Odpowiedzialność w branży energetycznej - korzyści i wskazówki

Do tej pory tradycyjnymi działaniami podejmowanymi w ramach Corporate Responsibility (CR) były inwestycje w ochronę środowiska naturalnego, spełnienie wymogów BHP, zagadnienia społeczne. Obecnie firmy znacznie częściej koncentrują się na długoterminowych mierzalnych aspektach swojej działalności ekologicznej, ekonomicznej, społecznej. Wyrazem tego trendu jest fakt, iż ponad 80% przedsiębiorstw sektora energetycznego na świecie publikuje coraz bardziej kompleksowe raporty CR - wiele z nich jest następnie poddawane zewnętrznej weryfikacji, dzięki czemu zyskują atrybut transparentności i wiarygodności.
Zmianę zachowań wywołują przede wszystkim oczekiwania interesariuszy zewnętrznych, dążenie firm do budowania kolejnych elementów przewagi konkurencyjnej, bardziej efektywne podejście do zarządzania ryzykiem oraz łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanej kadry. Czynniki te, oprócz pozytywnego wpływu na rozwój i sytuację finansową organizacji, odgrywają rolę w pozyskiwaniu akceptacji społecznej oraz dostępu do nowych rynków. Innymi słowy dają organizacji „zielone światło" na dalsze działania.

Analizują międzynarodowe trendy można zaobserwować kilka korzyści wynikających z wdrożenia strategii CR. Wśród nich szczególnie wyróżniają się: dobra reputacja, wysoka rozpoznawalności marki oraz zaufanie interesariuszy. Inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani przejrzystością działań spółek, ich sprawnym zarządzaniem, wartościami biznesowymi, jakie niesie ze sobą strategia CR. Konsumenci z kolei chętnie korzystają z produktów i usług firm, które zdobyły uznanie za działania podejmowane w ramach CR, umacniając tym samym ich pozycję rynkową. W tym kontekście, podjęcie wysiłku potrzebnego do wdrożenia kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju jest zadaniem aktualnym i opłacalnym dla polskich firm.

 

Wartość dodana Odpowiedzialnego Biznesu  - możliwe w Polsce?

 

Uznanie wartości wypływających ze stosowania zasad CR zaczyna zajmować coraz ważniejsze miejsce w świadomości przedsiębiorców, dlatego zagadnienie to coraz częściej pojawia się w agendach menedżerów zagranicą i w Polsce. Biorąc pod uwagę znaczenie tych zasad dla polskich firm, Urząd Regulacji Energetyki powołał zespół mający za zadanie ułatwić adaptację idei zrównoważonego rozwoju wśród firm sektora energetycznego. Pierwszym etapem tego zadania jest ocena bieżącego stanu CR wśród przedsiębiorstw z branży, a następnie opracowanie zaleceń dotyczących rozwoju i wdrożenia strategii w tym zakresie. Przyczynkiem do takich działań mogą stać się konferencje i inne wydarzenia mające na celu popularyzację idei odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorstw, także w branży energetycznej. Jednym z takich wydarzeń jest konferencja „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej", która będzie miała miejsce w Warszawie 17 czerwca 2009 roku.

Jak wynika z naszego doświadczenia i doświadczeń naszych klientów oraz analizy rynku CSR w Polsce, który dopiero się rozwija, w porównaniu z zaawansowanym rynkiem międzynarodowym, firmy polskie uznają, iż zbudowanie modelu CR to duże wyzwanie. Jednocześnie już w pierwszym kroku rozwoju strategii, czyli analizie i ocenie bieżącej sytuacji, nasi klienci widzą korzyści z synergii istniejącej pomiędzy poszczególnymi funkcjami biznesu a CR. „Wachlarz CR" obejmuje szeroką gamę elementów codziennej działalności gospodarczej. Zrozumienie, które z tych elementów powinny stać się częścią strategii CR, rozwój istniejących programów i rozpoznanie przyszłych potrzeb pozwala na ocenę ryzyka i szans związanych z poszczególnymi elementami działalności.

 

Wskazówki

Choć wdrożenie modelu Odpowiedzialnego Biznesu jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym firmy, które już ten proces przeszły, czerpią wymierne korzyści . W oparciu o nasze doświadczenia, proponujemy następujące etapy tworzenia i wdrożenia strategii CR:

  1. Zrozumienie ryzyk, ich wpływu i potencjalnych szans dla organizacji. Określenie korzyści, jakie może przynieść Twojej organizacji wprowadzenie CR.
  2. Powołanie komórki organizacyjnej wspierającej realizację strategii CR - utworzenie międzywydziałowego zespołu o wszechstronnych kwalifikacjach.
  3. Analiza aktualnej sytuacji w celu określenia scenariusza i punktu wyjścia.
  4. Identyfikacja mocnych stron, w których organizacja może pełnić rolę lidera oraz słabych stron w celu minimalizacji ryzyka.
  5. Wyznaczenie już funkcjonujących programów, które mogą być powiązane ze strategią odpowiedzialnego biznesu.
  6. Zaangażowanie pracowników oraz interesariuszy w proces identyfikacji zagadnień istotnych dla działalności operacyjnej oraz budowania hierarchii działań.
  7. Określenie ogólnego kierunku rozwoju strategii zrównoważonego wzrostu, wyznaczenie celów oraz ustalenie szczegółowego planu programów i inicjatyw zgodnych ze strategią biznesową.
  8. Ustalenie kluczowych wskaźników efektywności pozwalających oszacować proces CR jakościowo i ilościowo.
  9. Zapewnienie komunikacji adresowanej do interesariuszy (w tym pracowników) dotyczącej zagadnień CR przy użyciu narzędzi takich jak raportowanie według wytycznych GRI.

Agnieszka Rum, zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PricewaterhouseCoopers