Rozliczenia

Do rozliczeń z tytułu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego mają zastosowanie ceny, opłaty i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie dla Paliw Gazowych, przewidziane dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Odbiorca.

Należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez Odbiorcę na podstawie faktur wystawianych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub przez inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu, w terminach podanych na fakturach. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczenia faktur nie później niż 7 (siedem) dni przed terminem płatności określonym na fakturach.

Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań gazomierza odczytanego przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. do odczytu w okresach ustalonych w Taryfie, jednak nie częściej niż raz w miesiącu.

Cykl odczytowy ustala PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. a jego zmiana nie wymaga zmiany umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
W przypadku, gdy odczyty wskazań gazomierza następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc, PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego. Tak ustalone należności mogą być pobierane nie częściej, niż co jeden miesiąc.

Jeśli nie było Odbiorcy podczas dokonywania odczytu przez przedstawiciela upoważnionego przez Operatora lub PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., prosimy o zgłoszenie nam aktualnego stanu gazomierza w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Jak zmienić częstotliwość rozliczeń?

Taryfa dla paliw gazowych, nowe możliwości. Wybierz grupę taryfową i rozliczaj się tak, jak Ci wygodnie 1 

Do tej pory to my decydowaliśmy o częstotliwości rozliczeń za pobrane paliwo gazowe. Teraz decyzja należy do Ciebie! 

Zamiast jednej grupy taryfowej, zależnej od rocznego zużycia paliwa gazowego, Taryfa dla paliw gazowych daje wybór pomiędzy trzema grupami. Każda z nich charakteryzuje się inną częstotliwością rozliczania.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie wariant! 2 

Grupy taryfowe 1.x
1.1 - 1 odczyt w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa raz w roku.3
1.2 - 2 odczyty w roku umownym .Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa 2 razy w roku
1.12T - 1 odczyt w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Grupy taryfowe 2.x
2.1 - 1 odczyt w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa raz w roku.3
2.2 - 2 odczyty w roku umownym. Faktury prognozy płatne co 2 miesiące. Faktura rozliczeniowa 2 razy w roku.
2.12T - 1 odczyt w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Grupy taryfowe 3.x
3.6 - 6 odczytów w roku umownym. Faktura co 2 miesiące.3
3.9 - 9 odczytów w roku umownym. W sezonie grzewczym faktura co miesiąc, poza sezonem co 2 miesiące
3.12T - 6 odczytów w roku umownym. Comiesięczne zgłaszanie przez Klienta stanu gazomierza telefonicznie, drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą4. Faktura co miesiąc.

Jak zmienić grupę taryfową?
•    Wypełnij wniosek „Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej” 

•    Wyślij podpisany wniosek na adres Biura Obsługi Klienta wskazanego na fakturze lub złóż bezpośrednio w naszym Biurze Obsługi Klienta.
•    Rozliczaj się z nami, zgodnie ze swoim wyborem.

Ważne!

1 Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad rozliczania zawarte są w Taryfie dla paliw gazowych.
2  Zgodnie z zapisami Taryfy dla paliw gazowych na wniosek klienta w roku umownym może być dokonana jedna zmiana grupy taryfowej. Wiąże się to ze zmianą opłaty abonamentowej, zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą dla paliw gazowych.
3 Grupa taryfowa, do której kwalifikujemy Klientów automatycznie, jeśli nie zgłoszą chęci  zmiany grupy.
4 W przypadku wybrania grupy taryfowej z oznaczeniem „12T” dostarczenie stanu gazomierza musi nastąpić jeden raz w dowolnym dniu każdego miesiąca

Załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej

Jak zainstalować licznik przedpłatowy?

Przedpłatowy układ pomiarowy.

  1. Operator na wniosek Sprzedawcy może zainstalować na swój koszt Przedpłato­wy układ pomiarowy, jeżeli Odbiorca:

1.1. co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą należ­ności związanych z dostarczaniem Paliwa gazowego przez okres co najmniej jednego miesiąca, lub
1.2. nie ma tytułu prawnego do Obiektu, lub
1.3 .użytkuje Obiekt w sposób uniemożliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowego.

  1. W przypadku wystąpienia przez Odbiorcę z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny albo z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez Prezesa URE zgodnie z pkt VIII ust. 3 i 4, Operator może zainstalować na swój koszt Przedpłatowy układ pomiarowy temu Odbiorcy.
  2. Odbiorca, spełniający przesłanki do uznania za odbiorcę wrażliwego w rozumie­niu przepisów ustawy Prawo energetyczne, ma prawo do wystąpienia z wnio­skiem do Operatora o zainstalowanie Przedpłatowego układu pomiarowego. Odbiorca może złożyć wniosek o zainstalowanie Przedpłatowego układu pomia­rowego u Sprzedawcy lub wnieść go bezpośrednio do Operatora. W przypadku gdy Odbiorca wniesie wniosek bezpośrednio do Operatora, zostanie on przeka­zany do Sprzedawcy w celu weryfikacji przez Sprzedawcę czy spełnia on prze­słanki do uznania go za odbiorcę wrażliwego. Operator montuje Przedpłatowy układ pomiarowy w terminie 21 dni od przekazania lub potwierdzenia wniosku Odbiorcy przez Sprzedawcę.
  3. Na wypadek zainstalowania Przedpłatowego układu pomiarowego, z Odbiorcą zostanie zawarta nowa umowa kompleksowa przewidująca rozliczenia w oparciu o Przedpłatowy układ pomiarowy. Z chwilą zawarcia takiej umowy dotychczaso­wa Umowa ulega rozwiązaniu.

Nadpłata i niedopłata

Nadpłata i niedopłata występują w sytuacji, gdy w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego powstanie na koniec danego okresu rozliczeniowego różnica 

W takiej sytuacji:

  • nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu,
  • niedopłata doliczona jest do pierwszego rachunku ustalonego dla najbliższego okresu rozliczeniowego.
  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Wniosek o zwrot nadpłaty

Gdzie na fakturze znajduje się numer indywidualnego rachunku bankowego?

Numer rachunku odbiorcy, który należy umieścić w treści smsa, znajduje się m. in. w górnej części faktury - miejsce zaznaczone na poniższej przykładowej fakturze pomarańczowym prostokątem.

zamknij
W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.