W PGNiG SA w procesie doboru i rekrutacji pracowników stosujemy obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej PGNiG standardy, oparte o przepisy prawa oraz najlepsze dostępne na rynku praktyki.

W procesie rekrutacji w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kandydatury osób zatrudnionych w Spółce (tzw. rekrutacja wewnętrzna), a następnie aplikacje spoza organizacji.  Umożliwia to szersze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników, którzy jednocześnie mają możliwość rozwoju kariery zawodowej i zdobywania doświadczenia w różnych obszarach i spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy np. zachodzi konieczność pozyskania pracownika o unikatowych kompetencjach lub przyjęcia go do pracy na zastępstwo za inną osobę, przeprowadzana jest od razu rekrutacja zewnętrzna.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

 1. Udostępnienie ogłoszenia rekrutacyjnego w wystandaryzowanej formie na stronie internetowej pgnig.pl (oferty pracy – tutaj) oraz w ogólnodostępnych portalach rekrutacyjnych.
  Ogłoszenie zawiera informację o podstawowych wymaganiach kwalifikacyjnych na dane stanowisko,  o terminie nadsyłania aplikacji, a także o oferowanych warunkach zatrudnienia.
 2. Selekcja aplikacji pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań kwalifikacyjnych.
  Aplikujący kandydaci zobowiązani są do dostarczenia CV, mogą być także poproszeni przez Biuro Karier PGNiG o dostarczenie innych dokumentów takich jak list motywacyjny, CV w języku obcym, referencje z poprzednich miejsc pracy czy potwierdzenia posiadanych uprawnień i kwalifikacji.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, które stanowi kombinację elementów wybranych spośród następujących opcji:
 • Wywiad telefoniczny przeprowadzany w celu ewentualnego uzupełnienia informacji o kandydatach pozyskanych na etapie analizy formularzy aplikacyjnego i CV
 • Sprawdzanie referencji – za zgodą kandydata
 • Testy kompetencyjne i kwestionariusze osobowości
 • Testy wiedzy merytorycznej i próbki pracy
 • Rekrutacja z wykorzystaniem metody Assessment Center
 • Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez pracowników HR oraz pracowników jednostki, do której prowadzony jest nabór, która ma na celu zapoznanie się z sytuacją zawodową kandydatów, ich dotychczasowym doświadczeniem oraz motywacją do podjęcia pracy.

NAJWAŻNIEJSZE STANDARDY PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

 • Wszyscy kandydaci są równo traktowani w procesie rekrutacyjnym oraz przekazywane są im jednakowe  informacje dotyczące miejsca, terminu, czasu trwania i planowanych elementów rekrutacji.
 • Kandydaci zaproszeni do postępowania kwalifikacyjnego otrzymują informację o planowanym terminie zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informacja zwrotna przekazywana jest (mailowo lub telefonicznie) wszystkim uczestnikom postępowania kwalifikacyjnego.
 • Proces rekrutacji jest objęty ochroną danych osobowych, a pracownicy PGNiG zaangażowani w jego przebieg mają obowiązek zachowania poufności. Aplikacje kandydatów muszą zawierać klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 • Kandydaci do pracy mogą składać aplikacje w dowolnym momencie, nie tylko w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie rekrutacyjne. Nadesłane dokumenty aplikacyjne muszą wówczas zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych na określony czas bądź bezterminowo.
 • Dokumenty związane z rekrutacją i doborem pracowników są przechowywane i przetwarzane w Spółce z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w PGNiG SA.