Statut PGNiG SA

PGNiG dąży do osiągnięcia jak najwyższego standardu w dziedzinie ładu korporacyjnego dlatego też celem Zarządu jest prowadzenie aktywnych działań i zasad funkcjonowania Spółki, które w sposób kompletny zabezpieczą interesy wszystkich akcjonariuszy oraz zapewnią jasność i przejrzystość jej funkcjonowania.

Załącznik

STATUT SPÓŁKI

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

w Warszawie

nadany przez Ministra Skarbu

w Akcie Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną –

akt notarialny z dn. 21 października 1996 roku  Repertorium A Nr 18871/96.

 
TEKST JEDNOLITY
Zatwierdzony Uchwałą Nr 19/VIII/2019 Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 
z dnia roku 13 marca 2019 r.
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE --------------------------------------------------------------------------------
§ 1
1. Spółka działa pod firmą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna. ------------
2. Spółka może używać skrótu firmy: PGNiG S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. ---
3. Spółka może używać w obrocie handlowym nazwy firmy w języku angielskim: „Polish Oil and Gas Company” i skrótu firmy; „POGC”. ------------------------------------------------------------------------
 
§ 2
1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa. ---------------------------------------------------------------------------------
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----- 
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, zawiązywać spółki, a także może uczestniczyć w innych spółkach 
i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.------------------
 
§ 3
1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie. ----------------------------------------------------------
2. Spółka jest spółką akcyjną o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. --------------------
 
§ 4
1. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ---------------------------------------------------------
2. Spółka realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie: 
1) ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, -------------------
2) bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, ----------------------------------------------------------------
3) równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, -----------------------------------------
4) działalności wydobywczej gazu. ----------------------------------------------------------------------------
 
§ 5
Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu. ---------------------------------------------------------------------------
 
