Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółki, służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne.

Załączniki

  • Regulamin Walnego Zgromadzenia PGNiG SA pdf 73.23 kB[click!]

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Walne Zgromadzenie stanowiące organ spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., (zwanej dalej „Spółką") działa na zasadach określonych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest również przedstawiciel akcjonariusza - osoby prawnej lub pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej.

§ 2

Z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych lub innych ustawach oraz Statucie Spółki, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji.

 

II. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia

 § 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce, w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które to świadectwa powinny być ważne do czasu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz potwierdzać, że akcje objęte danym świadectwem zostaną zablokowane do czasu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uczestnictwo przedstawicieli lub pełnomocników akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu danego akcjonariusza, poprzez przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Domniemuje się, że dokument pisemny potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwość Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Ponadto w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

3.1. Z prawem zabierania głosu:

(a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także kandydaci do Rady Nadzorczej (jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie członka lub członków Rady Nadzorczej); W przypadku kandydatów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może ograniczyć ich prawo głosu do spraw bezpośrednio związanych z kandydowaniem do Rady Nadzorczej;

(b) goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie i eksperci, w tym biegli rewidenci oraz służby prawne Spółki, wprowadzeni w celu przedstawienia opinii oraz wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad - z tym zastrzeżeniem, że ich prawo głosu może być ograniczone przez Walne Zgromadzenie tylko do tych punktów porządku obrad, w związku z którymi zostali zaproszeni;

(c) notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia;

3.2. Bez prawa zabierania głosu:

(a) tłumacze;

(b) dziennikarze;

(c) pracownicy obsługi technicznej i organizacyjnej Walnego Zgromadzenia; z tym zastrzeżeniem, że w razie uzasadnionego interesem Spółki sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy wobec obecności osób o których mowa w pkt. 3.2. (b). Przewodniczący powinien nakazać im opuszczenie sali obrad.

 
§ 4

1. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby wyznaczonej do rejestracji przybywających akcjonariuszy i odbierają karty do głosowania, które przygotowuje uprzednio Zarząd bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

2. Przedstawiciele akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto na ręce osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy, oryginały lub kopie poświadczone przez polskiego notariusza dokumentów potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania akcjonariusza.

3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej.

4. Na żądanie osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikami nie mogą być członkowie Zarządu ani pracownicy Spółki. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku zagranicznych osób prawnych, w których państwie siedziby nie są prowadzone takie odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej.

4. Na żądanie osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy akcjonariusz lub osoba reprezentująca akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby.

 

III. Organizacja Walnego Zgromadzenia

§ 5

1. Organizację oraz obsługę techniczną i porządkową Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

2. Zarząd może powierzyć podmiotowi specjalizującemu się w obsłudze walnych zgromadzeń obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie rejestracji akcjonariuszy i liczenia głosów.

3. Zarząd wyznacza lub powoduje wyznaczenie przez podmiot specjalizujący się w obsłudze walnych zgromadzeń jednej lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie. Osoby wyznaczone do rejestracji akcjonariuszy powinny być łatwe do zidentyfikowania przez akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie prowadzone jest w języku polskim. Osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu, które nie posługują się językiem polskim powinny zapewnić sobie udział tłumacza przysięgłego.

2. Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela lub pełnomocnika akcjonariusza do reprezentowania akcjonariusza, a także wszelkie pisemne oświadczenia przedkładane Przewodniczącemu lub notariuszowi sporządzającemu protokół z obrad Walnego Zgromadzenia, sporządzone w języku obcym, powinny być przedkładane wraz z ich tłumaczeniami przysięgłymi na język polski.

 

IV. Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 7

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady.

2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. l, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 8

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji z pełnionej funkcji, nie może też bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

2.1. Udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia;

2.2. Informowanie akcjonariuszy o zasadach i trybie podejmowania uchwał;

2.3. Kierowanie pracą powołanych komisji oraz personelu pomocniczego;

2.4. Określanie maksymalnego czasu wystąpień, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu akcjonariusza co do decyzji Przewodniczącego dotyczącej maksymalnego czasu wystąpień, decyzję w tym zakresie powinno podjąć Walne Zgromadzenie w formie uchwały porządkowej; określenie maksymalnego czasu wystąpień nie może mieć na celu ograniczenia swobody wypowiedzi akcjonariuszy, a jedynie zapewnienie sprawnego przebiegu obrad.

3. Przewodniczący ma prawo odebrać głos uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, w przypadku gdy dana wypowiedź:

3.1. Dotyczy spraw nie związanych z rozpatrywanym punktem porządku obrad;

3.2. Narusza prawo lub dobre obyczaje;

3.3. Uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad.

4. Zgłaszający sprzeciw wobec danej uchwały powinni mieć zapewnioną możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

5. Przewodniczący ma prawo zarządzić usunięcie z sali uczestnika Walnego Zgromadzenia uporczywie naruszającego porządek w sposób uniemożliwiający obrady.

6. Każdy akcjonariusz ma prawo odwołania się od decyzji Przewodniczącego do Walnego Zgromadzenia.

§ 9

Na liście obecności zaznacza się każdorazowe zmiany składu osobowego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczający obrady, składa swój podpis na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok podpisu godzinę wejścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady powinien także zarejestrować lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie liczenia głosów.

