PGNiG Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Publication: Gazeta Wyborcza Provider: AGORA April 1, 2009
Spółki i Oddziały Grupy Kapitałowej PGNiG od lat prowadzą liczne działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zarówno, jeśli chodzi o rynek, miejsce pracy, społeczności lokalne czy środowisko naturalne. Od 2005 roku działa też Fundacja PGNiG SA im Ignacego Łukasiewicza, realizująca programy wspierające przede wszystkim równe szanse dostępu do edukacji i nauki dzieci i młodzieży. W 2008 roku PGNiG SA ogłosiła nową strategię biznesową dla Grupy w perspektywie 2015 roku. To stało się impulsem do opracowania i wdrożenia w Grupie Kapitałowej również Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Wdrażając strategię odpowiedzialności społecznej w GK PGNiG chcemy zagwarantować spójność naszej misji oraz celów biznesowych, społecznych i środowiskowych we wszystkich obszarach aktywności, a także lepiej kształtować i monitorować nasz wpływ na otoczenie - mówi Michał Szubski, Prezes Zarządu PGNiG SA. Mamy nadzieję, że podejmując ten ważny temat w Grupie PGNiG, skupiającej w swoim portfolio działalności zarówno poszukiwanie złóż, jak i ich eksploatację, sprzedaż i dystrybucję, ogółem kilkadziesiąt spółek, zapoczątkujemy szerszą debatę na temat wyzwań i szans zrównoważonego rozwoju całej branży energetycznej w Polsce. Współpracę z FOB traktujemy zarówno jako szansę na zyskanie dostępu do wiedzy i narzędzi CSR, które dobrze będą służyły naszej firmie, jak i możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami z branżą. Uroczystość odbyła się podczas konferencji, na której ogłoszono Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008". Raport jest doroczną publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podsumowującą inicjatywy firm w Polsce w zakresie realizacji zasad odpowiedzialnego biznesu. Pierwszy przegląd projektów związanych z odpowiedzialnym biznesem/ CSR w Polsce ukazał się w 2003, a dotyczył 2002 roku. Obecnie publikacja ta ukazuje się już po raz siódmy. W tym roku wśród dobrych praktyk znalazły się dwie inicjatywy realizowane w Grupie - PGNiG Bezpieczne Mazury oraz projekt Pomorskiej Spółki Gazownictwa pt Ekologiczne ABC dla pracowników. W dyskusji panelowej podczas dzisiejszego spotkania FOB pt. "Czy kryzys finansowy pomoże określić, czym jest prawdziwy odpowiedzialny biznes" uczestniczyli Dr Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Dr Ryszard Bugaj - doradca Prezydenta RP ds. ekonomicznych oraz Minister Grażyna Henclewska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce, w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. FOB jest mającym status organizacji pożytku publicznego, działa od 2000 roku.