 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ------------------------------------------------------------------
§ 6
Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie: ---------
1) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,----------------------------------------------------
2) górnictwo gazu ziemnego,-------------------------------------------------------------------------------------
3) górnictwo ropy naftowej,---------------------------------------------------------------------------------------
4) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,----------------------------------------
5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,----------------------
6) działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,----
7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,----------------------
8) wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,-----------
9) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------------------------
10) wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,-------------------------------------
11) wytwarzanie paliw gazowych,--------------------------------------------------------------------------------
12) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,----------------------------------------------------------------
13) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----------------------------------------------------------
14) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,---------------------------
15) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,------------------------------------------------------
16) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 
i klimatyzacyjnych,----------------------------------------------------------------------------------------------
17) naprawa i konserwacja maszyn,-----------------------------------------------------------------------------
18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----------------
19) transport rurociągami paliw gazowych,--------------------------------------------------------------------
20) transport rurociągowy pozostałych towarów,-------------------------------------------------------------
21) transport drogowy towarów,-----------------------------------------------------------------------------------
22) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,---------------------------------------------------
23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,--------------------------------------------
24) produkcja gazów technicznych,------------------------------------------------------------------------------
25) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------
26) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----------------------------------------------------------------------
27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych,---------------------------------------------------------------------------------------------------
28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,------------------------
29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------------------------------------------------
30) pozostałe badania i analizy techniczne,-------------------------------------------------------------------
31) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,--------------------------------------
32) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,------------------------------------------------------------------------------------------------
33) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----------------
34) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-------------------------------------------------
35) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
36) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,----------------------------------------------------
37) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----------------------------------------------------
38) wytwarzanie energii elektrycznej,---------------------------------------------------------------------------
39) dystrybucja energii elektrycznej,-----------------------------------------------------------------------------
40) handel energią elektryczną,----------------------------------------------------------------------------------
41) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,---------------------------------------------------------------------------------------------
42) leasing finansowy,----------------------------------------------------------------------------------------------
43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek, -----------------------------------------------------------------------------------------------
44) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 
i funduszów emerytalnych, -----------------------------------------------------------------------------------
45) pozostałe formy udzielania kredytów, ---------------------------------------------------------------------
46) działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne, ----------------------------------------------------------------------
47) pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,------------------------------------------
48) pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi, -----------------------------------------------
49) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-------------------
50) zarządzanie rynkami finansowymi,------------------------------------------------------------------------
51) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,------------------------------------------
52) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
53) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,------------------------------------------------------------------------------------------------
54) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,--------------------
55) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----------------------------------------------------------------------------------
56) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,---------------------------
57) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,--------------------------------------------------------------------------------------------------
59) działalność związana z oprogramowaniem,--------------------------------------------------------------
60) reprodukcja zapisanych nośników informacji,------------------------------------------------------------
61) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,------------------------------------
62) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,--------------------------------------------------------
63) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,--------------------
64) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,----
65) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,--------------------------------------
66) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,----------------------------------------------------
67) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----------------------------------
68) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-------------------------------
69) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----------------------------------------
70) działalność portali internetowych,---------------------------------------------------------------------------
71) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
72) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,--------------------------------------------------
73) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,---------------------
74) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----------------------------------------------------------------------------
75) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,--------------------------------------
76) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,-----------------------------------------------
77) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,-------------------------
78) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,---------------------------------
79) działalność centrów telefonicznych (call center),--------------------------------------------------------
80) pozostała działalność wydawnicza ,------------------------------------------------------------------------
81) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,------------------------------------
82) pozostałe drukowanie,------------------------------------------------------------------------------------------
83) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,---------------------------------------------------------
84) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,----------------------------------
85) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------------------------------------
86) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,------------------------------------------------------------------
87) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,------------------------------------------------------------------
88) działalność bibliotek,--------------------------------------------------------------------------------------------
89) działalność archiwów,------------------------------------------------------------------------------------------
90) działalność muzeów,-------------------------------------------------------------------------------------------
91) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,------------------------------------------------
92) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-------------------------------------------
93) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,------------------------
94) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-------------------------
95) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,----------------------------------------
96) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,---
97) działalność organizatorów turystyki,------------------------------------------------------------------------
98) hotele i podobne obiekty zakwaterowania,----------------------------------------------------------------
99) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----------------------
100) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,----------
101) pozostałe zakwaterowanie,-----------------------------------------------------------------------------------
102) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-------------------------------------------------------------
103) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,--------------
104) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 
i targowiskami,---------------------------------------------------------------------------------------------------
105) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,----------------------------------
106) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-------------------------------------------------------
107) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.-------------------------
 
 
III. KAPITAŁY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 7
 
Kapitał zakładowy wynosi 5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów  siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.778.314.857,00 złotych (pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 8
1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.------------------------------------------------
2. Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.-------------------------------------------------------
 
     § 9
 
[Skreślony]. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 10
 
1. Akcje Spółki mogą być umarzane.------------------------------------------------------------------------------
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -------------------------------------------------------------
3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 11
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. --------------------------------------------------------------------------------------------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----------------------------------------------------------------------
 
§ 12
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 
§ 1 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 13
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach 
art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------
 
§ 14
Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA --------------------------------------------------------------
§ 15
Akcje Spółki są zbywalne. ---------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 16
1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa 
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. -------------------------------------------------------
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. ---------------------------------------------------------------
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, w terminach o których mowa w ust. 2, nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa 
w ust. 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 17
1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.---
2. Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii  wyraża, w formie pisemnej, zgodę:----------------------------------------------------------------------------
1) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,----
2) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.-----------------------------------------------------------------
3. Wnioski w sprawach wskazanych w ust. 2 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------
 
 
V. ORGANY SPÓŁKI ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 18
Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Rada Nadzorcza, ----------------------------------------------------------------------------------------------
3) Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 19
1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” z tym, że:--------------------------------------------------------------- 
1) w przypadku równości głosów oddanych „za”  uchwałą Zarządu i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu,----------------------------------------------------
2) w przypadku równości głosów oddanych „za”  uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.--------
2. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.---------------------------------------
3. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 67.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów określają ust. 7 i 8 poniżej.------------------------------------------------------------------------------- 
5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.--------------------------------- 
6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:------------------
1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub---------
2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub---------------------------------------------
3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości, lub----------------------------------------------------------------------
4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub------------------------------------------------- 
5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.------------------------------------------- 
7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.------------------------------------------ 
8. Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:--------------------------------------------------------------------------- 
1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,--------------------------------------------------------------------------------- 
3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. 
W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,------------ 
4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,----------------------------------------------- 
5) ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji 
i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza 
w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.------------------------------------------------------------------- 
11. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, 
o którym mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.------------------------------------------
 
A. ZARZĄD SPÓŁKI  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 20
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.--------------------------------------------------------------------
 
§ 21
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------------------------------------
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----------------------------------------------------------
3. Kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów szczególnych jest Zarząd. ----
4. Czynności prawne wynikające z przepisów szczególnych należące do kierownika jednostki organizacyjnej, wykonuje jednoosobowo Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5.------------------ -----------------------------------------------------------------------
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.--------------------------------------------------------------------
6. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd 
i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym protokół z takiego głosowania przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 22
1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: --------------------------------------------------------------
1) przyjęcie regulaminu Zarządu, ------------------------------------------------------------------------------
2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----------------------------------
3) tworzenie i likwidacja oddziałów, ---------------------------------------------------------------------------
4) powołanie prokurenta, -----------------------------------------------------------------------------------------
5) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 11,---- 
6) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16, -------------------------------------------------------------------------------------
7) przyjęcie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, 
z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6,-------------------------------------------------------------------- 
7a) przyjęcie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6 a,-------------------------------------------------------
8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,----------------
9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej 200.000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz § 56 ust. 3 punkty 2) - 3a), --------------------------------------------------------------------------------------------------
10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------
11) przyjęcie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,----------------------------------------------------
12) zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji w innej spółce, 
z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 3 pkt 8 oraz § 56 ust. 6.-----------------------------------------------------------------------------------------
13) decyzja o wypłacie akcjonariuszom zaliczki, o której mowa w § 22 c ust. 1.--------------------
 
§ 22a
 
1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.----------------------------------------
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,---------------------------------------------------------------------------------------- 
2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów,--------------------------------------------------------------------------- 
3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4)  zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,------------------------------------------------------------
5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie – Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a ponadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty,------------------------
6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej,------------------------------ 
7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, a w wypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------
 
§ 22b
 
Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:------------------------------------------------------
1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.--- 
3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:------------------------------------------------------------ 
1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,-----------------------------------------------------
2)podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3)osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,-------------------------
5)osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.------------------------------------------------------- 
5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.--------------------------------------- 
6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:-------------------------------------------------------------------------------------------------  
1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,-------------------------
2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 
7. Przetarg przeprowadza się w formach:--------------------------------------------------------------------------- 
1) przetargu ustnego,-----------------------------------------------------------------------------------------------
2) przetargu pisemnego.-------------------------------------------------------------------------------------------
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.--------------------------------------------------- 
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-------------------------------------------
 
§22c 
1. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust.2 pkt 10.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Spółka może wypłacić zaliczkę, o której mowa w ust. 1, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.------------------------------------------------ 
3. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
§ 23
1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.-------------------------------------------------
2. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii,  na każde jego żądanie, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.-----------------------------------------------------------------------------------------------
2a. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii , w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące: -------------------------------------------------------------------------------
1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ---------
2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ------------------------------------------------
3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, -----------------------------------------------------------------------------------------
4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ------------------------------------------------
5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- przy czym punkty 1-5 powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. -------------------------------------------------------------
- punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku 
o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.---
2b. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było: -----------------------------------------------------------------
1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, -----------------------------------
2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, --------------------------------------------------------------------------
3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ----------------------------------------------------
5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------
6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych, szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1 - 6 wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ----------------------
- powyższe, nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku 
o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.-------
3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania w formie określonej przez ministra właściwego do spraw energii. ----------------
4. Zarząd Spółki przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, wraz z opinią Rady Nadzorczej.-----------------------------
 
§ 24
1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 7 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----------------
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016r. Nr 2259).---------------------------
4. 1) Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-------------------------------------
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,----------------
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;-------------------------------------------------------
2) Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-------------------------------------------------------------------------------
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-------------------------------------------------------------
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,--------------------------
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,------------------------------------------------------------------------
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.-  
 
§ 25
1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. --------------------------
2. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Przepis ten nie dotyczy członka zarządu wybranego przez pracowników.----
3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.----------------------
 
§ 26
 
1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. ---------------------------------------------------
2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. -------------------------------------------
5.  Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. --------------------------------------------------------------
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.-- 
7. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie 
z zasadami określonymi powyżej. ------------------------------------------------------------------------------
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 27. --------------------------------------------------
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: ---------------------------
1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. ----------------------------------------
2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji. ----------------
3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: ------------------------------------
a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, ----------------------------------------------
b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, --------------------------------
c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, ---------------------------------------
d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, ----------------------------
f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, --------------------------
g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -------------------------------------
h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, ---------------------------------------
i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, ------------------------------
4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: --------------------------------
a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania  przysługuje czynne prawo wyborcze 
w okręgu wyborczym, -----------------------------------------------------------------------------------
b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------
5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7.----- 
6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej 
w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. ----------------------------------------------------------
7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. --------------------------------------------------------
8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. --------------------------------------------------------------------------------------
9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8. ---------------------------------------------------------
10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------
11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. ----------------------
12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu  wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie  dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28. ---------------
 
§ 27
 
1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem dotychczasowej kadencji wskazując terminy, w których powinny się one odbyć.-------------------
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. ---------------------------------------------------------------------
3. Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza 
w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów albo głosowania. Wybory takie albo głosowanie powinno się odbyć w okresie dwóch  miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26. ------------------------------------------
§ 28
Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.-------------------------- 
 
§ 29
[Skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 30
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów z członkami Zarządu Spółki, w tym z Prezesem Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów.-------------------
§ 31
1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. ---------------------------------------------------
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Członek Zarządu wskazany w uchwale, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 5 z zastrzeżeniem postanowień § 45.------------------------------------------
 
 
B. RADA NADZORCZA ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 32
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 33
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------------------------
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ------------------------------
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, 
o których mowa w pkt 1 i 2, ----------------------------------------------------------------------------------
4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności 
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, --------------------------------------------
5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -------
6) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych,------------
6a) zatwierdzanie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich,------------------------------------------------------------------------------------------------
7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -------
8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ---------------------------------------------------------------
10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,----------------------------- 
11) zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, --------------------------------------------------------------------------------------------------
13) opiniowanie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,------------------------------------------------
14) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 17 ust. 3.------------------------------------------------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: --------------------------
1) nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości od 2.000.000 złotych, z wyłączeniem przypadków określonych w § 56 ust. 3 pkt 2a) Statutu, w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, oraz za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6.------------------------------------
2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20.000.000 złotych i nie przekracza 100.000.000 złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 20.000.000 złotych i nie przekracza 100.000.000 złotych, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: ---------------------------------------------------------------------------------a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----------------------------------------------------------
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, ----------------------------------------------------------------------------------------
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,--
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: ------------------------------------------------------------------------------ 
- rok- jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -------------------------------------------------------------------------------------- 
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, ---  
3) zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających 
z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub z umów sprzedaży przez Spółkę paliw gazowych lub gazu lub ropy naftowej lub kondensatu,--------
4) [skreślony]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) zawarcie umowy:------------------------------------------------------------------------------------------------
a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------
b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,--------------------------------------------------------------------------------------------------
c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,--------------------
d) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,-------------------------------------------------------------------------------------------------
e) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt c),----------------------------------------------------------------------------
6) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, -----
7) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacja magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, 
8) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ------------------------------------------------------------------------------------
9) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 5.000.000 EURO w złotych, 
- przy czym punkty 6-9 powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych 
z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, 
- punkt 9 nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu. -----------
10) wypłatę zaliczki, o której mowa w § 22 c ust. 1.--------------------------------------------------------
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: ---------------------------------
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,--------------------------------------------------------
2) ustalanie zasad i wysokości  wynagrodzenia członków Zarządu, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej,----------------- 
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, --------------------------------------------
5) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zachowaniem następujących zasad: ---------
a) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu, -----------------------------------------
b) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy    o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -------------------------------------------------------
d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,----------------------------------
e) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,-------------------------------------------------------------
f) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.-----------------------------------------
6) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki za granicą, ------------------------
7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek w przypadkach, w których zgoda na zajmowanie takich stanowisk jest wymagana 
w przepisach prawa, -------------------------------------------------------------------------------------------
8) udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy przekracza równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, a także na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, z określeniem warunków i trybu ich zbywania; w przypadku, gdy zgodnie z § 56 ust. 6 na wymienione czynności wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza jedynie opiniuje wniosek zgodnie 
z § 33 ust. 1 pkt 12,---------------------------------------------------------------------------------------------
9) monitorowanie stanu zadłużenia Spółki, -----------------------------------------------------------------
10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli 
PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii,-------------------------------------------------------------
11) opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych 
EuRoPol Gaz S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------
12) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu dystrybucyjnego w sprawach zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek, -------------------------------------------
13) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu dystrybucyjnego w sprawach zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek, --------------------
14) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu dystrybucyjnego w sprawach:------------
a) zmiany statutu lub umowy spółki, ---------------------------------------------------------------------
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ---------------------------------------------
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, --------------------------------------------------
d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----------------------------------------------------------------------
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------------
f) rozwiązania i likwidacji spółki, -------------------------------------------------------------------------
g) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budowa, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. ----------------------
14a) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu magazynowania w sprawach: --------
a) zmiany statutu lub umowy spółki, -------------------------------------------------------------------
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -------------------------------------------
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, ------------------------------------------------
d) zbycia akcji lub udziałów spółki, ---------------------------------------------------------------------
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,--------------------------------- 
f) rozwiązania i likwidacji spółki, -------------------------------------------------------------------------
g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.--------------------------
15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, albo które są właścicielami sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej, jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej (o ile właściciel jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej prowadzi działalność w zakresie obrotu energią) w rozumieniu prawa energetycznego, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14 a, w sprawach: ---------
a) zmiany statutu lub umowy spółki, ---------------------------------------------------------------------------
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, --------------------------------------------------------
d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----------------------------------------------------------------------------
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----------------------------------------
f) rozwiązania i likwidacji spółki, --------------------------------------------------------------------------------
g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki, -----------------------------
h) zobowiązania do dopłat, --------------------------------------------------------------------------------------
i) emisji obligacji,  --------------------------------------------------------------------------------------------------
j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ---
k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacja magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ---------------------------------------------------------------
m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, ---------------------------
- przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych 
z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. ------------------------------------------------------
- punkt m nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu. ---------
16) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 100.000.000 EURO, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym opiniowanie nie jest wymagane w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub z umów sprzedaży przez Spółkę paliw gazowych lub gazu lub ropy naftowej lub kondensatu, ---------------------------------------------------------------------------------------
17) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga pisemnego uzasadnienia. ----------------------------------------------------------------------------
5. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 5 wymagają dla swojej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej, powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
§ 34
1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. ---------------
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. ---------------------------------------------------
 
§ 35
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.------
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.----------------------
 
§ 36
1. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać kryteria niezależności (niezależny członek Rady Nadzorczej). Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej 
w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych 
i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-------------------------------
2. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje 
w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1, zgłasza Rada Nadzorcza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 37
 
1. W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.-----------------------------------------------------------
2. Za kandydatów wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych. -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. --------------------------------------------------------------------------------------
4. Kandydaci do Rady Nadzorczej są wybierani przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych w okręgach wyborczych określonych w Regulaminie Wyborów uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki. ----------------------------------------------------
5. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27. ----------------------------------------------------------------------------------------
6. Zarządzając wybory Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. W Regulaminie Wyborów Rada Nadzorcza określa jednostki zależne wchodzące w skład poszczególnych okręgów wyborczych.----------------------------------------------------------------------
 
§ 38
Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % ogółu pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.--------------------------------------------------------------------------
 
§ 39
W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach w danym okręgu wyborczym. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 5. ----
 
§ 40
[skreślony]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 41
1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. ---------------------------------------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. --------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 42
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. ---------------------------
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. -----------------------------------------------------
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------
5. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w toku kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej. Postanowienia § 43  stosuje się odpowiednio. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie w terminie jednego miesiąca od dnia śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.-----------------------------------------------
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------
§ 43
1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -------------------------------------------------------------------------------
2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. ------------------------------
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. ------------------------
 
§ 44
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. ----------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 6 nie stosuje się.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. --------------------------
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----------------------------------------------------------------
6. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.- 
 
§ 45
1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 46
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----------------------
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. ------------------------------------------------------
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------------------
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. ------
 
C. WALNE ZGROMADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------
§ 47
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: ----------------------------------------------------------------
1) z własnej inicjatywy, --------------------------------------------------------------------------------------------
2) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą, kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, ---------
3) na żądanie  akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, --------------------------------------
4) na żądanie Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu,  złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej,--------------------------------------------------------------------
5) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa  w ust.1 pkt 2-4. ------------------------------------------------------
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym 
w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariusza lub akcjonariuszy wskazanych 
w ust. 1 pkt 2 - 3 do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----------------------------
4. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.-----------------
5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za stosowne, niezależnie od trybu określonego ust. 1 pkt 5.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.------------------------------------
7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------
8. Z ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy Zarządu.----------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 48
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-------------------------------------------------------
 
§ 49
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. ----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. ------
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi--- Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----------------------------------
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Usunięcie sprawy zamieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Jeżeli sprawa została umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza, usunięcie jej z porządku obrad bądź zaniechanie jej rozpatrywania wymaga dodatkowo zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w przedmiocie usunięcia sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania jej rozpatrywania powinien zostać szczegółowo umotywowany.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 50
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------
 
§ 51
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.------------
 
§ 52
Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-------------------------------------
 
§ 53
1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----------------------------------
2. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 54
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również 
w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego 
z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.---------------------------
 
§ 55
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, z zastrzeżeniem § 47 ust. 5. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.---------------------
 