§ 10

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i podpisaniu listy obecności Przewodniczący:

1.1. Stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, listy obecności oraz dokumentów potwierdzających umocowanie przedstawicieli akcjonariuszy;

1.2. Przedstawia porządek obrad;

1.3. Zarządza, stosownie do potrzeb, wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

2. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania, podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. Członkowie komisji skrutacyjnej czuwają nad prawidłowym przebiegiem głosowań, także w przypadku głosowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.

3. Zadaniem komisji uchwał i wniosków jest redagowanie projektów uchwał i wniosków.

4. Członkowie komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie są wybierani spośród akcjonariuszy.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z tym że wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski w sprawach porządkowych mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

2. Zmiana kolejności rozpatrywania spraw zamieszczonych w porządku obrad wymaga uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany.

3. O ile Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub inna ustawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 12

1. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wnioski najdalej idące. Jeżeli nie można użyć tego kryterium wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszeń.

2. W przypadku wyborów zasadą jest głosowanie nad kandydaturami w kolejności ich zgłoszeń.

3. Osoby zgłaszające kandydatów na członka Rady Nadzorczej powinny zaprezentować kandydata akcjonariuszom. V. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 13

1. W przypadku gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

2. Jeżeli przewiduje to porządek obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący, na podstawie wniosków składanych przez akcjonariuszy, przeprowadza głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.

3. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący może korzystać z pomocy firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej.

4. Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu protokół utworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę oraz ogólną liczbę akcji przypadających na daną grupę.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.

6. W przypadku nieutworzenia żadnej grupy nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.

8. Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą być wybrani w danej grupie wynika z ilorazu liczby akcji reprezentowanych przez tą grupę i minimalnej liczby akcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, przy czym wynik tego ilorazu zaokrągla się w dół, bez uwzględniania żadnego miejsca po przecinku.

9. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania w tzw. "resztówce", w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

 

V. Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 14

1. W przypadku gdy porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybory przeprowadza się zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.

2. Jeżeli przewiduje to porządek obrad, w pierwszej kolejności Przewodniczący, na podstawie wniosków składanych przez akcjonariuszy, przeprowadza głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami.

3. Po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami Przewodniczący oblicza i ogłasza minimalną liczbę akcji potrzebną dla utworzenia grupy. Przy obliczaniu liczby akcji potrzebnych dla utworzenia grupy Przewodniczący może korzystać z pomocy firmy obsługującej elektroniczny system liczenia głosów. Liczbę tę określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę powoływanych członków Rady Nadzorczej.

4. Akcjonariusze tworzący grupy przedstawiają Przewodniczącemu protokół utworzenia danej grupy, który powinien zawierać co najmniej oznaczenie akcjonariuszy tworzących daną grupę, liczbę akcji przysługujących poszczególnym akcjonariuszom tworzącym daną grupę oraz ogólną liczbę akcji przypadających na daną grupę.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie listy obecności dla poszczególnych grup i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych grupach.

6. W przypadku nieutworzenia żadnej grupy nie przeprowadza się wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7. Akcjonariusz, który bierze udział w tworzeniu danej grupy może głosować swoimi akcjami tylko w ramach tej grupy, tj. nie może dzielić pakietu swoich akcji.

8. Liczba członków Rady Nadzorczej, którzy mogą być wybrani w danej grupie wynika z ilorazu liczby akcji reprezentowanych przez tą grupę i minimalnej liczby akcji, o której mowa w ust. 3 powyżej, przy czym wynik tego ilorazu zaokrągla się w dół, bez uwzględniania żadnego miejsca po przecinku.

9. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania w tzw. "resztówce", w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

 

VI. Wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 36 Statutu

§ 15

1. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w § 36 ust. 1 Statutu, następuje w oddzielnym głosowaniu.

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w § 36 ust. 1 Statutu przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 36 ust. 1 Statutu.

3. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w § 36 ust. 1 pkt. 2)-4) Statutu.

4. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w § 36 ust. 1 pkt. 2)-4) Statutu, zgłasza Rada Nadzorcza. W takim przypadku zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje w imieniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona do tego przez Radę Nadzorczą.

 

VII. Wypłata dywidendy rzeczowej

§ 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

2. Wypłata dywidendy za lata 2005 - 2009 może nastąpić także w formie niepieniężnej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala przedmiot dywidendy niepieniężnej określając sposób wyceny jej składników.

4. Walne Zgromadzenie ustala politykę dywidendową PGNiG SA na lata 2005 - 2009. Walne Zgromadzenie może wskazać akcjonariusza, na rzecz którego może być wypłacona dywidenda niepieniężna.

 

VIII. Inne postanowienia

§ 17

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy w obradach (techniczne), nie stanowiące przerwy w rozumieniu art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może to mieć na celu utrudnienia wykonywania przez akcjonariuszy ich praw.

§ 18

1. Jeżeli żaden z akcjonariuszy nie zgłosi sprzeciwu, obok protokołu notarialnego, przebieg Walnego Zgromadzenia może być rejestrowany w przy pomocy urządzeń utrwalających fonię i wizję.

2. Przewodniczący może także zarządzić sporządzenie obok protokołu notarialnego protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia rejestrującego w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół taki sporządza wówczas osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół może także zostać sporządzony za pomocą zapisu elektronicznego. Protokół taki winien być przechowywany w Spółce i udostępniany akcjonariuszom na ich żądanie.

§ 19

W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień."