Odpowiedzialność w branży energetycznej

Realizacja globalnej polityki zrównoważonego rozwoju zależy w istotnej części od postaw sektora prywatnego. W procesie globalizacji rola i oddziaływanie biznesu zwiększyły się w takim stopniu, że wpływy ekonomiczne największych firm są zbliżone do niektórych gospodarek narodowych.

Firmy zarządzają znaczącymi zasobami, a ich działalność ma istotny wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Polityka zrównoważonego rozwoju wymaga od firm przyjęcia nowej roli: zaakceptowania zależności pomiędzy sukcesem firmy a społeczeństwem, w którym ona działa, oraz środowiskiem, z którego czerpie zasoby. Taka postawa znajduje odzwierciedlenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR).

To nowe podejście zakłada, że firmy są odpowiedzialne za decyzje i skutki swojej działalności, zarówno bezpośrednie (np. inwestycja uciążliwa środowiskowo), jak i pośrednie (np. akceptacja wykorzystywania pracy dzieci przez dostawcę).

Dlatego w swojej działalności biznesowej firmy społecznie odpowiedzialne podejmują decyzje w taki sposób, by przynosiły one korzyści zarówno firmie, jak i jej otoczeniu, tzw. interesariuszom (pracownikom, udziałowcom, środowisku, społeczności). Jeśli firma kieruje się wartościami, jest otwarta i prowadzi dialog z interesariuszami, wówczas może skutecznie reagować w swojej działalności na potrzeby społeczne.

Według Czwartego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (Climate Change 2007. The IPCC 4th Assessment Report) istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że od 1750 r. (od rewolucji przemysłowej) działalność człowieka wpływa na zmianę klimatu. Ta działalność obejmuje procesy przemysłowe, zakłady energetyczne, transport oraz rolnictwo. Dynamika tych procesów wzrośnie wraz ze wzrostem populacji, szacowanym na 10 mld w 2050 r. Dążenie do lepszych warunków bytowych większej populacji i wzrost konsumpcji wywołają jeszcze silniejszą presję na zasoby i środowisko naturalne, w tym na klimat. By sprostać temu wyzwaniu, potrzebne jest nowe podejście do gospodarki, włączające koszty ingerencji w środowisko i ochrony klimatu w decyzje biznesowe.

Coraz więcej firm rozumie zależność pomiędzy swoją działalnością, środowiskiem i społeczeństwem. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu pozwala im przystosować się do zmian, zarządzać nowymi typami ryzyk oraz kapitalizować nowe możliwości rynkowe przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym problemom, również środowiskowym.

Wystarczy spojrzeć na plany i działania liderów na rynkach. Merrill Lynch wprowadził nowy produkt Energy Efficiency Index, Matsushita Electric Industrial Co. Ltd planuje włączyć emisję CO2 do głównych wskaźników działalności firmy (KPI). Z kolei General Electric chce zainwestować w energie odnawialne 6 mld USD do 2010 r. Natomiast Xerox postawił sobie za cel redukcję emisji CO2 o 10% do 2012 r., a Marriott International wprowadza nową strategię środowiskową, która obejmuje redukcję emisji i jednocześnie wprowadzenie nowych, ekologicznych usług dla gości. Zaś firma spedycyjna UPS buduje alternatywną flotę, rozszerzając obecny skład 300 pojazdów na gaz o 200 nowych pojazdów hybrydowych.Firmy biorą również udział w międzynarodowej debacie na temat kierunków polityki i samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami tworzą inicjatywy przyczyniające się do ochrony klimatu, np. Climate Neutral Network4.

Odpowiedzialne podejście przynosi firmie przewagę konkurencyjną. Raport firmy Goldman Sachs5 pokazuje, że te firmy, które są społecznymi i środowiskowymi liderami oraz posiadają dobrą politykę ładu korporacyjnego, uzyskały o 25% lepsze wyniki, licząc od 2005 r., od pozostałych firm wchodzących w skład MSCI World Index. Co więcej, 72% z nich prześcignęło swoją konkurencję w branży.

U podstaw idei CSR leży założenie, iż jest ona działalnością dobrowolną, wykorzystującą mechanizmy rynkowe. Rynek, odwołujący się do interesów firmy i jej udziałowców, może być skuteczny w inicjowaniu zmiany. Jednak jego ograniczenia powinny być uzupełniane regulacją i wprowadzaniem standardów oraz presją na jawność i rozliczalność (accountability). Stąd konieczna jest współpraca wszystkich trzech sektorów: rządowego, społecznego i biznesowego w celu wykorzystania ich możliwości w transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

 

Liliana Anam, CSRinfo

 

Materiały

Przewodnik dla firm o zmianie klimatu. Wyzwania dla polskiego biznesu, CSRinfo, Vattenfall.

To pierwsza publikacja na rynku, która w prosty sposób wyjaśnia złożone kwestie klimatyczne. Zawiera odnośniki do wielu źródeł i tworzy mapę dla biznesu w tym temacie.

Przewodnik jest praktycznym kompendium wiedzy, w związku z tym, że prezentuje nie tylko zagadnienia teoretyczne w zakresie zmian klimatycznych, ale także w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz wyzwań stojących przed branżą. Ponadto autorzy będący reprezentantami różnych środowisk pozwalają czytelnikowi na kompleksowe poznanie opinii na ten temat.

Ponadto publikacja zawiera wyniki badania na temat postaw Polaków wobec zmiany klimatu, przygotowanego przez CSRinfo, a przeprowadzonego przez TNS OBOP na reprezentatywnej grupie Polaków w marcu br. Co myślą Twoi pracownicy, konsumenci na ten temat?

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Przewodnik dla firm o zmianie klimatu. pdf 3.18 MB