§ 56
1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: ------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ------------------------------------------------------------
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----------------
3) podział zysku lub pokrycie straty, ---------------------------------------------------------------------------
4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----------------------------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ----------------------------------------------------------------
1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------
2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, ------------------------
3) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, -------------------------
4) [skreślony]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku spółki: ----
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------------------
2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza  100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:----------------------------------
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:--------------------------------------------------------------
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----------------------------------------------------------------------------------------
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:---------------------------------------------------------------------------------------
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,---------------------------------------------------------------------------------------------
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,---
2a) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,----------------------------------------------
3) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust.6,---------------------------------------------
3a) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem postanowień § 56 ust.6.-------------------------------------------------------------------
4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy 
z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -------------------------------------------------------------------------------------
5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------
6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ---------------
7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, 
9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, ------------------------------------------------
10) użycie kapitału zapasowego, --------------------------------------------------------------------------------
11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---------------------------------------------------------
12) [skreślony]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
13) [skreślony]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----------------------------------------------------
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,--------------------------------------------------------
2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,------------------------------------------------------------------
3) uprzywilejowanie akcji,-----------------------------------------------------------------------------------------
4) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,----
5) [skreślony],--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, ---------------------------------------------
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----------------------------------------------------------------------------
8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.----------------------------------------------------------------
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz postanowień poniższych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów w sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spadnie poniżej 51%:------------------------------------------------------------------------------------------------
1) rozwiązanie Spółki,----------------------------------------------------------------------------------------------
2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,-----------------------------------------------------------------
3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobycia i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobycie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,-------------------------------------------------------------------------
5) połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,---------------
6) podział Spółki,----------------------------------------------------------------------------------------------------
7) uprzywilejowanie akcji,-----------------------------------------------------------------------------------------
8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,----
9) zmiana niniejszego ustępu Statutu,-------------------------------------------------------------------------
10) [skreślony]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcje operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania z określeniem warunków i trybu zbywania.---------------
7. [skreślony] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  [skreślony] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 57
1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 56, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 8. Uzasadnienia Zarządu nie wymagają wnioski dotyczące członków Zarządu, w szczególności w sprawie, o której mowa w § 56 ust. 1 pkt 2.----------------
2. Wymóg opiniowania wniosku  nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------- -----
 
§ 58
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji 
z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.------------------
 
 
VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 59
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------------------------------
 
§ 60
Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. --------------------------
 
§ 61
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ------------------------------------------------------------
1) kapitał zakładowy, ---------------------------------------------------------------------------------------------
2) kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, ----------------------------------------------------------------
4) pozostałe kapitały rezerwowe, ------------------------------------------------------------------------------
5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. --------------------------------------------------------------
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----------------------
 
§ 62
Zarząd Spółki jest obowiązany: ---------------------------------------------------------------------------------------
1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----------------------------------------
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, ---------------------------------
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią 
i raportem biegłego rewidenta, ----------------------------------------------------------------------------------
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa 
w § 33 ust. 1 pkt 3, --------------------------------------------------------------------------------------------------
5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994, -----------------------------
6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, -------------------
7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 5 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ------------------------------------------------------------------------------------------------
8) przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 4. ----------------------------------------------------------------------------------------
9) w spółkach , wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
§ 63
1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -------
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----------------------------------------------
1) dywidendę dla akcjonariuszy, -------------------------------------------------------------------------------
2) pozostałe kapitały i fundusze, -------------------------------------------------------------------------------
3) inne cele. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.--------------------------------------------------------------
5. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE ---------------------------------------------------------------------
 
§ 64
1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, za wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia którego sposób ogłoszenia został określony w § 47 ust. 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. ----------------------- -----
3. [skreślony] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.----------------------------- 
 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----------------------------------------------------------------------------
 
§ 65
1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. ---------------------------
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, a ustawa nie stanowi inaczej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. [skreślony].------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuję się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne -------------------------------------------------------------------------------------
8. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze -----------------------------------------------------
9. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ---------------------------------------
10. Ilekroć w Statucie jest mowa o sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowym, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośrednim, jednostce wytwórczej albo jednostce kogeneracyjnej, a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się dla odpowiedników sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośredniego, jednostki wytwórczej albo jednostki kogeneracyjnej w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie. ----------------------------------------------------------------
11. Ilekroć w Statucie jest mowa o poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się do odpowiedników działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie. ------------------------------------------------
12. Ilekroć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ---------------------------------------------------------------------------
13. Ilekroć w Statucie jest mowa o pracownikach jednostki zależnej rozumie się przez to pracowników jednostki zależnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.-----------------------------------------------------------------------------
 
§ 66
[skreślony] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 67
Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §19 ust. 2, nie dotyczy: -----------------------------
1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt.1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.-----------------------------------