Chcę zawrzeć Umowę

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawarta jest pomiędzy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. i Odbiorcą, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. Umowa kompleksowa obejmuje sprzedaż oraz przesył lub dystrybucję paliwa gazowego do Odbiorcy.

Integralną częścią umowy kompleksowej są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, które szczegółowo określają zasady dostarczania paliwa gazowego oraz informują o wzajemnych prawach i obowiązkach Sprzedawcy i Odbiorcy w trakcie trwania umowy.

Usługa dystrybucji paliwa gazowego jest wykonywana przez Operatora na podstawie umowy o świadczenie usługi dystrybucji zawartej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Operatorem wskazanym w umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Usługa przesyłania paliwa gazowego do sieci OSD realizowana jest na podstawie umowy o świadczenie usługi przesyłania zawartej przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z Operatorem Systemu Przesyłowego.

Uwaga: zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo energetyczne, pobór paliwa gazowego bez zawarcia umowy z Dostawcą jest nielegalnym poborem paliwa gazowego.

Dla Klienta deklarującego odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 110 kWh/h umowa jest indywidualnie przygotowywana w Biurze Obsługi Klienta Biznesowego w Regionie.

Kiedy zawieramy Umowę?

Umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego Odbiorca zawiera:

 • po realizacji umowy o przyłączenie do sieci, jeśli Klient po raz pierwszy rozpoczyna pobór paliwa gazowego w nowym lokalu, domu lub obiekcie.
 • po nabyciu własności do lokalu, domu lub obiektu, który jest już przyłączony do sieci, a Klient może i chce pobierać tam paliwo gazowe.
 • po zawarciu umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia dotyczącej lokalu, domu lub obiektu, a Klient może i chce pobierać tam paliwo gazowe. Jeśli umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w danym punkcie odbioru ma wynajmujący, wydzierżawiający lub użyczający, przed zawarciem umowy należy uzyskać zgodę na jej rozwiązanie przez poprzedniego Odbiorcę.
 • po wejściu w posiadanie lokalu, domu lub obiektu.
 • w przypadku śmierci dotychczasowego Odbiorcy, jeśli osoby przebywające w lokalu, domu lub obiekcie chcą i mogą odbierać paliwo gazowe.
 • gdy nastąpi zmiana danych Odbiorcy zawartych w umowie.

Zapraszamy do skorzystania z dogodnej dla Państwa formy zawarcia umowy.

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Ogólne warunki umowy do 110 kWh/h pdf 66.74 kB
 • Ogólne warunki umowy powyżej 110 kWh/h pdf 76.12 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego do 110 kWh/h pdf 699.27 kB

Zawarcie umowy w BOK

Krok 1

Odbiorca zgłasza się do właściwego Biura Obsługi Klienta z wymaganymi do zawarcia umowy, dokumentami:

Krok 2

Pracownik Biura Obsługi Klienta wypełnia dwa egzemplarze umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz dołącza Ogólne warunki umowy i Wyciąg z Taryf. Następnie jeden podpisany egzemplarz umowy zostanie Klientowi wręczony na miejscu.

UWAGA:
Integralną częścią każdej umowy są Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, Wyciąg z Taryfy dla paliw gazowych oraz ewentualnie Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego.1

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.

Podpisanie umowy oznacza zapoznanie się z powyższymi warunkami.

1od 01 listopada 2013 r. dotyczy jedynie Odbiorców pobierających paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej lub cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy w pkt IV ust.16.1.

Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcyzy na paliwo gazowe.

Zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym

Wybierz Twój Region:

Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy

Do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego wymagane są następujące dokumenty:
 • Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Na przesłanej kopii dokumentu widoczne powinny być jedynie dane niezbędne tj. imię, nazwisko oraz numer PESEL. Dane w pozostałym zakresie, w tym zdjęcie powinny zostać zakryte lub zamazane. Przesłana kopia dokumentu tożsamości służyć będzie wyłącznie w celu weryfikacji danych (potwierdzeniu tożsamości) klienta zawierającego umowę na odległość. Po zweryfikowaniu danych, przesłana kopia dokumentu tożsamości zostanie zniszczona i nie będzie wykorzystywana do innych celów. W przypadku braku przesłania kopii dokumentu tożsamości zapraszamy do zawarcia umowy w BOK,
 • Oświadczenie o wyborze sprzedawcy rezerwowego (lista sprzedawców rezerwowych publikowana jest na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.),
 • Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do korzystania z lokalu / obiektu / nieruchomości, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe (oświadczenie to jest wymagane w przypadku zawierania przez klienta umowy po raz pierwszy w danym miejscu poboru paliwa gazowego),
 • ewentualnie Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez zdającego i przejmującego, ze wskazaniem stanu gazomierza na dzień przekazania (dokument jest wymagany w sytuacji gdy jest przepisanie umowy),
 • ewentualnie Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej, w przypadku wyboru grupy taryfowej z oznaczeniem "12T",
 • ewentualnie Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego, dotyczy od 01 listopada 2013 r. jedynie Odbiorców pobierających paliwo gazowe na inne cele niż: cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej lub cele opałowe na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w Ogólnych warunkach umowy w pkt IV ust. 16.1,
 • ewentualnie Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentacji odbiorcy lub osobę zaufania publicznego (notariusz, radca prawny, adwokat) lub jego kopia tylko w przypadku pełnomocnictw udzielonych w formie aktu notarialnego.

  Tutaj znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat akcyzy na paliwo gazowe.

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oświadczenie o wyborze sprzedawcy rezerwowego pdf 99.44 kB
 • Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego pdf 587.61 kB
 • Protokół zdawczo – odbiorczy pdf 140.46 kB
 • Oświadczenie o wyborze grupy taryfowej pdf 534.98 kB
 • Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego (ujęcie procentowe) pdf 104.56 kB
 • Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego (ujęcie rzeczywiste) pdf 105.37 kB
 • Pełnomocnictwo pdf 622.54 kB