Dobre Praktyki

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie jest przede wszystkim umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, a także wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy. PGNiG jako spółka giełdowa podlega zasadom Dobrych Praktyk, w zakresie których corocznie prezentuje obecnym oraz przyszłym akcjonariuszom "Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego".

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (obowiązują od 01.01.2016)

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (obowiązują do 31.12.2015)

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2018 roku pdf 550.18 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2017 roku pdf 698.09 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2016 roku pdf 683.7 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2015 roku pdf 490.15 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2014 roku pdf 261.55 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2013 roku pdf 269.97 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2012 roku pdf 228.21 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2011 roku pdf 250.35 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2010 roku pdf 252.85 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2009 roku pdf 188.01 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2008 roku pdf 279.6 kB
 • Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego przez PGNiG w 2007 roku pdf 285.14 kB

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej

Realizując postanowienie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", określonych w Rozdziale II pkt. 1 ppkt. 2a), zgodnie z którym spółka zobowiązana jest corocznie, w czwartym kwartale zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. niniejszym informuje, że w latach 2012-2016 udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej PGNiG S.A. według stanu na 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:
 

Zarząd PGNiG
    31.12.2012   31.12.2013   31.12.2014   31.12.2015   31.12.2016
  l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział
Kobiety 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Mężczyźni 3 75% 4 100% 4 100% 2 100% 6 100%
Razem 4 100% 4 100% 4 100% 2 100% 6 100%


Rada Nadzorcza PGNiG S.A.:

    31.12.2012   31.12.2013   31.12.2014   31.12.2015   31.12.2016
  l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział l. osób % udział
Kobiety 3 33% 3 38% 2 29% 1 12% 2 22%
Mężczyźni 6 67% 5 62% 5 71% 7 88% 7 78%
Razem 9 100% 8 100% 7 100% 8 100% 9 100%

Informacja o regule dotyczącej zmieniania audytora

Zgodnie z §33  pkt. 1. ust. 5) Statutu PGNiG, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Spółka nie ma bezpośredniej reguły określającej zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jednak przyjętą praktyką stosowaną przez PGNiG jest przeprowadzanie co trzy lata procesu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w formie przetargu. W przypadku wyboru po raz kolejny z rzędu tego samego podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych, dodatkowym warunkiem podjęcia współpracy jest wyznaczenie przez firmę audytorską innego kluczowego partnera, odpowiedzialnego za przeprowadzenie badania ustawowego, niż tego, który pełnił tę funkcję poprzednio.

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Dobre praktyki - polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami – zasada nr I.Z.1.15

Pełna treść dobrej praktyki:

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Uzasadnienie:

O doborze osób do organów Spółki decyduje właściciel korzystając w tym zakresie z przygotowanych przez Ministerstwo Energii "Standardów nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii" oraz „Zasad i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa” - Zarządzenie Ministra Energii z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Spółka nie znajduje uzasadnienia dla konieczności opracowania polityki różnorodności w stosunku do kluczowych menedżerów. Obecnie pomimo braku realizacji polityki różnorodności wszyscy menedżerowie na stanowiskach dyrektorów i zastępców dyrektorów posiadają wykształcenie wyższe, 26% to kobiety, a udział poszczególnych grup wiekowych przedstawia się następująco:
- poniżej 30 lat - 4%,
- od 31-40 lat - 35%,
- od 41-50 lat -  31%,
- od 51-60 lat - 24%,
- powyżej 61 lat - 7%.
 

