Komitet Audytu PGNiG

Grzegorz Tchorek - Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Grzegorz Tchorek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku obronił pracę doktorską, za którą otrzymał nagrodę Premiera Rady Ministrów w konkursie na najlepsze prace doktorskie. Po obronie doktoratu rozpoczął  pracę jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Narodowym Banku Polskim jako doradca (od 2009 r.).

Jako ekspert zajmuje się analizą doświadczeń państw strefy euro, oceną przemian instytucjonalnych w krajach Unii Europejskiej oraz  umiędzynarodowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw. W toku wykonywania czynności zawodowych kierował projektami analitycznymi oraz badawczymi. Jego dorobek naukowy obejmuje liczne projekty badawcze oraz publikacje w zakresie unii walutowej, innowacyjności oraz konkurencyjności.

Pan Grzegorz Tchorek ma bogate doświadczanie jako prelegent, czego potwierdzeniem są wystąpienia na konferencjach międzynarodowych oraz prowadzenie wykładów w wielu europejskich ośrodkach akademickich.
 

Piotr Broda - Z-ca Przewodniczącego Komitetu Audytu

Pan Piotr Broda jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów Executive MBA na Uniwersytecie w Minnesocie.

Doświadczenie zdobywał w czołowych instytucjach finansowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku w Bank Austria Creditanstalt S.A. Warszawa. Był tam m.in. Zastępcą Dyrektora Wydziału Skarbu (w latach 1995-1998), a następnie Dyrektorem Wydziału Skarbu i Przewodniczącym Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami (w latach 1998-2000). W listopadzie 2000 roku został Managerem Zespołu Inwestycji w Allianz S.A., a w 2002 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Inwestycji Finansowych PZU S.A. Pracę na rzecz Grupy PZU kontynuował jako Dyrektor Biura Instrumentów Dłużnych i Pochodnych oraz Wiceprezes Zarządu PZU Asset Management S.A. (w latach 2008-2011), a także jako Wiceprezes Zarządu PZU TFI S.A. (w latach 2009-2013). Od 2013 roku jest związany zawodowo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - od października 2013 roku zasiada na stanowisku Członka Zarządu TFI BGK S.A.

Pan Piotr Broda posiada wieloletnie doświadczenie jako Członek Rad Nadzorczych - funkcję tę pełnił w latach 2002-2004 w PZU Asset Management S.A. oraz PZU NFI Management S.A., a następnie w latach 2005-2006 w Lentex S.A. oraz w latach 2006-2007 w Jago S.A. Jest autorem publikacji o tematyce finansowej w ramach współpracy eksperckiej z Instytutem Sobieskiego.

Bartłomiej Nowak - Członek Komitetu Audytu

Pan Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuły Master of Arts in Management and International Business - Bradford University oraz Master de Recherche - European University Institue. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Pan Bartłomiej Nowak specjalizuje się m.in. w prawie energetycznym, gospodarczym, prawie konkurencji oraz prawie Unii Europejskiej. W latach 2007-2009 pracował na rzecz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Transportu i Energii oraz jako doradca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2010-2014 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Członka Rady Nadzorczej PTE WARTA S.A.

Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: Adiunkta, a później Profesora Nadzwyczajnego w Kolegium Prawa, oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Pan Bartłomiej Nowak jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych.