         Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

2.         Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

2.1.      Czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;

2.2.      Udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia;

2.3.      Informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał;

2.4.      Zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłaszanie wyników głosowania oraz stwierdzanie podjęcia lub niepodjęcia uchwały;

2.5.      Kierowanie pracą komisji, o ile zostały powołane oraz personelu pomocniczego;

2.6.      Wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad oraz dbanie, aby realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie prowadziły do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki;

2.7.      Zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach Walnego Zgromadzenia,
z uwzględnieniem ust. 5 poniżej;

2.8.      Określanie maksymalnego czasu wystąpień, z tym zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi akcjonariuszy, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad.

3.         Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

4.         Przewodniczący ma prawo odebrać głos uczestnikowi Walnego Zgromadzenia w przypadku gdy dana wypowiedź:

4.1.      Dotyczy spraw nie związanych z rozpatrywanym punktem porządku obrad;

4.2.      Narusza prawo lub dobre obyczaje;

4.3.      Uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad;

4.4.      Przekracza wyznaczony przez Przewodniczącego limit czasu wypowiedzi.

5.         Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy w obradach (techniczne), nie stanowiące przerwy w rozumieniu art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu utrudnienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.

6.         Zgłaszający sprzeciw wobec danej uchwały powinni mieć zapewnioną możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

7.         Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika Walnego Zgromadzenia uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający prowadzenie obrad.

§ 9

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów, akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje uczestników o każdej zmianie na liście obecności.

§ 10

1.         Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący:

1.1.      Stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność
do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności
oraz dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawicieli akcjonariuszy;

1.2.      Przedstawia porządek obrad;

1.3.      Zarządza, w przypadku wpłynięcia wniosku w tej sprawie, wybór komisji skrutacyjnej.

2.         Zadaniem komisji skrutacyjnej w przypadku jej powołania jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

3.         Komisja skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Każdy
z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia jednej kandydatury. Kandydatury można zgłaszać do momentu zamknięcia listy kandydatów na członka komisji skrutacyjnej. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna według kolejności zgłoszeń. Za wybrane w skład komisji skrutacyjnej uważa się te osoby, które jako pierwsze uzyskają bezwzględną większość głosów w ramach ustalonej liczebności tej komisji (3 osoby).

4.         Członkowie komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie są wybierani spośród akcjonariuszy.

§ 11

1.         Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z tym że wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski
w sprawach porządkowych mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

2.         Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej
w porządku obrad lub usunięcie z porządku obrad takiej sprawy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów oraz może zapaść jedynie
w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.

3.         Przewodniczący Walnego Zgromadzenia mając na względzie usprawnienie obrad może zarządzić łączne rozpatrywanie określonych punktów porządku obrad. W przypadku sprzeciwu któregokolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia, kwestia łącznego rozpatrywania określonych punktów porządku obrad powinna być rozstrzygnięta w drodze uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia.

4.         O ile Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub inna ustawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 12

1.         Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące. Jeżeli nie można użyć tego kryterium, wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszeń.

2.         W przypadku wyborów zasadą jest głosowanie nad kandydaturami w kolejności ich zgłoszeń.

3.         Wpisanie kandydata na listę kandydatów do Rady Nadzorczej następuje po przedstawieniu przez zgłaszającego:

3.1.      uzasadnienia powołania kandydata w skład Rady Nadzorczej Spółki;

3.2.      pisemnej zgody kandydata na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki;

3.3.      pisemnego oświadczenia kandydata o spełnieniu przez niego warunków niezbędnych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności określonych w art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych regulacjach, którym podlega Spółka;

3.4.      pisemnej informacji o kwalifikacjach kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności życiorysu zawodowego kandydata;

3.5.      pisemnego oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do organu nadzoru Spółki oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

4.         Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w drodze głosowania tajnego na każdego
z kandydatów z osobna, według kolejności zgłoszeń. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali bezwzględną liczbę głosów za ich powołaniem
w ramach liczby mandatów obsadzanych w Radzie Nadzorczej.

V. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 13

1.         W przypadku, gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

2.         Jeżeli przewiduje to porządek obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący, na podstawie wniosków składanych przez akcjonariuszy, przeprowadza głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.

3.         Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący może korzystać z pomocy firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej.

4.         Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu protokół utworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę
oraz ogólną liczbę akcji przypadających na daną grupę.

5.         Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się poszczególnych grup, w szczególności zaś okoliczność, czy żaden z akcjonariuszy
nie uczestniczy w więcej niż jednej grupie oraz dostateczną liczebność grupy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę techniczną w celu ich usunięcia.

6.         Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów
w poszczególnych grupach.

7.         W przypadku nieutworzenia żadnej grupy, nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

8.         Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.

9.         Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą być wybrani w danej grupie wynika z ilorazu liczby akcji reprezentowanych przez tą grupę i minimalnej liczby akcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, przy czym wynik tego ilorazu zaokrągla się w dół, bez uwzględniania żadnego miejsca po przecinku.

10.       Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania w tzw. „resztówce”, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

VI. Wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 36 Statutu

§ 14

1.         Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w § 36 ust. 1 Statutu, następuje w oddzielnym głosowaniu.

2.         Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w § 36 ust. 1 Statutu przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 36 ust. 1 Statutu.

3.         Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w § 36 ust. 1 Statutu, jak również innymi dokumentami, o których mowa w § 12 ust. 3 powyżej.

4.         Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w ust. 3 powyżej nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej spełniających warunki opisane w § 36 ust. 1 Statutu zgłasza Rada Nadzorcza. W takim przypadku zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona do tego przez Radę Nadzorczą.

VII. Wypłata dywidendy rzeczowej

§ 15

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 dni
  i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

 

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

 

 1. Wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy regulują przepisy prawa oraz Statut Spółki.

VIII. Inne postanowienia

§ 16

1.         Obok protokołu notarialnego, przebieg Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany przy pomocy urządzeń utrwalających fonię i wizję oraz transmitowany na żywo w czasie rzeczywistym.

2.         Przewodniczący może także zarządzić sporządzenie, obok protokołu notarialnego, protokołu
z obrad Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół taki sporządza wówczas osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół może także zostać sporządzony za pomocą zapisu elektronicznego. Protokół taki winien być przechowywany w Spółce.

§ 17

W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.