Dobre praktyki – Zarząd i Rada Nadzorcza – zasada nr II.Z.3

Pełna treść dobrej praktyki:

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 36 ust. 1 statutu Emitenta („Statut"), jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki:

1. został wybrany w szczególnym trybie określonym w Statucie;
2. nie może być podmiotem powiązanym z Emitentem lub podmiotem zależnym od Emitenta;
3. nie może być podmiotem powiązanym z podmiotem dominującym wobec Emitenta lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub
4. nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku z Emitentem lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2 i 3, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Ze względu na okoliczność, iż w Radzie Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), zasiadają przedstawiciele pracowników, Emitent nie może  zapewnić udziału większej liczby niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zwiększenie liczby niezależnych członków w Radzie Nadzorczej w stosunku do obecnie przewidzianej w Statucie prowadziłoby bowiem do sytuacji, w której Skarb Państwa (jako większościowy  akcjonariusz Emitenta) nie mógłby powoływać większości członków Rady Nadzorczej. To z kolei stanowiłoby naruszenie zasady proporcjonalnego wpływu akcjonariusza na działalność spółki w stosunku do posiadanego w spółce udziału kapitałowego.

Dobre praktyki – Zarząd i Rada Nadzorcza – zasada nr II.Z.7

Pełna treść dobrej praktyki:

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie:

W ramach Rady Nadzorczej Emitenta działa Komitet Audytu jako stały komitet, służący pomocą Radzie Nadzorczej w zakresie jego zadań.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent powinien stosować zasady określone w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Wskazane zasady, w przypadku Komitetu Audytu nakierowane są przede wszystkim na zapewnienie właściwego wykonywania przez Komitet Audytu powierzonych mu funkcji.

Emitent wdrożył wszelkie wymogi gwarantujące udział Komitetu Audytu w nadzorze nad działalnością Emitenta, nie wdrożył jednak wszystkich szczegółowych wymogów dotyczących funkcjonowania omawianego komitetu. Zasady niewdrożone przez Emitenta to:
1. zasada wyrażona w pkt 4.3.2 ww. załącznika, zgodnie z którą kierownictwo powinno informować Komitet Audytu o metodach stosowanych przy rozliczaniu znaczących, nietypowych transakcji, kiedy istnieje kilka sposobów ich ujęcia księgowego;
2. zasada wyrażona w pkt 4.3.8 ww. załącznika, zgodnie z którą Komitet Audytu powinien wykonywać przegląd procesu wypełniania przez Emitenta wymogów istniejących przepisów odnośnie do możliwości zgłaszania przez pracowników istotnych nieprawidłowości w działalności Emitenta, w formie skarg albo anonimowych doniesień, normalnie kierowanych do niezależnego dyrektora, oraz powinien zapewnić mechanizm proporcjonalnego i niezależnego badania takich spraw w celu podjęcia ewentualnych środków zaradczych.

Na obecnym etapie funkcjonowania Komitetu Audytu Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania bardzo szczegółowych regulacji precyzujących funkcjonowanie tego komitetu.

Emitent podejmie stosowne działania w przyszłości, jeżeli znajdą one swoje uzasadnienie w praktyce funkcjonowania Komitetu Audytu.
 

Dobre praktyki – Zarząd i Rada Nadzorcza – zasada nr II.Z.8

Pełna treść dobrej praktyki:

Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG, w skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek niezależny od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, powoływany przez Walne Zgromadzenie w trybie § 36 ust. 1 Statutu Spółki, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Zgodnie § 3 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu, Komitet Audytu wybiera spośród wszystkich członków Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz jego Zastępcę. Wybór Przewodniczącego stanowi kompetencję własną Komitetu Audytu i Przewodniczącym Komitetu może być osoba spełniająca kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. ale nie jest to warunek konieczny. Ponadto Regulamin nie przewiduje, żadnych dodatkowych uprawnień dla Przewodniczącego Komitetu Audytu poza kierowaniem pracami Komitetu i zwoływaniem posiedzeń. W przypadku nieobecności Przewodniczącego te uprawnienia przysługują jego Zastępcy.

Na chwilę obecną nie jest planowana zmiana Regulaminu Komitetu Audytu w tym zakresie. Zdaniem Spółki obecnie obowiązujące regulacje są wystarczające do prawidłowego funkcjonowania komitetu Rady Nadzorczej.
 

Informacja na temat stanu stosowania przez PGNiG SA rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Informacja na temat stanu stosowania przez PGNiG SA rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 pdf 98.35 kB