Otwarte Działania Twórcze - Hiszpania

Nasz projekt to działania mające na celu przedstawienie młodym uczestnikom sposobów wspólnego doświadczania w grupie o bardzo zróżnicowanych możliwościach rozwojowych. Założeniem projektu są wspólne działania plastyczne uczniów z ZSS nr 1 i ZSP w Zielonej Górze. Happening odbył się 2 czerwca na Placu Bohaterów w Zielonej Górze. Później prace dzieci można było obejrzeć w Salonie Wystaw.

Projekt ten służy do realizacji zadań programów wychowawczych wymienionych placówek, mających na celu promowanie postaw prospołecznych, umacnianie postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności, w tym niepełnosprawności, kształtowanie postaw empatycznych i odruchu spontanicznej pomocy osobom potrzebującym (ZSP) oraz kształtowania nawyków korzystania z dóbr kultury, nawyków jej współtworzenia (ZSS nr 1). Proponowane działania mają wpływ na kształtowanie rozwoju poznawczego, sensorycznego i manualnego. Działalność plastyczna jest dla osób niepełnosprawnych umysłowo jedną z form przeżywania i wyrażania swoich uczuć i ma ogromne znaczenie terapeutyczne. Proces twórczy, pełniąc rolę integracyjną pozwoli zarówno na realizację zadań wychowawczych, jak i edukacyjnych.

Prace plastyczne wykonane na integracyjnych warsztatach plastycznych są związane z elementarną wiedzą o Hiszpanii (np. symbole reprezentujące kraj: malarstwo Picassa, mozaika Gaudiego, walka byków. Szczególną uwagę koordynatorzy kładą na poznanie obyczajów i tradycji Hiszpanii. W ten sposób wspomagane zostaną działania realizujące założenia projektu "Poznajemy kraje Europy..." Wspólne działania zwieńcza happening w mieście i wystawy prac plastycznych oraz wydanie albumu dokumentującego proces twórczy oraz powstałe obrazy.