Oddział KPMG Mogilno

Budowa i prowadzenie ruchu KPMG Mogilno

Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu [KPMG] Mogilno zlokalizowany jest na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie mogileńskim oraz żnińskim, w gminach Mogilno oraz Rogowo. Leży na obszarze Pojezierza Gnieźnieńskiego, wchodzącego w skład wschodniej części makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Jest to teren prawego dorzecza Warty. Wysokości bezwzględne obszaru pojezierza gnieźnieńskiego wynoszą 100-125 m n.p.

KPMG Mogilno powstał w obrębie wysadu soli kamiennej Mogilno na złożu soli kamiennej Mogilno II i położony jest w północno-wschodniej części mezozoicznego synklinorium łódzko-miechowskiego. Poniżej leżą utwory waryscyjskie platformy zachodnioeuropejskiej, a powyżej znajdują się utwory piętra kenozoicznego.
Wysad solny tworzą sole powstałe w cechsztynie i należą do 3 cyklotemów: Stassfurt (sole starsze), Leine (sole młodsze), Aller (sole najmłodsze). Ze względu na to, że sole starsze są drobno i średniokrystaliczne oraz mają małą zawartość soli K-Mg, anhydrytu oraz iłu są najlepszym miejscem do ługowania kawern.

Aktualna informacja o instalacji magazynowej
Rok rozpoczęcia eksploatacji PMG                        1997
Pojemność czynna [mln/m3]                               407,89
Maksymalna moc zatłaczania [mln m3/dobę]         9,60
Maksymalna moc odbioru [mln m3/dobę]             18,00

Oddział KPMG Mogilno w Palędziu Dolnym
88-314 Palędzie Dolne
tel.  22 860 05 75
faks  22 860 05 33