Jak przebudować istniejące przyłącze gazowe

Co zrobić w sytuacji, gdy do nieruchomości jest już doprowadzone przyłącze gazowe?

W przypadku, gdy paliwo gazowe jest już doprowadzone do budynku (istnieje przyłącze gazowe), a Klient zamierza wybudować instalacje gazową w budynku lub rozbudować ją (np. chce zainstalować ogrzewanie gazowe) należy postępować zgodnie z poniższymi 4 krokami:

Krok Pierwszy

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Wymagany wniosek:

 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą  przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.

Do składanego Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć:

 • Upoważnienie dla PGNiG, którego celem jest wsparcie Klienta w procesie przyłaczenia do sieci gazowej poprzez złożenie wniosku u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, uzyskiwanie informacji dotyczących procesu przyłaczenia oraz odbioru dokumentów powstałych w przedmiotowych procesach.

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zaznacza opcję zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Pracownicy Biur Obsługi Klienta są przygotowani, aby pomóc naszym Klientom wypełnić wniosek  o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego)

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta.

Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Osługi Klienta.

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej pdf 576.96 kB

Krok Drugi

Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I1.

Dokument ten potwierdza istnienie technicznej możliwości przyłączenia potencjalnego Klienta do sieci gazowej.

 • W warunkach przyłączenia spółka gazownictwa określa okres ich ważności, nie krótszy niż 30 dni. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym  i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, miejscu rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego.
 • Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, a Klient nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej, to ponownie musi się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 • Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do spółki gazownictwa nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia. W przypadku zmiany uwarunkowań pracy systemu dystrybucyjnego spółka gazownictwa określa nowe warunki przyłączenia  bez konieczności złożenia przez podmiot przyłączany nowego wniosku o przyłączenie.
 • Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Jeżeli spółka gazownictwa pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej, to dalszy etap procesu przyłączenia do sieci gazowej przedstawia się kolejno w Krokach 3,4,5,6 oraz 7.


W przypadku gdy spółka gazownictwa nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej (np. brak sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.

 1 Klienci deklarujacy odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego albo do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego

Krok Trzeci

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

W celu zoptymalizowania procesu przyłączenia do sieci gazowej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. proponuje swoim Klientom zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego już na etapie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz na etapie realizacji budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Klientowi niezwłoczne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) i po zakończeniu budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest przedłożenie oświadczenia: Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. Dokument ten można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta albo spółki gazownictwa (operatora systemu dystrybycyjnego).

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od momentu podpisania.
Dostarczanie paliwa gazowego i wyliczanie opłat za pobrane paliwo gazowe będzie następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego np. gazomierza.

Uwaga:  Klienci budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe lub rozbudowujący istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej zobowiązani są do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego a następnie po zakończeniu robót budowlanych wykonanych zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę przedłożyć (we właściwym Biurze Obsługi Klientwa lub spółce gazownictwa) oświadczenie Zgłoszenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym, w celu uruchomienia dostarczania paliwa gazowego.

Dowiedz się więcej na temat zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

Krok Czwarty

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą do właściwego Biura Obsługi Klienta lub spółki gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego) oświadczenia:

 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i  uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego).

Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą wcześniej umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu przyłączenia do sieci gazowej, informacji udzielą pracownicy Biur Obsługi Klienta.

Załącznik

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Załączniki

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
 • Upoważnienie dla PGNiG - Załącznik do Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej pdf 576.96 kB
 • Zgłoszenie o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym pdf 576.96 kB